Preglednica javnih naročil

Vsako naročilo se začne s statusom »Predloženo«. Če je naročilo odobreno, se status naročila spremeni v »Evidentirano«, če pa naročilo ni odobreno, se status spremeni v »Zavrnjeno«.

Ko na evidentiranem naročilu izpišete povabilo in vse pripadajoče obrazce, se spremeni status naročila »V postopku«, kar pomeni, da so vse stranke povabljene in se čaka na ponudbe.

Po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-2) za postopek Zbiranja ponudb velja, da v kolikor prejmete premalo ponudb oziroma ne morete odločati o najugodnejšem ponudniku, potem boste postopek naročila ustavili in naročilo bo dobilo status »Ustavljeno«. Enako velja za postopke javnega naročanja velike vrednosti, če postopek izvajate skladno z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-2).

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B) prinaša spremembo glede ustavitve postopka in 36. Člen pravi, da se 80. člena se spremeni tako, da se drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »(2) Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Navedeno odločitev, razen kadar oddaja naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, mora naročnik v primeru javnih naročil iz drugega odstavka 12. člena tega zakona objaviti na portalu javnih naročil. V primeru javnih naročil iz prvega odstavka 12. člena tega zakona, razen kadar oddaja naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, mora naročnik navedeno odločitev objaviti na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije. V primeru javnih naročil, katerih vrednost je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 12. člena tega zakona, mora naročnik ponudnike, ki so oddali ponudbo, obvestiti o navedeni odločitvi. Že predložene ponudbe mora naročnik neodprte vrniti pošiljateljem in jih ob tem obvestiti o ustavitvi postopka javnega naročanja.«

 

Status »Razvrščeno« je uveden z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B), po katerem morate pravočasno prejete ponudbe najprej razvrstiti glede na merila.

Če pa naročilo izvedete, se status naročila po izbiri najugodnejšega ponudnika spremeni na »Izbrano«.

 

Preglednica Javna naročila ima več filtrov:

·      Operater – vpišemo oz. izberemo operaterja, za katerega želimo pregledovati podatke. V primeru, da je operater izbran, se v preglednici prikažejo vsa javna naročila, kjer je izbrani operater določen kot Predlagatelj, Odgovorna oseba ali Kontaktna oseba. V primeru uporabe prepovedi v varnostnem sistemu PRAC – JAVNA NAROČILA – Pregled javnih naročil se vpiše v ta filter operater, ki se je prijavil v program, in podatka ni mogoče spreminjati.

·      Leto – vpišemo leto, za katero želimo pregledovati javna naročila oz. za katerega želimo kasneje vnašati javna naročila.

·      Status: Predloženo, Evidentirano, Zavrnjeno, V postopku, Razvrščeno, Izbrano, Ustavljeno – če polje potrdimo (v kvadratku je kljukica) se bodo javna naročila v tem statusu prikazala, drugače ne.

 

Natisni