Verzija 2020.07.002 z dne 25.5.2020

Dvostavno knjigovodstvo

Dnevne obdelave – plačevanje

V primeru plačila s sklicem iz opomina je urejen vrstni red zapiranja terjatev po datumu zapadlosti, ne glede na št. konta. Slednje ne velja, če v pripravi plačil obstaja nastavitev zaporedja kontov.

Letne obdelave – zapiranje razredov

Odpravljena je napaka, ki ni dopustila knjiženja v primeru, ko je v nastavitvah določeno neposredno knjiženje v glavno knjigo.

Spremljane plačil računov

V Nastavitvah – Povezave je dodana nova opcija Zapis reference v PP. V kolikor obkljukamo to nastavitev, nam pri prenosu iz Računi in plačila – Prenos v PP, prenese v prva dva zapisa v model reference.

Plačilni promet

 • V program smo dodali opozorilo, da izračun kontrolne št. za daljše IBAN račune ni podprt. Potreben je ročni vnos (npr. račun iz Malte).
 • Pripomoček za pripravo bremepisov je bil dopolnjen.
  • Dodan je filter za izbiro stranke ali več strank.
  • Dodano je polje za izbiro artikla po novi znižani davčni stopnji (5%)
  • Bremepis se bo v knjigo izdanih računov zapisal kot vrsta dokumenta 383 – bremepis.
  • Dodana sta obvestila:
   • v primeru uspešne priprave bremepisov z navedbo leta, št. knjige FAK in zaporedna št. dokumenta (npr. 2020-RA-13) in
   • v primeru, če ni podatkov za pripravo bremepisov.

Stranke

 • Dodana možnost vnosa stranke na podlagi evidenc iz VIES baze.
 • Mali davčni zavezanci se sedaj iz interneta vnesejo kot nezavezanci za DDV.

Davek na dodano vrednost - N

 • Prenovljene nastavitve knjiženja. Od sedaj se vse samoobdavčitve vnašajo po posameznih vrstah v polju "Samoobdavčitve". Obstoječe nastavitve knjiženja se z namestitvijo nove verzije samodejno pretvorijo v nove.
 • OLAP - Dodano ločilo tisočic.
 • Urejena napaka pri knjiženju obračuna v primeru obračuna na saldakontni konto.

Kadrovska evidenca

 • Obrazci e-VEM
  • Urejena priprava obrazcev v primeru uporabe matičnih številk enot poslovnega subjekta.

Obračun plač zaposlenim

 • Omogočeno tiskanje Zahtevka za refundacijo nadomestil na osnovi interventnega zakona.
 • Urejen obračun regresa v primeru izračuna povprečne stopnje dohodnine in zaposlenega, pri katerem gre za prvi obračun pri delodajalcu.
 • Podatek šifra zaposlenega je dodan na zaslon neposrednega vnosa zaposlenega.
 • Omogočeno skupno tiskanje podpisne liste na ravni meseca.
 • Odpravljena težava v primeru združenega izpisa obračunskega lista in neposrednega tiskanja brez predogleda.
 • Rekapitulacija plač
  • Urejen izpis v primeru izplačila regresa in oprostitve prispevka za zaposlovanje.
 • Evidenca prisotnosti
  • Omogočen izračun dodatka za deljen delovni čas.

mojInfo

 • Urejen prikaz daljših nazivov map v modulu kadrovska dokumentacija.

Programski vmesnik API

 • metoda GetInvoices vrne tudi podatke o obrokih za plačilo
 • metoda ModifyInvoices dovoli spremnjanje računov z obroki. Če se spremeni vrednost računa za plačilo, se obroki sorazmerno spremenijo.
 • nova metoda GetInvoiceInstallments, ki vrne podatke o obrokih računa
 • nova metoda EditInvoiceInstallments, ki omogoča dodajanje, brisanje in spreminjanje obrokov računa
 • GetWorkOrder – v odgovor metode so dodane dodatne lastnosti delovnega naloga (sklop AdvanceProperties)
 • ModifyWorkOrder – dodana možnost vpisa/spremembe dodatnih lastnosti delovnega naloga (sklop AdvanceProperties) ter vpisa/spremembe celotne izdelane količine delovnega naloga
 • AddWarehouseReceipt – dodana nova metoda za vpis prevzema v materialno skladiščno poslovanje
 • nove metode LinkReceivingAdviceToPurchaseOrder (Get, Add, Modify) za povezovanje Prevzemov z naročili dobaviteljem.
 • Urejena verzija 2 (V2) metode Price/GETPrice, ki omogoča podajanje filtrov kot parametra, odgovor je enak metodi verzije 1.
 • Urejena napaka pri uporabi filtra ExchangeRateDate v metodi GET ExchangeRates.
 • Urejena napaka pri uporabi filtra PaymentPurposeType v metodi GET PaymentPurposes.

Artikli

 • Na šifrantu artiklov, zavihek »Lastnosti« smo na polju »Knjiga DN« spremenili sistem iskanja knjig – iskanje je možno samo še preko »Hitrega iskanja«.
 • Pregled artikla (F7) – napoved zaloge; na preglednico napovedi zaloge je dodana kolona »Dokument orig.«, ki pokaze vsebino polja »Dokument« iz dokumenta iCentra (naročilo kupca, odpremni nalog, naročilo dobavitelja, predprejem, delovni nalog,…) na katerega se nanaša zapis v preglednici.
 • Bližnjico do »Pregled artikla (F7)« smo dodali na: preglednici sestavnic, vnosni formi sestavine, preglednici modularne sestavnice in prikazu strukturne sestavnice.
 • Na preglednici »Artikli – izbor – vnos količine« (F5) smo dodali koloni minimalna zaloga in maksimalna zaloga, ki prikazujeta ta dva podatka artikla vezano na šifro skladišča (če je skladišče izbrano) oz. tip skladišča (če šifre skladišča ni izbrane).

Fakturiranje

 • Pri kopiranju računa/predračuna v tuji denarni enoti v nov predračun/račun je možno izbrati, da je novo nastali dokument v domači denarni enoti.
 • V primeru kopiranja računa z obroki in s spremembo predznaka se obroki ne kopirajo, če ni spremembe predznaka pa se obroki kopirajo.
 • Izpisi – analiza prodaje
  • dodana možnost vključitve prikaza prodajne provizije v analizo prodaje. V kolikor je opcija vklopljena se med dimenzijami analize pojavi »% provizije« med zbirni podatki pa »vrednost provizije« obje vezano na prodajno provizijo iz vrstic računov. Prikazuje se fakturirana (ne plačana) provizija!
  • omejitev referenta se sedaj upošteva tudi v primeru vključitve maloprodaje.
 • Odpravljena neskladnost pri barvanju polja Skladišče na knjigi dokumentov.

Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Pri pripravi naročila kupca/odpremnega naloga iz predračuna v tuji denarni enoti je možno izbrati, da je novo nastalo naročilo/odprema v domači denarni enoti
 • Pri knjiženju odpremnih nalogov v MSP spremenjen način knjiženja tako, da se vrstice z negativnimi količinami knjižijo pred pozitivnimi.
 • Izpisi – analiza naročil kupcev; spremenjeno pravilo navajanja datuma v dimenziji »Predviden datum vrstice«. Datum se napolni iz predvidenega datuma odpreme vrstice, če tam ne obstaja pa iz predvidenega datuma odpreme glave naročila kupca.
 • Izpisi – analiza naročil kupcev; odpravljena napaka vezana na dodatne analitike 1 do 3, v kolikor se je analiza pripravljala z vključenimi opcijami upoštevanja postavk brez zalog, preračuna v EUR, cen iz materialnega skladiščnega poslovanja in dodatnih lastnosti artiklov.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »prenos na povezano« smo dodali še opcijo izračuna serijskih številk. Če je opcija vključena, zahteva funkcija vpis začetne serijske številke, nato se samodejno izračuna celoten potreben razpon serijskih številk in na vse povezane naloge vpise enako začetno in končno serijsko številko.
 • Knjiženje – kooperacija – izdajanje v kooperacijo; na preglednici vrstic izdaje je urejeno prikazovanje opombe operacije iz delovnega naloga.
 • Knjiženje – plan proizvodnje; pri »Pripravi« plana je usklajeno delovanje priprave po KANBAN sistemu glede na izbor/ne izbor knjig DN.
 • Spremembe pri pripravi števila nalepk na delovnih nalogih:
  • dodani dve novi opciji: število paketov po razpisani količin DN in število paketov po izdelani količini DN,
  • zaradi povečanja števila opcij, je izbor sedaj narejen preko »izbornika« (combo box),
  • enake spremembe tudi na nastavitvah programa (zavihek »hitro tiskanje«).
 • Izpisi – simulacija večnivojskih potreb po delovnih nalogih, simulacija večnivojskih potreb po izdelkih; odpravljena težava, ki je onemogočila pripravo simulacije v kolikor je kakšna sestavina delovnega naloga vsebovala opombo daljšo od 2.000 znakov.
 • Izpisi – tedenski prikaz potreb; odpravljena napaka pri izboru po skupini artikla (ko se je odpiral seznam knjižnih skupin artikla).
 • Pripomočki – brisanje začasnih podatkovnih tabel; poleg brisanja tmp tabel na bazi VRP-ja se sedaj brišejo tudi začasne procedure.

Materialno skladiščno poslovanje

 • Knjiženje
  • Temeljnica nabave, porabe
   • Pri pripravi vknjižb se je dopolnilo zaporedje zapisov na način, da se znotraj polja dokument, ki je sestavljen iz vrste prometa, številke dokument in leta, sortira tudi glede na številko dokumenta in ne samo kot celo sestavljeno polje.

Trgovina na drobno

 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Ko se ob zaključku vnosa gotovinskega računa uporabi bonitete za delno plačilo računa, se je v primeru, ko imamo v uporabi tudi sistem ugodnosti, dodalo kontrolo na zneske računa in bonitet. Če je po potrditvi računa in izračunu dodatnih popustov iz sistema ugodnosti znesek za plačilo manjši od vnesenih bonitet, program prepreči potrditev računa in vrne obdelavo na vnosne vrstice s tem, da se vnesene bonitete odstranijo. V tem primeru se lahko kupec bodisi kupi še dodatne artikle ali pa unovči nižji znesek bonitete.
  • Negotovinska prodaja in Predračuni
   • Na vnosu je dodan pripomoček »Izbor artiklov (F5)«. Gre za vnos artiklov preko vpisa količin. Odpre se posebna forma s prikazom artiklov in zaloge iz ustreznega skladišča, artikle pa na vrstice računa prenašamo z vpisom željene prodajne količine. Na dokument se tako prenesejo vsi artikli, katerim smo vpisali količino.
  • Knjiženje negotovinskih dobavnic v Fakturiranje
   • Dopolnilo se je delovanje nastavitev knjiženja, da se pri vpisu ali predlaganju datumov DOB upošteva, ali je zbirno ali posamično knjiženje in glede na to so polja aktivna za vnos ali ne.
  • Prikaz kalkulacije na izdajah blaga
   • Uredilo se je izračun vrednosti in odstotkov razlik v ceni ter razlik do minimalnih prodajnih cen v primerih, ko se na računu davek ne obračuna. Gre za prikaze, ko je vključen prikaz kalkulacije cen ob vnosu vrstic računov, 
  • Temeljnica nabave, porabe
   • Pri pripravi vknjižb se je dopolnilo zaporedje zapisov na način, da se znotraj polja dokument, ki je sestavljen iz poslovalnice, vrste prometa, številke dokument in leta, sortira tudi glede na številko dokumenta in ne samo kot celo sestavljeno polje.

Splošno

 • Sprememba predlaganja prodajnih cen glede na prodajne cenike, ki so vključeni v prodajnih procesih. Sedaj se predlaga najnižja prodajna cena, t.j. najbolj ugodna cena za kupca ne glede na tip cenika, ki je prišel v obdelavo. Tako delovanje je poenoteno za vse prodajne module, razen v primerih, ko ob prodaji velja pogodbeni cenik stranke.

Sociala, Zdravstvo in obračun

Sociala

 • Stanovalec

Na zavihek Osnovni podatki je dodan gumb Ind. Načrt. S klikom na 3 pikice uvozimo dokument in ga shranimo v program. Odpremo ga s klikom na puščico zgoraj. Isti dokument lahko odpremo pod Sociala – Socialno delo, Ind. Načrt, Evalvacija, itd.

 • CSP

Program zdaj deluje tako, da si v ozadju pri vsaki prošnji beleži, kdaj je bila objavljena na CSP. Na začetku je ta datum prazen, izprazni pa se lahko tudi na obstoječi prošnji, če ji na komisiji spreminjamo status.

Na formi Prošnje, zavihek CSP je pri izvozu prošenj dodana kljukica "Izvozi samo nove in z nedavno spremenjenim statusom" kar pomeni, če je obkljukana, bo program izvozil zgolj prošnje, ki imajo datum zadnje objave na CSP prazen, če pa ni obkljukana, pa izvozi vse oz. deluje po starem sistemu.

 • Poročila

V generatorju poročil je dodano poročilo "PND podrobni plan", ki izpiše dogodke iz podrobnega plana oz. koledarja.

 • Zaključek dogovora

Na formi Zaključek dogovora se z dvoklikom v vrstico tabele samodejno nastavijo podatki zgoraj (datum, ura, kraj, itd.), da jih ni potrebno ponovno nastavljati za izpise.

Na izpisu Odjava se zdaj izpiše datum izpisa, ki ga izberemo v polju "Datum izpisa" (do zdaj se je izpisal trenutni datum).

Na izpisu Odjava je zdaj izpolnjen tudi podatek "Trajanje prijave do" na dnu izpisa.

Zdravstvo

 • Inkontinenca

Pri inštalaciji nove verzije se bo vsem uporabnikom, ki imajo vneseno srednjo inkontinenco s številom kosov 90 in je ta pripomoček nezaključen ter se prične pred 1.6.2020, samodejno zaključil z 31.5.2020, samodejno pa se bo vnesel tisti pripomoček s količino 120 in z začetkom 1.6.2020.

Enako se bo vsem uporabnikom, ki imajo vneseno težko ali zelo težko inkontinenco s številom kosov 60 in je ta pripomoček nezaključen ter se prične pred 1.6.2020, samodejno zaključil z 31.5.2020, samodejno pa se bo vnesel taisti pripomoček s količino 90 in z začetkom 1.6.2020.

Samodejno se bo v šifrant inkontinenčnih pripomočkov dodalo 5 novih pripomočkov (mobilne hlačke z različnimi dimenzijami)

Na formi za vnos inkontinence je zdaj maksimalno število pripomočkov povišano na 150 oz. 151. Vsem je dovoljeno imeti 120 oz. 121, če pa ima uporabnik 150 oz. 151, mora vsaj en pripomoček imeti obkljukano novo dodano kljukico "Več kosov". Ta podatek se nato pošlje pri online objavi pripomočkov. Zdravnik dodeli tukaj kljukico, da je uporabnik upravičen do višjega števila pripomočkov, kar je posledica pridruženih težkih zdravstvenih stanj.

Stranka si lahko po namestitvi nove verzije povišano število pripomočkov nadomesti z mobilnimi hlačkami, pri čemer velja pravilo, da ene hlačke nadomestijo dvoje plenice. Maksimalno število hlačk pa je lahko 30. Stranka za pravilno razmerje poskrbi sama.

 • Poročila

Terapije po uporabniku, temp list: možnost, da so podatki o meritvah, opažanjih, načrtovanih posegih predizpolnjeni. Če kater dom to hoče, naj sporoči, privzeto ostajajo podatki prazni.

Delo

 • Sociala

Vnos storitev oskrbe glede na delovno mesto: pod Administracija – Operaterji lahko vsakemu operaterju določimo delovno mesto. Pod Sociala - Šifranti – Dodatne storitve iz oskrbe lahko vsaki storitve določimo delovna mesta, ki lahko opravljajo to storitev. Operater, ki nima določenega delovnega mesta, lahko opravlja vse storitve. Če ima določeno delovno mesto, lahko opravlja samo storitve pri katerih je njegovo delovno mesto obkljukano.

Storitve sociale lahko briše samo vnašalec ali administrator.

 • Planiranje in izvajalci – Storitve mobilni vnos

Popravljen prikaz uporabnikov pri pregledovanju starejših podatkov.

Forma SZO mobilni vnos: če obkljukamo "Plan" se z zeleno obarvajo storitve, ki so po planu tudi realizirane (bodisi vnesene na telefonu ali pa ročno vnesene namesto iz telefona).

 • Odsotnosti

Popravljen prikaz stanovalcev pri pregledovanju starejših podatkov.

 • Incident - Padci

Kolešček na miški ne spreminja več vrednosti.

Obračun

 • Prenos v FRS

Pri prenosu v FRS program testira, če so vneseni vsi potrebni konti. Do zdaj se je vedno testiralo za vse vrste domov. Če zdaj prenašamo vse vrste domov, se vse tudi testirajo. Če se pa prenaša ena vrsta doma, se testira zgolj izbrana vrsta doma.

 • Način plačila oskrbe

V načinu plačila oskrbe v izbor storitev je zdaj uvedena kontrola ali je lahko ena storitev večkrat zapisana. Program dopusti zdaj vnos ene storitve pri samo enem ob plačnikov.
Pri svojcu ali občini zdaj v primeru, da je znesek oskrbe enak 0 in procent enak 0 in je nastavljeno plačilo žepnine "po porabi", program več ne javi opozorila "Plačnik ne bo zajet v obračun", ker ga obračuna.
Možnost vnosa načina plačila po obdobjih. Stari načini plačila bojo preneseni z obdobjem, ki se začne z datumom sprejema uporabnika. Če želimo delati po starem, normalno spreminjamo načine plačila in shranimo vsako spremembo z gumbom Potrdi na vrhu. Če hočemo vnašati po obdobjih, vnesemo nov Datum od. Program nas opozori, da se bojo skopirali podatki v novo obdobje (staro se zaključi), in spreminjamo podatke v novem obdobju. Vnesemo lahko številko odločbe za posamezno obdobje.

 • Sociala – Pošiljanje računov

Možnost spremembe načina plačila (trajnik ali položnica) s klikom na gumb Popravi podatke. Če hočemo poslati trajnik, je potrebno izpolniti TRR tudi v tej tabeli, ne samo pod Dohodki oz. Način plačila.

Računi na e-mail: dodan gumb za izpis tabele.

Nastavitve

 • Osnovni podatki

Možnost vpisa TRR zavoda s presledki in predpono (SI56). TRR se uredi na formi Obračun – Obračun – Šifranti – TRR.

Odstranjena nastavitev Delilnik Na dan – vnos po urah, ker morajo biti glede na to nastavitev pravilno vnesene terapije. Če dom hoče to nastavitev, mu je treba pretvorit terapije in vklopit nastavitev v bazi

Administracija

 • Operaterji

Prenos aktivnih/neaktivnih operaterjev iz iCentra. Če je nek operater označen kot (ne)aktiven v iCentru, se njegov status prenese tudi v SZO. Če je neaktiven, se ne more več prijaviti v SZO.

Dodana kljukica Aktiven. Če ni aktiven, se ne more več prijavljati v program.

Pri PND – mobilni vnos se na izbiro prikažejo zdaj samo aktivni uporabniki (aktivni znotraj izbranega obdobja) in ne več tudi zaključeni.

 

 

Natisni