Verzija 2018.08.001 z dne 29.06.2018

Osnovna sredstva

Osnovna sredstva in DI - gumb OLAP - Register + Amortizacija

Dodan nov OLAP pregled, ki prikazuje stanje registra in vrednosti amortizacije za izbrano leto.

Kadrovska evidenca

 • V preglednico zaposlenih so dodana polja: poskusno delo do, šifra referenta in naziv referenta.
 • OLAP analiza Struktura zaposlenih
  • V analizo so dodani zaposleni, ki na izbran datum imajo zapis pretekle zaposlitve pri istem delodajalcu.
 • Obrazci e-VEM
  • Urejen prikaz poštne številke bivališča v tujini v XML datoteki.
  • Dodana izbira vzroka spremembe 16 – razveljavitev (storno) zaključenega zavarovanja v rubriki 12 obrazca M-3

Obračun plač zaposlenim

 • Omogočen sorazmerni izračun regresa v primeru upoštevanja zneska regresa, vpisanega v nastavitvah obračuna.
 • Urejen prikaz zapisov neaktivnih zaposlenih v posrednem vnosu.
 • Pripravljen pripomoček za usklajevanje delovnega mesta in plačnega razreda v obračunskih vrsticah zaposlenega.
 • Urejena delitev zneska prispevka na razliko do minimalne plače po obračunskih vrsticah.
 • Urejen izračun prispevkov NA v primeru zaposlenih, ki imajo večje število refundacij v obračunu.
 • Urejen podatek skupaj za zavarovano osebo na zahtevku za refundacijo, v primeru oprostitve nad 55 let.
 • Pravilno sortiranje na izpisu dopustov in odsotnosti
 • Evidenca prisotnosti
  • Izračun dodatka za prehrano v primeru prisotnosti nad 10 ur
  • Urejeno barvanje z rdečo barvo zapisov neaktivnih zaposlenih v koraku 1
  • Urejen prikaz zapisov neaktivnih zaposlenih v koraku 3.

Obračun potnih nalogov

 • Dodano opozorilo v primeru vnosa šifre neaktivnega zaposlenega.
 • Onemogočena naknadna sprememba šifre potnika.
 • Urejeni pogoji za prehod potnega naloga v status 80.

Dvostavno knjigovodstvo

Dnevne obdelave - Izterjava - Opominjanje – priprava iz DK in SPR

 • Že pripravljene (ne-izstavljene) opomine v ponovni obdelavi program ne bo več pripravil (podvajal); protokol javi seznam takih strank in dokumentov.

Dnevne obdelave - Izterjava - Opominjanje – vrnitev v pripravo/brisanje izstavljenih opominov

 • Gumb Vrnitev v pripravo omogoča vrnitev v pripravo vseh izstavljenih opominov iz zadnjega paketa.

 • Z desnim klikom iz spustnega menija ukaz 'Vrni v pripravo' omogoča vrnitev v pripravo v padajočem vrstnem redu izstavitve. Program javi, da je že izstavljen opomin višje stopnje, v kolikor želimo brisati opomin nižje stopnje. Ob potrditvi vrne v pripravo vse izstavljene opomine do izbrane stopnje.

Dnevne obdelave - Izterjava - Opominjanje – izpisi

 • Datum v glavi opomina in v začetnem besedilu je datum zapadlosti določen v pripravi.

 • V besedilu opomina je dodan datum rok plačila, ki je izpisan v UPNQR obrazcu.

 • Dodana je klavzula, da je opomin brezpredmeten, v kolikor je bil dolg že poravnan.

 • Vsi izstavljeni opomini se shranijo v .pdf formatu.

 • V izstavitvi je možen predogled in popravek obrazca za en opomin (prva stranka v nizu).

 • Masovni predogled izstavljenih opominov je urejen preko funkcionalnosti Tisk/Tiskanje opominov. Izbor dokumentov se s klikom na predogled združi v skupen .pdf dokument, ki zagotavlja predogled vseh tako izbranih opominov pred tiskanjem in prilagoditev strani za masovni tisk.

Pripomočki - Davek na finančne storitve

Urejen izračun, odklepanje in prikaz zneskov ter omogočeno pregledovanje oddanih podatkov za nazaj.

Spremljanje plačil računov

 • Izpisi in pregledi - Izpis odprtih postavk

Ko izberemo vrsta izpisa Opomini, je tabela dopolnjena s podatki: davčna številka, datum računa, datum zapadlosti ter ime otroka, razred in mobilna št. plačnika,  telefonska številka plačnika.

Omogočen je izvoz v excel (z desnim klikom na miško).

 • Računi in plačila - Plačevanje

Na Plačevanje po postavki je dodano  polje Opomba (za poljuben vpis) ter v preglednici

 

Obračun storitev

 • Evidentiranje obrokov - Neposreden vnos

Urejeno je tako, da se pri izboru skupine izpišejo vsi otroci v izbrani skupini ter vse možne kombinacije storitev (po šifri storitve). 

 

Sociala, zdravstvo in obračun

Zdravstvo

 • Zdravstveni karton – Načrti podrobno

Dodan je delilnik na Načrti podrobno. Delilnik je podoben delilniku pri terapijah, z dvema možnostma -  interval in po dnevih. Če določimo delilnik za neko storitev, se ta storitev zapiše kot opravljena pri Pripravi ZN za obračun. Opis delilnika je nadomestil Razlog na izpisu Zdravstvo – Poročila - Plan dela – Načrti podrobno. Dodana je tudi možnost na izpis Načrti podrobno z delilnikom, ki prikaže samo načrte z delilnikom na datume, na katere je delilnik določen.

 • Poročila – Terapija po uporabniku

Odpravljena težava na poročilu Terapije po uporabniku. Sedaj se izpisuje vsak uporabnik na svojo stran.

Delo

 • Priprava ZN za obračun

Odpravljena težava v poročilu Pregled zdravstvene nege, ko je program v primeru rezervacije upošteval napačno število dni odsotnosti.

Obračun

 • Deponirana sredstva

Odpravljena težava, ko je pri vnosu deponiranih sredstev program odstranil vsa sredstva v primeru, da se pri dvigu ne vpiše nek znesek in se dvigne le predmet.

 

Materialno skladiščno poslovanje

 • Inventure
  • Urejeno takojšnje osveževanje dejanske količine na preglednici vrstic popisnih list pri izhodu iz spreminjanja podatkov.
 • Pripomočki
  • V pripomočku Obračun FIFO je gumb »Potrdi« aktiven samo v primeru, da obstaja skladišče, ki se vodi po FIFO metodi in da je vsaj eno skladišče potrjeno za obračun.

Trgovina na drobno

 • Knjiženje gotovinske prodaje v knjigovodstvo
  • Evidenčno knjiženje
   • Za potrebe evidenčnega knjiženja v DK je program prenosa v knjigovodstvo dopolnjen na način, da se je razdelilo knjiženja na konte realizacije proporcionalno glede na zneske po načinih plačil. Pri tem se je ustrezno uredilo tudi vrstni red vknjižb. Evidenčno knjiženje lahko nastavijo samo tisti uporabniki, ki imajo tako nastavljeno v licenci programa DK.
   • Dopolnitve programa za evidenčno knjiženje
    • V nastavitvah programa nova nastavitev »Evidenčno knjiženje«. Nastavitev je aktivna glede na nastavitve v licenci programa DK.
    • Knjiženje v BP: če je nastavljeno evidenčno knjiženje, se podatki za knjiženje v BP poleg zbira po načinih plačil, razdelijo še na končne potrošnike in davčne zavezance. Poleg tega dopolnjeni tudi vezni parametri vknjižb (vezni dokument, veza številka,…).
    • Knjiženje v DK: če so pogoji za evidenčno knjiženje izpolnjeni, se vknjižbe realizacije proporcionalno razdelijo po načinih plačil. Podatki se pripravijo na nivoju računa, knjižijo pa se posamezno v primeru računa za davčnega zavezanca (82.čl.ZDDV) ali pa zbirno na nivoju dneva v primeru računov za končne potrošnike (83.čl.ZDDV).
  • Tiskanje protokola knjiženja
   • Vrstni red izpisanih vrstic je prilagojen vrstnemu redu knjižbam v posrednem knjiženju.
 • Gotovinska prodaja – prenos podatkov na off-line blagajne
  • Odpravljena težava, ko je v nekaterih primerih prenos podatkov javil napako pri prenosu nastavitev »hitrih gumbov« (op.: nastavitve hitrih gumbov se uporablja pri zaslonih na dotik).
 • Avtorizacija prodaje – pregled uporabe kod
  • V pripomočku »Pregled uporabe kod« na glavnem meniju iCentra za izpis kod, ki so bile uporabljene pri avtorizaciji prodaje in popustov, je v iskanje uporabljenih kod dodan promet negotovinske prodaje (tip prometa N).
 • Knjiženje
  • Pri popravljanju datumov dokumentov prejemov, se poleg nastavitev knjižnega obdobja TDR izvede kontrola na knjižno obdobje MSP, če obstaja ta povezava in je dokument že knjižen v MSP.
  • Predračuni
   • V primeru brisanja vrstic sestavnice, se po potrditvi preštevilčijo tudi zaporedne številke povezav med sestavnico in sestavnimi deli. Pri brisanju je dopolnjeno tudi, da v primeru, ko na sestavnici ni več sestavnih delov (pobrisane so bile vse vrstice določene sestavnice), je sedaj možno pobrisati iz vrstic predračuna tudi nosilni del sestavnice.

 

Fakturiranje

 • Pri kopiranju vrstic se upošteva kontrola na "Blokada uporabe skladiščnih artiklov". V primeru skladiščnih artiklov se vrstica ne kopira.
 • V primeru, da je določena količina v dodatni merski enoti na artiklu, se le-ta upošteva tudi za potrebe Intrastat.
 • Izbira Oznak DDV (IRAC) je spremenjena tako, da je terminologija usklajena s terminologijo v DDVn.

Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Izbira Oznak DDV (IRAC) je spremenjena tako, da je terminologija usklajena s terminologijo v DDVn.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; v določeni kombinaciji načina vnosa delovnega naloga je program omogočil vnos in knjiženje naloga brez serije, čeprav se izdelku spremlja zaloga po serijah. Tak način vnosa je sedaj onemogočen.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala, funkcija »Formiranje naročil dobaviteljem«; delovanje zaokroževanja količine naročanja dobavitelju smo v primeru zaokroževanja po sistemu »…iz šifranta artikli-stranke« poenotili z delovanjem takega zaokroževanja v programu naročila dobaviteljem in kupcev.
 • Knjiženje – delo delavcev, na izpisu obračuna ur se v primeru vklopa prikaza podatkov iz delovnih nalogov programa SER sedaj priključijo tudi ure, ki so na delovne naloge servisa vnesene preko dela delavcev.
 • Izpisi – analize in izpisi opravljenega dela – doseg časovnih norm po izdelkih; dopolnjena enačba izračuna dosega norme na drugem in tretjem nivoju pregleda.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »Knjiženje v MSP« dodali kontrolo aktivnega okna (nekateri uporabniki so imeli težave s skrivanjem aktivnega okna).
 • Nastavitve – nastavitve programa; dodana možnost povezave z uporabnikom programa DN. V kolikor je povezava vzpostavljena, so vezano na delovne naloge programa DN na voljo naslednji podatki:
  • Izpisi – predvidena poraba materiala; če je pri pripravi izpisa vklopljen prikaz podatkov delovnih nalogov DN, sta na izpisu v preglednico dodani dve novi koloni »Prihod PP« in »Potreba PP«, ki prikažeta količine, ki na zalogo prihajajo na podlagi delovnih nalogov DN oziroma količine, ki iz zaloge odhajajo na podlagi delovnih nalogov DN. Temu primerno je tudi dopolnjen izračun količine v koloni »Razlika«. Izpisi za tiskanje te nove podatke vsebujejo le v podatkovnih setih izpisa. Obe koloni se prikažeta tudi pri pripravi predloga razpisa podrejenih delovnih nalogov (funkcija »Avtomatsko formiranje DN«) ter razpisa naročil dobaviteljem (funkcija »Avtomatsko formiranje naročil«).
  • Izpisi – tedenski prikaz potreb; v pregled sta dodani dve vrstici »Prihod PP« in »Potreba PP«, ki prikažeta količine, ki na zalogo prihajajo na podlagi delovnih nalogov DN oziroma količine, ki iz zaloge odhajajo na podlagi delovnih nalogov DN. Ustrezno je prilagojen tudi izračun predvidenega stanja konec posameznega tedna.
  • Izpisi – simulacija večnivojskih potreb po izdelkih; v količinah (in vrednostih) kolon prihod in odhod se upoštevajo tudi podatki iz delovnih nalogov programa DN.
  • Knjiženje – plan proizvodnje; na funkcijo »Priprava plana« je dodana možnost upoštevanja podatkov iz delovnih nalogov programa DN.
 • Povezane vsebine:
  • Dobavitelji in kupci – naročila kupcev – obdelave – prenos naročil v delovne naloge; prenovljeno okno nastavitev prenosa, dodana možnost prenosa naročil tudi v delovne naloge programa DN (če obstaja povezava med programom NDK in DN (nastavitve programa) ter vrstice naročila vsebujejo »projektne« izdelke ali polizdelka.
  • Dobavitelji in kupci – izpisi – napoved zaloge; izpis je v kolonah »prejeto iz proizvodnje« in »poraba v proizvodnji« dopolnjen tako, da upošteva tudi delovne naloge programa DN.
  • Dobavitelji in kupci – izpisi – nepravilno napovedane zaloge – pregled; pregled pri pripravi pregleda upošteva tudi prihod/odhod na/iz zaloge vezan na delovne naloge DN.
  • Dobavitelji in kupci – izpisi – nepravilno napovedane zaloge – pregled; odpravljena napaka v primeru izhoda preko tipke »Escape« (sedaj se pregled zapre).
  • Serije artiklov – možnost dodajanja priponke eRegistratorja v podatke (šifrant) serij artikla.
  • Na funkcijah izračuna razpoložljivosti zalog pri prenosih naročil kupcev v delovne naloge DN/VRP oziroma plan proizvodnje se upoštevajo tudi podatki iz delovnih nalogov programa DN (prihod, odhod na/iz zaloge).
  • Na tipki F7, opciji »napoved zaloge« se upoštevajo tudi podatki iz delovnih nalogov programa DN (prihod, odhod na/iz zaloge).
 • Knjiženje – delovni nalogi; v določeni kombinaciji načina vnosa delovnega naloga je program omogočil vnos in knjiženje naloga brez serije, čeprav se izdelku spremlja zaloga po serijah. Tak način vnosa je sedaj onemogočen.

 

Delovni nalogi

 • Povezava delovnih nalogov s fakturiranjem (računi, predračuni) je usklajena s spremebami glede na oznake obračuna davka, ki so vpeljane v programu faktuiranje.

Davek na dodano vrednost (PDV) za srbsko lokalizacijo

 • Modul DDV smo prilagodili novih zakonskim zahtevam na srbskem tržišču (nova zakonodaja je stopila v veljavo s 1.7.2018)

Natisni