Samoprispevki KS

Ukaz je namenjen vnosu samoprispevkov po krajevnih skupnostih, ki jih obračunavamo pri plačah zaposlenih. Krajevni samoprispevek se ne obračuna, če zaposleni nima vsaj zajamčene plače.

Šifra KS - vpišemo šifro krajevne skupnosti, za katero se obračunava samoprispevek.

Naziv samoprispevka – vnesemo naziv samoprispevka.

Šifra stranke – vnesemo šifro stranke, ki predstavlja krajevno skupnost, kateri bomo nakazovali samoprispevek. Šifra stranke krajevne skupnosti mora pred tem obstajati v šifrantu strank, ki se odpre z gumbom . Če stranke krajevne skupnosti nismo še vnesli, jo dodamo v šifrant z gumbom . Vpisati moramo vsaj šifro in naziv stranke ter bančne račune na katere se bodo nakazovali krajevni samoprispevki (iz šifranta, ki se odpre z gumbom , izberemo banko, pri kateri ima krajevna skupnost odprt račun. Banka mora biti predhodno vnesena v šifrant strank). Vnos shranimo z ukazom Potrdi in ga prenesemo v vnosno okno z ukazom Izberi.

Šifra banke – iz šifranta izberemo banko, pri kateri ima krajevna skupnost odprt račun. Banka mora biti predhodno vnesena v podatke o občini v šifrantu strank.

Naziv računa – program sam izpiše naziv računa, če je le-ta vnesen v podatkih o bančnih računih krajevne skupnosti.

% samoprispevka – vpišemo odstotek samoprispevka.

Najnižji znesek – vpišemo najnižji možni znesek samoprispevka oz. pustimo znesek 0. »Najnižji znesek« vpišemo, ko je samoprispevek določen v fiksnem znesku.

Najvišji znesek – vpišemo najvišji možni znesek samoprispevka oz. pustimo znesek 999.999.999,99. Podatek »Najvišji znesek« vpišemo, ko je samoprispevek določen v fiksnem znesku – v tem primeru mora biti najvišji znesek enak najnižjemu znesku samoprispevka (če je npr. samoprispevek določen v fiksnem znesku 800,00 SIT, bomo pri najnižjem in najvišjem znesku  obakrat vnesli  znesek 800 SIT).

Osnova za obračun - izberemo osnovo za obračun samoprispevka: bruto ali neto.

Datum začetka – datum začetka obračunavanja samoprispevka.

Datum zaključka - vpišemo datum do katerega se obračunava samoprispevek.

Opombe – poljubno.

Natisni