Verzija 2019.12.001 z dne 13.9.2019

Dvostavno knjigovodstvo

Dnevne obdelave – opominjanje

 • V preglednici opominjanje so dodani stolpci z naslovom stranke.
 • Zaradi preglednejšega poteka procesa priprave in izstavitve opominov, so spremenjena imena gumbov in opis stanja dokumenta:
  • Gumb Izstavitev je po novem Osnutek
  • Gumb Tisk/e-pošiljanje pa Izstavitev
  • Stanje dokumenta Izstavljen je po novem Pripravljen
  • Stanje dokumenta Poslan pa Izstavljen
 • V kolikor je bil pripravljen obračun obresti iz opominov in za ta obračun obstaja več opominov, se bo brisanje obračuna obresti izvedlo šele takrat, ko bodo izbrisani vsi opomini, ki so bili zajeti v obračun obresti. 
 • V kolikor je obračunan znesek obresti višji od posamezne terjatve (glavnice), se bo v opomin pripisala višina obresti le v višini glavnice (zakonski predpis). 
 • V pregledu postavk združenega opomina je dodana specifikacija obresti po odprtih zapadlih terjatvah.
 • Prikaz v preglednici opominov podrobno (postavke) je urejen tako, da je znesek pripadajočih obresti za neko terjatev pripisan takoj za zneskom terjatve (račun 1, obresti za račun 1, račun 2, obresti za račun 2 …)

 

Dnevne obdelave – izvršbe

 • Vzpostavljena je kontrola v obdelavi preknjiževanja terjatev v izvršbi. Program javi obvestilo, če konti za knjiženje izvršb niso nastavljeni in omogoči urejanje nastavitev.
 • Preknjižiti je možno le tiste terjatve v izvršbi, za katere je izvršba bila izstavljena (ima priponko .covl in vpisan datum izstavitve).
 • Preknjiževanje terjatev v izvršbi je sedaj možno tudi po izbranih strankah.

 

Obračun storitev

 • Obračun: dodana je možnost, da lahko na gumbu Saldo, Obresti naredimo prikaz dolga, preplačila samo za izbrane Otroke znotraj obračuna.

Obračun plač zaposlenim

 • Obračun prispevkov za poslovodjo: Odpravljena težava pri izračunu prispevkov poslovodje, pri obračunu se ne obračunavajo več oprostitve kot pri zasebniku
 • Izračun osnov za boleznino: Iz izračuna osnove za boleznino smo izločili razliko za delo detaširanih
 • Obrazec 1-ZAP/M: Izračun ur rednega dela se pravilno izračuna, brez predhodnega zaokroževanja ur vrstic
 • Obračunski listi za gospodarstvo: Vsota Skupaj dohodnina, prispevki iz in na plače sedaj vsebuje tudi prispevke od razlike do minimalne plače delodajalca
 • Obračun: Odpravljena težava na funkciji MYN, Normirane ure mesečnega seštevka za več mesecev

Registracija časa

 • Odpravljena težava: zadnji zapis prisotnosti se je pojavil dvakrat v primeru odhoda v času prehoda med izmenami

Artikli

 • Artikli – na preglednici artiklov (F2), pregledu artiklov z zalogami in cenami (F8) ter dodajanju artiklov na dokumente (F5) smo dodali iskanje po »črtni šifri«. To iskanje najde artikle z vpisano črtno šifro, če se ta nahaja na osnovnih podatkih artikla ali pa na pretvornikih artikla.
 • API: Add Items - metoda za dodajanje artiklov v šifrant
 • API: Modify Items - metoda za spreminjanje artiklov v šifrantu.
 • API: Add PriceLists - metoda za dodajanje cenovnih področij
 • API: Modify PriceLists - metoda za spreminjanje cenovnih področij
 • API: Add Prices - metoda za dodajanje cen artiklom
 • API: Modify Prices - metoda za spreminjanje cen artiklov

Stranke

 • Stranke – na šifrant strank (zavihek »trgovski podatki«) smo dodali možnost vpisa privzetega skladišča. Podatek se uporablja na prodajno nabavnih dokumentih, ko se skladišče predlaga vezano na izbrano stranko na dokumentu. Podatek je aktiven le v primeru, da ima uporabnik aktivno licenco programa materialno skladiščno poslovanje. Šifro skladišča se lahko poišče preko hitrega iskanja (iskanje direktno preko vpisa naziva skladišča).

Dobavitelji in kupci

 • Knjiženje – naročila kupcev in odpremni nalogi;
  • skladišče se ne predlaga samo iz knjige naročil temveč tudi iz stranke, če ima ta v šifrantu strank vpisano privzeto skladišče. Enako velja za obdelavo »kopiranje iz predračuna »in »kopiranje iz prevzema«.
  • pri vnosu in izbiri artikla s serijami prek hitrega iskanja se fokus postavi sedaj v serijo za vnos.
  • pri izpisih dokumentov po knjiženjih je spremenjen način tiskanja in izbire vzorcev ter tiskalnikov. Vzorci se shranjujejo različno glede tip knjiženja avtomatsko ali ročno.
 • Knjiženje – naročila dobaviteljem in prevzemanje od dobaviteljev; skladišče se ne predlaga samo iz nastavitev knjige naročil temveč tudi iz stranke naročnika, če ta obstaja in ima v šifrantu strank vpisano privzeto skladišče.
 • Knjiženje – naročila kupcev; na preglednico naročil kupcev smo dodali možnost filtra naročil "V zamujanju". Prikažejo se naročila, ki imajo datum dobave višji od tekočega datuma in niso zaprta.
 • Knjiženje – odpremni nalogi; na preglednico odpremnih nalogov smo dodali kolono »številka paketa«.
 • Izpisi – napoved zaloge ter pregled neustrezno napovedanih zalog – nastavitve pregleda; dodana možnost izločitve upoštevanja skladišč z nekurantno zalogo.

Fakturiranje

 • Odpravljena nepravilnost pri pripravi XML za Minimax, ko je bil v določenih primerih znesek na vrstici temeljnice 0.
 • Odpravljena nepravilnost neusklajene temeljnice pri knjiženju storna računa z avansom v DK.

Pogodbe

 • Knjiženje – pogodbe; datum podpisa pogodbe pri vnosu nove pogodbe ni več obvezen podatek.

 

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – kalkulacije; na prometni bazi programa VRP je dodana tabela KalkulacijeMaterialZbir v kateri so zbrane posamezne sestavine s skupno količino, vrednostjo in vrednostjo zaokroženo na 2 decimalni mesti za razpisano količino izdelka.
 • Izpisi – kooperacija, stanje kooperacije; odpravljeno nepravilno izračunavanje stanja kooperacije po posamezni operaciji pri tiskanju.
 • Izpisi – simulacija večnivojskih potreb po izdelkih, simulacija večnivojskih potreb po delovnih nalogih; dodana možnost izključitve upoštevanja zaloge skladišč izločenih iz planiranja (nekurantna zaloga).
 • Izpisi – analize in izpisi opravljenega dela – analiza zastojev; V analizi se sedaj prikazuje tudi čas zastoja.

 

Delovni nalogi

 • Knjiženje delovnih nalogov – obdelava prenosa delovnega naloga v predračun (ponudbo) in izdani račun je iz programske kode prenesena na proceduro.
 • Dopolnjene so naslednje API metode:
  • ProcessingProjectWorkOrder – metoda za knjiženje delovnega naloga; podprti sta tudi opciji za knjiženje delovnega naloga v ponudbo in izdani račun.

 

Plačilni promet

 • Dodana je možnost priprave plačilnih nalogov s specifikami za banko UniCredit
 • Pri pripravi plačilnih nalogov za čezmejna plačila se predlaga referenca RF 

 

Trgovina na drobno

 • Šifranti
  • Vrste prometa
   • Dodana nastavitev »Polnjenje privzetih cenikov«. S tem se določa, ali se ob knjiženju dokumentov v določeni knjigi polnijo tudi prodajni ceniki s kalkulacijami iz dokumenta prejema ali zapisnika o spremembi cen. Privzeta nastavitev je potrjeno, t.j. ceniki se polnijo.
   • Za dokumente prejemov (Tip prometa = P - prevzem) je dodana nastavitev »Tip prejema«, s katero se lahko določi, ali se vrsto prometa uporablja izključno za namene internih prenosov med poslovalnicami (Interna izdaja, Interni prejem).
 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • V primeru poskusa vnosa neaktivnega artikla, se opozorilo o napaki pojavi samo enkrat (gre za primere nastavitev čitalec-tipkovnica).
   • Dopolnitev prenosa podatkov načinov plačil na off-line blagajno z novimi podatki (oznake aktivnosti, nastavitve za bančni POS).

 

Splošno

 • Šifrant Načini plačil
  • Dodana nastavitev »Oznaka aktivnosti«. S to nastavitvijo se lahko ob izdaji računov izloči določene načine plačil – izbor ali vnos neaktivnega načina plačila ni možen. Velja za vse module, kjer se ob plačevanju računov izbira načine plačil.

 

Natisni