Zgornji del vnosnega okna

·      Predvidena realizacija – določimo, ali bo predvidena realizacija izvedbe javnega naročila preko Pogodbe ali preko Naročilnice (če gre za javno naročilo (bivših) malih vrednosti) oziroma bo to javno naročilo 'velike vrednosti', če bomo izvedli javno naročanje z objavo.

·      Postopek –Tu izberemo vrsto postopka. V primeru, da izberete predvideno realizacijo, ki ni N – naročilnica, P – pogodba ali V – velike vrednosti, potem se preko modula Javna naročila lahko vodi evidenčni postopek.

Za vrednosti do 20.000 EUR za blago in storitve in do 40.000 EUR za gradnje izberete Evidenčni postopek - enostaven postopek z naročilnico ali pogodbo (brez zbiranja ponudb). Za vrednosti do 40.000 EUR za blago in storitve in do 80.000 EUR za gradnje se do 11.04.2010 uporablja po ZJN-2 Postopek zbiranja ponudb, od 11.04.2010 po Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B) pa postopek male vrednosti. Če boste izvedli javno naročanje velike vrednosti, potem lahko izberemo med: Odprti postopek, Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, Konkurenčni dialog, Postopek s pogajanji brez predhodne objave, Postopek s pogajanji po predhodni objavi, Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi.

·      Leto – program predlaga leto iz leta iz preglednice Javna naročila. Višemo leto, za katero bomo začeli postopek javnega naročanja.

·      Številka – glede na predvideno realizacijo in leto naročila, se javno naročilo oštevilči zaporedoma.

·      Predmet naročila – vpišemo kratek opis predmeta javnega naročila, smiselno povezavo vseh predmetov, ki se naročajo.

·      Status – podatka ne moremo vnašati, je pa prikazano, v kateri fazi postopka je javno naročilo.

·      Kratek opis naročila – tu lahko podrobneje specificirate in opišete naročilo, ni pa potrebno vpisovati predmetov naročanja.

·      Vrsta naročila – izberemo med Blago, Storitve in Gradbena dela.

·      Ocenjena vrednost (brez DDV) – vpišete predvideno vrednost naročila. Ocenjena vrednost se po ZJN-2 določi tako, da je njena višina primerljiva s cenami na trgu, ki veljajo za predmet javnega naročila. Ocenjena vrednost se določi tako, da je njena višina primerljiva s cenami na trgu, ki veljajo za predmet javnega naročila. Metode za izračun ocenjene vrednosti javnih naročil so opisane v 14. členu ZJN-2. Po vpisu vrste naročila in predvidene vrednosti naročila, vam PRAC se preberejo iz nastavitev priloženi obrazci in zahtevana dokazila, iz mejnih vrednosti člen in minimalno število povabljenih strank, glede na vrsto naročila in predvideno vrednost naročila. Primer: predlagamo, da postopek, kako smo prišli do ocenjene vrednosti javnega naročila, zabeležite v Opombe – smo opravili raziskavo trga (ocena stroškov ter preverjanje cene pri enem ali več ponudnikih, prejem informativne ponudbe, raziskava trga na internetu, telefonska raziskava…). Zakaj tako, ker 7. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B) pravi, da se drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi: »(2) Način izračuna ocenjene vrednosti javnega naročila, vključno z vsemi količinskimi in cenovnimi parametri, na podlagi katerih je naročnik izračunal ocenjeno vrednost naročila, mora biti razviden iz dokumentacije, ki jo o javnem naročilu vodi naročnik. Ocenjena vrednost javnega naročila mora biti veljavna na dan pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo oziroma v primeru, da objava ni potrebna, ko naročnik izda sklep o začetku postopka oddaje naročila.«

 

Natisni