Zavihek Prenosi

 

 

Razdelek Prenos v plačilni promet (PP)

Tu vnesemo šifre plačilnega prometa za plačilne naloge.

Šifra 2 za plačo – program predlaga za nakazila neto plač šifro 40; predlagano šifro lahko spremenimo.

Šifra 2 za refundacijo – program predlaga za nakazila refundacij šifro 43; predlagano šifro lahko spremenimo.

Šifra 2 za materialni strošek – program predlaga za nakazila materialnih stroškov šifro 32; šifro lahko spremenimo.

Šifra uporabnika za neposredni prenos – številka uporabnika PP, v katerega se prenaša. Biti mora  enaka številki uporabnika OPZ.

 

Razdelek Prenos v dohodnino

Nastavitev je namenjena neposrednemu prenosu v dohodnino.

Šifra uporabnika za neposredni prenos – številka uporabnika DOH, v katerega se prenaša. Biti mora  enaka številki uporabnika OPZ.

 

Razdelek Prenos v dvostavno knjigovodstvo (DK)

Podatki se uporabljajo za pripravo vknjižb za finančno knjigovodstvo.

Šifra uporabnika za neposredni prenos – iz šifranta izberemo uporabnika programa za neposredno povezavo s programom Dvostavno knjigovodstvo.

Temeljnica za plače – zaradi neposrednega prenosa podatkov v program DK, moramo izbrati šifro temeljnice za plače.

Dogodek knjiženja – iz šifranta dogodkov oz. vrst prometa izberemo dogodek knjiženja podatkov plač.

Temeljnica za PP – zaradi neposrednega prenosa podatkov v program DK, moramo izbrati šifro temeljnice za knjiženje plačilnega prometa plač.

Dogodek knjiženja – iz šifranta dogodkov oz. vrst prometa izberemo dogodek knjiženja plačilnega prometa plač.

 

Določimo še konte za naslednje postavke obračuna:

obveznosti iz plač (konto v dobro)

obračun plač (konto v breme)

davek iz plač

obračun prispevkov na plače

obračun davka na plače

odtegljaji

članarine sindikata

samoprispevki

krediti

povračila materialnih stroškov

dajatve zasebnika

 

Konto, ki ga želimo vnesti pri posamezni postavki mora pred tem obstajati v šifrantu Kontni plan, ki se odpre z gumbom . Če konto ni še vnesen, ga dodamo v šifrant, sicer lahko kar vpišemo številko konta ali pa ga poiščemo v šifrantu, označimo in izberemo s pomočjo gumba Izberi.

 

Gumb Delitev po ključih

 

Gumb  odpre okno za nastavitve "Delitve po ključih". Delitev pomeni sledeče : izberemo vrste obračuna, ki predstavljajo osnovo za delitev oz. "ključe". Takšnih šifer je lahko več, če ima zaposleni vneseni dve ali več vrstic s temi šiframi vrst obračuna, se lahko preostale (če imajo vneseno ustrezno nastavitev) razdelijo na dve ali več v ustreznih deležih in privzamejo šifre analitik iz vrst obračuna, ki so ključ. Z gumbom se odpre preglednica izbranih vrst obračuna, ki predstavljajo "ključe" za delitev :

 

 

Na preglednici je osnovna izbira osnove za delitev, ki je enaka za vse ključe : ure ali znesek. Na preglednici so standardne ikone, s katerimi dodajamo, brišemo ali dopolnjujemo podatke o izbranih ključih za delitev.

Po ključih vnesene in  razdeljene vrste obračuna so osnova za izpis zbirnikov po analitikah (SM, SN, stranke ….) in pripravo temeljnice za knjiženje stroškov plač.

 

Natisni