Delovna doba v JS - krajši delovni čas

V Uradnem listu RS, št. 3/16 z dne 18.1.2016 je bila objavljena sprememba in dopolnitev Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki določa, da se za namen obračuna dodatka za delovno dobo, upošteva število dopolnjenih let delovne dobe v delovnem razmerju ne glede na število ur pogodbene delovne obveznosti. To pomeni, da je javnim uslužbencem, ki imajo sklenjeno delovno razmerje npr.: za zaključenih 5 let delovne dobe, kljub dejstvu, da delo opravljajo v krajšem delovnem času, treba pri izračunu dodatka za delovno dobo, upoštevati 5 let delovne dobe.
 
V osnovnih šolah ste od MIZŠ – Sektorja za osnovno šolstvo prejeli okrožnico na to temo. V nadaljevanju prikazujemo pravilen vnos podatkov o zaposlitvah pri zaposlenih za krajši delovni čas.
 
Kaj je potrebno pri zaposlenih, ki delajo ali so delali krajši delovni čas urediti, da bo izračun dodatka za delovno dobo pravilen?

Delovna doba v JS - krajši delovni čas

Natisni