Verzija 2018.03.001 z dne 23.2.2018

Knjiga prejetih računov 

 • Zavihek priprava vknjižb - na konto davka, ki zahteva stranko, se pri pripravi vknjižb zapiše stranka.
 • Pošiljanje v PP - v namen plačila se zapiše na začetku "Pl.rn:".
 • Pripomočki - Skeniranje dokumentov - Odpravljena je napaka vezana na predlogled slike. 

Obračun storitev

Evidentiranje obrokov - Neposreden vnos - polje Dtum kuhinja: v primeru, da imate vpisane v Nastavitvah programa - zavihek Evidentoranje obroka dodatne dneve za zaklepanje podatkov, potem ob odpiranju neposrednega vnosa se ureja trenutni mesec, čeprav se zaklepa že naslednji mesec

Obračuni - Zaključek obračuna: stroškovno mesto se zapiše tudi iz šifranta storitve

​Kadrovska evidenca

 • Napredovanja:
  • Kontrola obstoja Datuma zadnjega napredovanja je spremenjena v opozorilo
  • Dodaten filter Prikaži samo nezaključene
  • Odstranjena kontrola o nezaključenem napredovanju za zaposlene, ki imajo vneseno Ne napreduje, datum iz preteklega obdobja
  • Dodan filter Prikaži samo aktivne zaposlene. Filter je mogoče izključiti in s tem dobiti seznam neaktivnih zaposlenih.
  • Pri kreiranju aneksa preko napredovanja se priponka pravilno prikaže na pasici Delo in kariera
  • Dodan izhodiščni plačni razred delovnega mesta v analizo napredovanj
 • Šifrant zaposlenih:
  • Možnost uvoza virov financiranja ISPAP preko standardne datoteke
  • Pri vnosu neaktivne analitike (SM, SN, ...) se pojavi opozorilo
 • OLAP analiza DM za JS
  • Analiza je dopolnjena podatkom MAX PR za DM
 • Obrazci e-VEM
  • U primeru napačnega števila ur je prepoved zamenjana z opozorilom.

Obračun plač

 • API Prenos temeljnice
 • Obračunski listi JS: Z nastavitvijo Združim vrstice po vrstah obračuna se vrste obračuna pravilno sortirajo po abecednem redu
 • Evidenca prisotnosti: Odpravljena napaka na vzorcu Izpis izpolnjene evidence prisotnosti
 • Neposredni vnos: Onemogočen vnos negativnega zneska odtegljaja
 • V šifrant prispevkov na plače je omogočen vnos večih prispevkov z enako šifro 8xx in s tem obračun različnih prispevkov za beneficirano delo
 • Omogočeno določanje kontov za knjižbo zneskov kreditov v temeljnici plačilnega prometa.

Registracija prisotnosti

 • Nastavitve programa
  • Omogočena izbira vrste dokumenta za shranjevanje izpisa dogodkov v eRegistrator.
  • Omogočeno shranjevanje števila ponovitev dogodka.
 • Dopolnjeno dvostransko tiskanje dogodkov.
 • Omogočeno shranjevanje izpisa dogodkov v eRegistrator.
 • Urejen zaključek dneva v primeru, če je prvi dogodek v dnevu izhod na malico ali službeno pot.
 • Urejeno dodajanje skupnega dogodka v primeru obdobja, ki zajema dela proste dni.

Potni nalogi

 • Urejeno sortiranje v preglednici cene goriva.
 • Dodan skupni seštevek na statistiko prenosa v OPZ.

Dobavitelji in kupci

Na prevzemanju od dobaviteljev je možno preko varnostnega sistema (NDK - PREVZEMI, dovoljene spremembe knjiženih prevzemov storitev - prepovedano) operaterju (ali skupini) aktivirati možnost sprememb cen in popustov na vrsticah prevzema na katerih se nahajajo artikli tipa storitve, provizije ali vir. Ravno tako je s to nastavitvijo varnostnega sistema možna sprememba rabata na prevzemu od dobavitelja, vendar samo, če so na prevzemu samo vrstice s prej omenjenimi tremi tipi artiklov. Spreminjanje cen in popustov je možno izključno skozi vnosno formo vrstice (torej ni možnega popravljanja direktno na preglednici vrstic).

Računalniška izmenjava podatkov (RIP) - RIP z dobavitelji

Pod kodo D v licenci modula NDK, se odpre možnost uporabe sistema RIP z dobavitelji.

 • RIP z dobavitelji
  • V sistemu je omogočeno naslednje:
   • Izvoz naročila dobavitelju.
   • Uvoz enostavnega odgovora.
   • Uvoz polnega odgovora.
   • Uvoz dobavnice (možnost izvoza novih artiklov v excel, urejanje in kasneje uvoz preko čarovnika nazaj v icenter).
   • Na šifrantu knjige naročila je dodan podatek »Šifra SM za RIP«, ki služi za iskanje knjige naročila pri direktnem uvozu dobavnice.
   • Šifrant SM … dodana EAN koda mesta dostave (iskanje knjige naročila kamor se uvozi prevzem).
   • V pripomočkih je dodana preglednica, kjer je možna kontrola RIP dokumentov.
 • RIP s kupci
  • Dopolnjen izvoz računa v RIP z posebnostmi za stranko Bauhaus.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; funkcija »Prenos«, odpravljena težava, ki je onemogočala izvedbo prenosa na dan 31.1. novega leta, če prehod v novo leto še ni bil izveden.
 • Knjiženje – delovni nalogi; funkcija »Knjiženje MES« je bila dopolnjena tako, da omogoča tudi večkratno knjiženje istega delovnega naloga.
 • Pripomočki – prenos ur dela delavcev iz naloga na nalog; dodana možnost prenosa ur tudi med delovnimi nalogi, ki nimajo enakih tehnoloških postopkov (tehnoloških sestavnic).
 • Dodana je možnost samodejne prijave normiranih časov operacije delovnega naloga na pokalkulacijo delovnega naloga. V ta namen je na operacijo dodan podatek »Samodejna prijava v pokalkulacijo DN«. V kolikor je na operaciji delovnega naloga ta opcija vključena in ima uporabnik vklopljeno prijavo operacij skozi delo delavcev, se take operacije skozi delo delavcev ne more prijaviti, se pa ob zaključku delovnega naloga normirani čas take operacije samodejno prijavi v pokalkulacijo delovnega naloga.

 

Sociala, zdravstvo in obračun

Sociala

• Prošnje
Odpravljena težava pri izbiri leta prispele prošnje. Vedno se prikažejo vsa leta, v katerih so prošnje. Dodano je tudi tekoče leto, tudi če ni nobene prošnje v njem.
• Šifranti – Šifranti sociale
V šifrantu Dodatne storitve iz oskrbe je dodan stolpec Obračun. Če je izklopljen, se storitev ne obračunava, če je vklopljen se obračunava. Obračuna se ne da izklopit, če ima storitev veljavno ceno v ceniku.

Zdravstvo

• Zdravstveni karton - Terapije
Terapije je možno urejati dokler ni narejen obračun zdravstva za dan začetka terapije.
• Poročila – Nega
V poročilu Rezultati meritev je dodana ura k meritvi. Ura se nam izpiše samo v primeru, če imamo obkljukano možnost v Nastavitve-Osnovni podatki-Dodatno-Vnos ure pri Meritvah in kontrolah in so ure na vnosu meritev tudi vnesene.
 Poročila-Zdravstvo
Dodan nov izpis Novo predpisane terapije, ki kaže samo stanovalce, ki imajo na novo predpisane terapije in njihove terapije. Prejšnje poročilo Novo predpisane/zaključene terapije deluje enako kot prej.
Na izpisu Plan dela, je dodana tudi količina če je vnesena naslednja izdaja zdravila.
• Šifranti
V šifrantu zdravstva je dodan šifrant Individualna habilitacija.
V šifrantu zdravstva je dodan tudi šifrant Incident, kjer je prvi stolpec vrsta šifranta (kot piše pri seznamih na vnosu incidenta), ostala dva stolpca pa služita vpisu šifre in opisa.
• Inkontinenca
Pri vnosu inkontinenčne naročilnice se datum nastavi na datum do zadnjega obdobja + 1 dan. Če pa izberete obdobje, ki ima datum od več kot en mesec kasnejši od trenutnega datuma, bo program javil opozorilo. Torej program nas opozori, da je datum obdobja neskladen z datumom naročanja.

Delo

• Skupni vnos storitev
Če je pri Izdaja zdravil vnesena izdaja zdravila za zdravilo, ki ni med terapijami, se v Načrtovane posege zapiše npr. »Naslednja izdaja zdravila, Količina 22.«, za zdravilo, ki je med terapijami pa »Na dan: 1, Doza: 3, Količina 44.«. Količina je količina iz izdaje zdravil.
• Predajna knjiga
Dodana je možnost izbire več oddelkov in več izmen. Pri Individualnih storitvah in Meritvah lahko izberemo posamezne storitve (eno ali več). Če so neke storitve izbrane, se prikažejo samo izbrane, če ni izbrane nobene, se pokažejo vse. Tudi za vse ostale izbore velja, da če ni izbrano nič, je enako kot da je izbrano vse (vsi oddelki, vse izmene, vse storitve).
• Individualna habilitacija
Dodana je možnost vnosa, izpisa in opisa individualne habilitacije. Dostop do individualne habilitacije dodelimo na vsakemu operaterju posebej. Pomembno je tudi, da si pred vnosom uredimo šifrant Individualne habilitacije.
• Incident
Dodana je možnost vnosa incidenta z dodatnimi polji za bolj izpopolnjen vnos in posledično tudi izpis.

Obračun

• Blagajna
Dodana je možnost vnosa novega dogodka (izdatek, prejemek ali oboje). V vrstice dodajamo stanovalce in zneske v prejemek/izdatek. Ob kliku na gumb Potrdi, se spremembe shranijo in se izračuna saldo po stanovalcu ter za celotno blagajno.
V zavihku Pregled se odpre izpis, z istimi možnostmi kot ostali izpisi v generatorju poročil. Tukaj si lahko izpišemo Pregled prejemkov in izdatkov v blagajni.
• Način plačila oskrbe
Pri svojcu in občini pri žepnini je možnost »Z gotovino« nadomeščena z možnostjo »Znesek«. Funkcionalnost ostaja enaka, spremenilo se je samo poimenovanje polj.

 

Natisni