Opis tekstovne datoteke za uvoz računov

 

Za uvoz računov v SAOPfak se uporablja standardna ASCII tekstovna datoteka z imenom »Fak-rac.w-1«. V datoteki se lahko prenaša več računov hkrati. V njej sta shranjena dva tipa zapisa: glave in vrstice. Podatki med dvema glavama pripadajo enemu računu:

·      Vsebina datoteke Glave računa (tip GL) je naslednja:

Pozicija

Opombe

1-3

Tip zapisa – vedno »GL «

4-13

Referenčna številka – lahko prazno.

14-33

Šifra prejemnika – obvezen podatek. Kontrolira se na šifrant strank. Če je napačna, se ne knjiži cel račun.

34-41

Datum računa – lahko prazno – oblika DDMMLLLL. Če je prazno, se privzame iz okna za zagon.

42-49

Datum zapadlosti – lahko prazno – oblika DDMMLLLL. Če je prazno, se privzame datum računa povečan za neto dneve prejemnika.

50-57

Datum odpošiljanja blaga – lahko prazno – oblika DDMMLLLL. Če je prazno, se privzame datum računa.

58-65

Datum odpošiljanja blaga - konec obdobja – lahko prazno – oblika DDMMLLLL.

66-95

Dokument – lahko prazno.

96-100

Odstotek rabata – lahko prazno – tri cela in dve decimalni mesti (npr. 2,50 je zapisano 00250). Če je prazno, se privzame iz prejemnika.

101-120

Šifra denarne enote računa – lahko prazno. Če je izpolnjeno, se kontrolira na šifrant denarnih enot. Če je prazno, se privzame iz prejemnika.

121-128

Datum tečaja za preračun v domačo denarno enoto – lahko prazno – oblika DDMMLLLL. Če je prazno, se privzame datum računa.

129

Oznaka obračuna DDV – lahko prazno. Če je izpolnjeno, sta možni oznaki:
»D« = DDV se obračuna

»N« = DDV se ne obračuna

Če je prazno, se privzame iz prejemnika.

130

Oznaka za knjigo I-RAČ- lahko prazno. Če je izpolnjeno, sta možni oznaki za obračunan DDV:

»Z« = zavezanec za DDV in

»K« = končni potrošnik

za ne obračunan DDV pa:

»I« = izvoz

»D« = druge oprostitve

»N« = neobdavčljivo

»E« = oproščene dobave ES

»S« = druge dobave ES in

»T« = tristranske dobave ES.

Če je prazno, se privzame iz prejemnika.

131-150

Šifra stroškovnega mesta – lahko prazno. Če je izpolnjeno, se kontrolira na šifrant stroškovnih mest. Če je prazno, se privzame iz okna za zagon.

151-170

Šifra stroškovnega nosilca – lahko prazno. Če je izpolnjeno, se kontrolira na šifrant stroškovnih nosilcev. Če je prazno, se privzame iz okna za zagon.

171-190

Delovni nalog – lahko prazno. Če je prazno, se privzame iz okna za zagon.

191-210

Šifra referenta – lahko prazno. Če je izpolnjeno, se kontrolira na šifrant referentov. Če je prazno, se privzame iz prejemnika.

211-230

Šifra analitike – lahko prazno. Če je izpolnjeno, se kontrolira na šifrant analitik. Če je prazno, se privzame iz okna za zagon.

231-250

Šifra knjižne skupine – lahko prazno. Če je izpolnjeno, se kontrolira na šifrant knjižnih skupin.

 

·      Vsebina datoteke Vrstica računa (tip VR) je naslednja:

Pozicija

Opombe

1-3

Tip zapisa – vedno »VR «

4-13

Referenčna številka – lahko prazno

14-33

Šifra artikla – lahko prazno. Če je izpolnjeno, se kontrolira na šifrant artiklov. Če je napačna, se ne knjiži vrstica računa. Če je prazno, gre za vnos tekstovne vrstice.

34-44

Količina – lahko prazno – osem celih in tri decimalna mesta (npr. 2,5 se zapiše 00000002500). Če je prazno, se privzame 1.

45

Predznak količine. Če je »–«, se spremeni predznak količini.

46-59

Prodajna cena – lahko prazno – dvanajst celih in dve decimalni mesti (npr. 2,5 se zapiše 00000000000250). Če je prazno, se vzame iz cenika.

60

Oznaka DDV v ceni – uporablja se samo, če je izpolnjena prodajna cena. Če je »D«, je v prodajni ceni DDV, ki se odbije od cene.

61-64

Enote za ceno – lahko prazno – uporablja se samo, če je izpolnjena prodajna cena. Možne vrednosti so 0001, 0010, 0100 in 1000. Če ni izpolnjeno, se privzame 1.

65-69

Odstotek popusta – lahko prazno – tri cela in dve decimalni mesti (npr. 2,5 se zapiše 00250). Če ni izpolnjeno, je privzeta vrednost iz sistema popustov.

70

Oznaka obračuna DDV – lahko prazno. Če je izpolnjeno, sta možni oznaki:
»D« = DDV se obračuna

»N« = DDV se ne obračuna

Če je prazno, se privzame iz glave računa.

71

Oznaka za knjigo I-RAČ- lahko prazno. Če je izpolnjeno, sta možni oznaki za obračunan DDV:

»Z« = zavezanec za DDV in

»K« = končni potrošnik

za ne obračunan DDV pa:

»I« = izvoz

»D« = druge oprostitve

»N« = neobdavčljivo

»E« = oproščene dobave ES

»S« = druge dobave ES in

»T« = tristranske dobave ES.

Če je prazno, se privzame iz glave računa.

72-91

Šifra stroškovnega mesta – lahko prazno. Če je izpolnjeno, se kontrolira na šifrant stroškovnih mest. Če je prazno, se privzame iz glave računa.

92-111

Šifra stroškovnega nosilca – lahko prazno. Če je izpolnjeno, se kontrolira na šifrant stroškovnih nosilcev. Če je prazno, se privzame iz glave računa.

112-131

Delovni nalog – lahko prazno. Če je prazno, se privzame iz glave računa.

132-151

Šifra referenta – lahko prazno. Če je izpolnjeno, se kontrolira na šifrant referentov. Če je prazno, se privzame glave računa.

152-171

Šifra analitike – lahko prazno. Če je izpolnjeno, se kontrolira na šifrant analitik. Če je prazno, se privzame iz glave računa.

172-201

Prva vrstica naziva artikla – lahko prazno. Če je prazno, se privzemi iz šifranta artiklov.

202-231

Druga vrstica naziva artikla – lahko prazno. Če je prazno, se privzame iz šifranta artiklov.

232-234

Merska enota – lahko prazno. Če je prazno, se privzame iz šifranta artiklov.

235-366

Opis artikla – lahko prazno. Če je prazno se privzame iz šifranta artiklov.

367-386

Konto realizacije – lahko prazno. Če je izpolnjeno, se kontrolira na šifrant kontov. Če je prazno, se privzame iz knjižne skupine računa/artikla.

387-406

Konto rabata – lahko prazno. Če je izpolnjeno, se kontrolira na šifrant kontov. Če je prazno, se privzame iz knjižne skupine računa/artikla.

Po končanem uvozu se natisne protokol uvoza. Lista napak se pripravlja in prikazuje sprotno ob uvozu računov (če obstajajo napake). Po zaključku se na protokolu prenosa prikaže tudi statistika uvoza. Protokol prenosa je možno natisniti in/ali shraniti.

·      besedilna vrstica (tip VRO) – besedilna vrstica vsebuje samo tekst, ki se dodaja k opisu predhodno uspešno knjižene vrstice.

Pozicija

Opombe

1-3

Tip zapisa – vedno »VRO«

4-13

Referenčna številka – lahko prazno.

14-2013

Opis artikla – lahko prazno. En zapis lahko vsebuje več vrstic teksta. Posamezne vrstice so ločene z dve znakovno kombinacijo /%. Na eno vrstico se lahko kombinira več besedilnih vrstic.

·      Vezni dokumenti (tip VEZ) – vezni dokument vsebuje podatke o dokumentu, ki je vezan na račun npr. dobavnice, naročila, ... Račun lahko vsebuje več takih zapisov.

Pozicija

Opombe

1-3

Tip zapisa – vedno »VEZ«

4-13

Referenčna številka – lahko prazno.

14-33

Ime aplikacije, v kateri je shranjen vezni dokument – lahko prazno.

34-38

Številka uporabnika veznega dokumenta – lahko prazno. Če je izpolnjeno, kontrola na številčnost.

39-42

Leto prometa veznega dokumenta – lahko prazno. Če je izpolnjeno, kontrola na številčnost.

43-62

Vrsta prometa veznega dokumenta – lahko prazno.

63-72

Številka veznega dokumenta – obvezno. Kontrola na številčnost.

73-80

Datum veznega dokumenta v obliki DDMMLLLL – lahko prazno. Če je izpolnjeno, kontrola na koledar.

 

 

Natisni