Verzija 2017.10.001 z dne 18.08.2017

1. Blagajniško poslovanje

Šifranti BP

 • Blagajne: umaknjen je podatek Blagajnik. Posledično je sprememnjena

  • priprava otvoritve blagajne tako, da program vpraša, kateri blagajnik bo pripravil dokument za otvoritev blagajne

  • uvoz podatkov tako, da se podatek blagajnik ne uvaža več

  • izpis šifranta blagajnikov tako, da se blagajnik ne izpisuje več in na izpis so dodane vse analitike, ki so določene na blagajni

 • Umaknjen je šifrant Blagajniki.

Ostali šifranti

 • v modul je vgrajen šifrant Blagajniki, ki je skupen vsem modulom iCentra (enak šifrant, kot ga uporabljo trgovinski moduli, obdelave za davčno potrejevanje računov...). Vpogled v šifrant je vezan na varnostni sistem "BP - Ostali šifranti - Blagajniki"

Knjiženje

 • preglednica

  • podatek Blagajnik nad preglednico je umaknjen in prenesen na posamezen dokument blagajne.  

  • kolona Veza: v primeru, da je na dokumentu samo ena vrstica, ki je vezana na dokument zapiran preko odprtih postavk DK, potem se v koloni Veza prikaže podatek iz vrstice dokumenta iz polja Veza. Če je takih postavk na dokumentu več, se prikaže "Več vez", sicer je polje prazno. 

 • Vnesi zapis - dopolnjena funkcionalnost tako, da se na nivoju dokumenta določa šifro in naziv blagajnika. Šifra blagajnika je neobvezen podatek, naziv blagajnika pa je obvezen podatek. V primeru, da izberete šifro blagajnika iz šifranta, vam bo program ponudil naziv blagajnika vpisan v šifrantu. Če imate blagajnke v šifrantu urejene tako, da so povezani z operaterjem, vam bo modul ponudil ustreznega blagajnika. To vam pohitri vnos podatkov. Če je uporaba blagajnika 'zaščitena' z geslom, bo potrebno vpisati še geslo. Naziv blagajnika lahko naknadno spremenite. Za obstoječe dokumente (nastale pred to verzijo) se ob instalaciji uredijo podatki tako, da se za vpisano šifro blagajnika na posameznem dokumentu zapiše naziv blagajnika.

 • Uredi zapis - gumb Potrdi: v primeru, da je na dokumentu samo ena vrstica, ki je vezana na dokument zapiran preko odprtih postavk DK, potem se v polje Veza dokumenta prepiše podatek iz vrstice dokumenta iz polja Veza.

 • Uredi zapis - na zavihku Vrstice dokumenta - Uredi zapis:

  • na devizni blagajni spremenjen vrstni red polj tako, da so najprej polja vezana na vrednosti v denarni enoti blagajne in nato polja vezana na vrednost v domači denarni enoti

  • polje Datum tečaja na devizni blagajni se

   • ob vnosu nove vrstice dokumenta predlaga datum tečaja enak datumu dokumenta. v primeru, da na vpisan datum dokumenta ni vpisan tečaj denarne enote blagajne, se pojavi desno od polja informacija, na kateri datum imamo vpisan tečaj. 

   • ob izhodu iz polja Datum tečaja vedno prepiše v polje Tečaj tečaj iz šifranta Tečaji.

  • polje Tečaj na devizni blagajni: v primeru, da se predlagani tečaj glede na vpisan Datum tečaja ročno spremeni, se desno od polja Tečaj pojavi opozorilo z informacijo o tečaju vpisanem v šifranu tečajev. OPOZORILO: če se ponovno postavite v polje Datum tečaja in zapustite polje, se bo tečaj ponovno prepisal iz šifranta Tečaji.

  • urejeno je vrstni red pri premikanju po podatkih s pomočjo tipkovnice (vrstni red za Konto, SM, SN...)

 • gumb Zaključek - Zaključek blagajne: funkcionalnost je dopolnjena tako, da se določi blagajnika z izbiro iz šifranta, ki dela zaključek blagajne (dnevnik).

 • Tiskanje

  • na vseh izpisih, kjer se prikaže naziv blagajnika, se le ta izpisuje iz posameznega dokumenta.

  • na vseh nastavitvah za izpis, kjer je mogoča izbira od do blagajnika, lahko izbiro omejite glede na star šifrant Blagajniki (npr. 0000001) ali pa z izbiro iz skupnega šifranta Blagajniki (npr. BLAG).

  • Dokument: vzorec BP_Dokumenti je urejen tako, da se

   • v glavi dokumenta v polju Vezni dokument prikaže: v primeru, da je na dokumentu samo ena vrstica, ki je vezana na dokument zapiran preko odprtih postavk DK, potem se v koloni Veza prikaže podatek iz vrstice dokumenta iz polja Veza. Če je takih postavk na dokumentu več, se prikaže "Več vez", sicer je polje prazno. 

   • v primeru, da je na en dokument vezanih več vrstic z zapiranji iz odprtih postavk DK, potem se na teh vrsticah dokumenta zapiše ustrezen Vezni dokument posamezne vrstice.

  • Dnevnik, Kontrolni dnevnik: v koloni Konto se prikaže konto iz postavke dokumenta, če je na postavki vpisan, sicer iz šifranta prejemkov/izdatkov.

  • ​Obrazec UPN - Saop vzorec UPNQR obrazec: premenjena velikost UPNQR kode.

2. Dvostavno knjigovodstvo

Dnevne obdelave - Prilivi in odlivi

Pri pripravi podatkov, program v izračun ne upošteva prejetih računov, ki so bili v procesu potrjevanja zavrnjeni.

Na nekaterih delih modula je spremenjeno delovanje gumbov, ki vam omogoča izbiro nezaporednih zapisov, npr. gumb "Izbira stranke", "Izbira konta"... Izbira je urejena tako, da si modul med uporabo funkcionalnosti zapomni ob drugem in vsakem naslednjem vstopu v preglednico prej izbrane zapise in te zapise prikaže na vrhu preglednice. Tako izbrane zapise iz prejšnje izbire lahko obdržite, jih odznačite (umaknete kljukico) ali izberete nove. Delovanje je spremenjeno na:

 • Dnevne obdelave - Opominjanje - gumb Priprava - gumb Izbira stranke

 • Izpisi in pregledni - Odprte postavke

 • Izpisi in pregledi - Opomini, IOP

Dnevne obdelave - Opominjanje

 • preglednica: dodana je nova kolona "Vrsta"

 • gumb Priprava:

  • gumb Izbira stranke: urejena izbira tako, da si modul med uporabo funkcionalnosti zapomni ob drugem in vsakem naslednjem vstopu v preglednico za izbiro prej izbrane zapise in te zapise prikaže na vrhu preglednice. 

  • program si zapomni, katera vrsta opomina se je uporabljala med pripravo opomina

 • gumb Izstavitev:

  • urejen izračun UPNQR kode

  • Saop vzorec izpisa DK_Opomin_Postavke oblikovan tako, da so poenotene pisave, med nazivom in naslovom ni nepotrebnih presledkov, naslov je odvisen od nastavitev vrste opominjanja...3. 

3. Obračun storitev

Šifrant

 • Otroci - Tiskanje - Dopis z UPN:

  • v besedilno datoteko dodan na konec nov podatek UPNQR, kjer so zapisani podatki potrebni za tisk UPNQR kode. Znotraj podatka so posamezni podatki ločeni z zaporedjem znakov <LF>, v podatku pa so zapisani podatki od 1-19 iz navodil za sestavljanje UPNQR kode. Podatek UPNQR v besedilni datoteki se začne na poziciji 6168 in največja dolžina je 450 znakov. 

  • Saop vzorec dopisa z UPNQR kodo je urejen tako, da je pisava krepka na UPN QR obrazcu, spremenjena je velikost QR kode

 • Predvidene storitve - Storitve po: pregeldnica predvidenih storitev otroka je predelana tako da

  • možno razvrščanja po kolonah, iskanje po izbrani koloni

  • ob vstopu v preglednico so zapisi razvrščeni tako, da so na vrhu prikazane vrstice, ki imajo v koloni "Izbrano" kljukico (so že zapisani v predvidenih storitvah), drugi nivo razvrščanja je naziv storitve

  • Kolona "Količina": v primeru, da je storitev brez kljukice Izbrano, potem je prikazana količina 0 (do sedaj je prikazovalo količino iz Storitve > polje Predvidena količina)  

  • nova kolona  »Količina iz šifranta«, kjer je zapisano iz katerega šifranta se bo prebrala količina pri pripravi obračuna: "Storitve, polje Predvidena količina" ali "Predvidene storitve, kolona Količina" ali brez besedila v primeru, da je storitev brez kljukice Izbrano.

Evidentiranje obrokov

 • Neposreden vnos: dopolnitev funkcionalnosti tako, da se v bazo zapišejo samo vrstice, ki ste jih spremenili in niso bile v času, ko je bil neposreden vnos odprt, spremenjeni v drugem neposrednem ali na korišenju obrokov, ali na spletnih odjavah... Če so bile narejene v času dela v neposrednem vnosu spremembe v evidenci obrokov preko drugih delov OST ali ODJ ali Spletnih odjav, se te spremembe iz odprteg neposrednega vnosa ne zapišejo v bazo, dobite pa seznam koristnikov, za katere morate ponoviti vnos sprememb preko neposrednega vnosa.

Obračuni

 • gumb Saldo, Obresti: urejen izračun obresti, če imamo na enem računu več plačil in vračin, račun pa je v celoti plačan pred obdobjem, za katerega računamo obresti.

 • za vrtce: gumb Storitve - Skupine v enoti - Prisotnost po otrocih - gumb Potrdi: urejena je kontrola za primere, ko je vnesena osnova za rezervacijo, ki ne velja od 01.dne v mesecu za mesec, za katerega se dela obračun

 • Izvoz podatkov - UPN: v besedilno datoteko dodan na konec nov podatek UPNQR, kjer so zapisani podatki potrebni za tisk UPNQR kode. Znotraj podatka so posamezni podatki ločeni z zaporedjem znakov <LF>, v podatku pa so zapisani podatki od 1-19 iz navodil za sestavljanje UPNQR kode. Če uporabljate obliko besedilne datoteke, kjer je največje dovoljeno število vrstic na računu 7, potem se začne podatek UPNQR na poziciji 6168 in največja dolžina je 450 znakov. Če uporabljate obliko besedilne datoteke, kjer je največje dovoljeno število vrstic na računu večje od 7, potem se začne podatek UPNQR počinje na poziciji 955 in največja ​dolžina je 450.

 • gumb Zaključek obračuna: urejeni primeri, ko

  • imamo združevanje računov in na plačniku določen drugačen dan zapadlosti na bančnem računu: na vseh otrocih se zapiše dan zapadlosti plačnika

  • ko niso bili podatki naslova urejeni pravilno (npr. hišna številka ima zapisano NULL)

 • Osnutki/Tisk: urejen vzorec UPNQR račun tako, da so na UPNQR obrazcu presledki med vrsticami v nazivu plačnika in prejemnika večji, da je pisaava krepka in da je UPNQR koda večja.

 • Tiskanje - Doplačila oskrbnine: po zapiranju predogleda se vrnemo v nastavitvene podatke za izpis (prej smo se vrnili v preglednico Obračuni)

4. Osnovna sredstva

Osnovna sredstva in drobni inventar

 • Izvoz podatkov - Izvoz v FAK: urejena obdelava tako, da se pri izbiri artiklov uporabi šifrant artiklov, ki je določen v bazi Saop Fakturiranje (FAK)

5. Spremljanje plačil računov

Računi in plačila

 • Tiskanje

  • Odprte postavke - Vrsta = Opomin: na Saop vzorcu opomina z UPNQR obrazcem je spremenjena velikost UPNQR kode

  • Kartica stranke: po zapiranju predogleda se vrnemo v nastavitve za izpis (pred tem smo se vrnili v preglednico Računi in plačila)

 • gumb Plačevanje - gumb Knjiži: urejeno za primer, ko je bil datum in ura knjiženja zapisana v milisekundah.

6. Plačilni promet

Plačilni nalogi - Priprava plačilnih nalogov

 • Vnesi zapis: polje Kraj plačnika in kraj prejemnika se polni tudi s šifro pošte 

 • Tiskanje - Obrazec:

  • izračun kode UPNQR je urejen tako, da so izločeni končni presledki iz naziva, naslova in kraj prejemnika in plačnika in iz namena plačila, spremenjena velikost UPNQR kode

  • urejen Saop vzorec PP_UPNQR.qr2 tako, da omogoča tisk 3 UPNQR nalogov na en A4

7. Kadrovska evidenca

 • Šifrant zaposlenih

  • Zavihek Določitev dopusta

  • Na zavihek so dodani podatki določanja in koriščenja dopusta tekočega in preteklega leta.

 • Obrazci e-VEM

  • Dopolnjena priprava XML datoteke v primeru daljšega naziva stranke zavezanca.

 • Območne enote ZZZS

  • Umaknjena omejitev dolžine šifre na 3 znake     

8. Obračun plač

 • Analiza obračunov

  • Urejen prikaz podatkov obračunov premij KDPZ v primeru več obračunov plač v mesecu.

 • Analiza obračunanih osnov zaposlenih

  • Urejen prikaz osnove z zneskom premije KDPZ v primeru več obračunov plač v mesecu.

  • Analiza je dopolnjena s šifro in nazivom stroškovnega nosilca.

 • Analiza obračunanih prispevkov

  • Analiza je dopolnjena s šifro in nazivom stroškovnega nosilca.

 • Analiza obračunskih vrstic

  • Urejen prikaz podatkov v nekaterih manj pogostih primerih razporeditve na več delovnih mest.

 • Prenos v dvostavno knjigovodstvo

  • Urejena priprava temeljnice za zasebnika v primeru spremembe % oprostitve med mesecem.

  • Urejen prenos v dvostavno knjigovodstvo v nekaterih manj pogostih primerih razporeditve na več delovnih mest.

 • Obračun KDPZ

  • Omogočeno tiskanje podatkov obračuna samo za izbrane zaposlene.

 • Evidenca prisotnosti

  • Dopolnjena funkcionalnost Preveri / dodaj praznike, ki sedaj upošteva samo delovne dni. V primeru, če je urnik izbran na zaposlenemu, se upoštevajo ure iz urnika.

9. Drugi osebni prejemki

 • Omogočen čarovnik za uvoz pogodb.

10. Obračun potnih nalogov

 • Nalog za službeno pot

  • Onemogočena sprememba podatka »izplačilo predujma« v primeru, če ima nalog vpisan znesek predujma.

 • Prenos v blagajniško poslovanje

  • Omogočeno določanje šifer izdatkov in prejemkov  na ravni posamezne blagajne.

11. Trgovina na drobno

 • Knjiženje

  • Prejem

   • Pri uvozu prejemov s pomočjo t.i. čarovnika za uvoz, se šifra konsignatarja iz uvozne datoteke preveri in uskladi z masko.

  • Gotovinska prodaja

   • Delni storno: pripomoček za delno storniranje je dopolnjen na način, da se odstotek rabata iz glave in popusta na vrstici storniranega računa preračuna v odstotek popusta na vrstici na računu, katerega vnašamo.

   • Pri vnosu novega računa in izboru blagajnika se izvede kontrola na izpolnjenost podatka o davčni številki blagajnika. V primeru, da podatek ni izpolnjen, program izpiše opozorilo, kjer s potrditvijo lahko nadaljujemo delo ali pa prekinemo z vnosom.

   • Pri tiskanju kopije gotovinskega računa se ohrani nastavitev o izpisu kupca (ko ne gre za račun za davčnega zavezanca). Poleg tega se iz originala ohrani izbor samega obrazca, tako da uporabnik ne more več izbirati iz seznama »Naziv izpisa«. Na kateri tiskalnik se kopija izpiše, pa je izbor še vedno možen (op.: predlaga se iz trenutnih nastavitev).

  • Na vrsticah gotovinske in negotovinske prodaje se je uvedlo varnostni sistem za ključ »Prodaja, spreminjanje nazivov artikla«. To pomeni, da če tega dovoljenja nimamo, na vnosih vrstic računa ne moremo popravljati 1. in 2. naziva ter enote mere artikla.

  • Izvoz v blagajniško poslovanje BP

   • V nastavitvenih podatkih izvoza dodano polje »Blagajnik«. Vpišemo ali izberemo iz šifranta šifro blagajnika, katera se potem prenese v blagajniški prejemek.

  • Temeljnica nabave, porabe

   • Pred pripravo temeljnice dodana kontrola na obdobje knjiženja v Dvostavnem knjigovodstvu. Če obdobje ni odprto ali ni dovoljenja za knjiženje, program izpiše opozorilo in ne nadaljuje s pripravo temeljnice.

 • Prenos podatkov na off-line blagajne

  • Narejen je sistem avtomatskega prenosa podatkov o šifrantih, cenah in zalogah iz centralne poslovalnice na off-line blagajne. Če je na poslovalnici vključen asinhroni prenos podatkov, se pripravljeni podatki na lokacijo prenesejo s za te namene narejenimi servisi. Podatke na centrali lahko pripravimo ročno, kot do sedaj preko programa »Prenos podatkov na off-line blagajno«, kjer izberemo željene prenose. Lahko pa tudi samo pripravo podatkov avtomatiziramo preko servisov, tako da to praktično pomeni, da na centrali ni potrebno več skrbeti za prenose novih podatkov na off-line blagajne. Sistem prenosa podatkov preko servisov se izvede v razporejevalcu opravil, kjer se po želji nastavi urnik priprave in prenosov. Sistem se implementira s pomočjo naše tehnične podpore.

13. Dobavitelji in kupci

 • Pri uporabi sestavnic na naročilu kupca se po novem shranijo podatki o cenah preko obdelave "Izračun cene". Cene so po potrebi vidne tudi na preglednici sestavin.

 • Pri Pripomočku Avtomatsko formiranje naročil je odpravljena težava s sortiranjem na preglednici, v primeru da ni bil noben stolpec izbran.

14. Fakturiranje

 • Računi za gotovinske avanse pri knjiženji v Dvostavno knjigovodstvo ne tvorijo knjižb za zapiranje avansnega računa.

 • Računi za gotovinske avanse pri knjiženju prejemka v Blagajniško poslovanje v vrstice prejemka zapišejo konto avansov

 • Pri storniranju avansnega računa - kopiranje s spremembo predznaka - se avansi označijo tako, da niso več vidni med odprtimi avansi.

 • V primeru knjiženja ne izstavljenega računa v Blagajniško poslovanje, lahko po vnosu blagajniškega prejemka tudi natisnemo (izstavimo) račun.

 • Odpravljena težava pri knjiženju deviznih računih z upoštevanimi avansi (tudi računi z devizno klavzulo) v davčno knjigovodstvo, kjer se je uporabljal tečaj na datum računa in ne na tečaji na datume koriščenih avansov.

 • Odpravljena težava ko se v ICL ovojnici e-računa v primeru uporabe alternativnega TRR prejemnika plačila nista ujemala TRR izdajatelja in prejemnika plačila.

 • Na računih je dopolnjeno knjiženje izdaje MSP tako, da se upošteva tudi konto porabe definiran na artiklu.

 • Dopolnjen QRD vzorec računa z UPN QR kodo.

 • Pri izbiri TRR za plačilo je dodan tudi prikaz Naziva TRR.

15. Materialno skladiščno poslovanje

 • Knjiženje

  • Prejemi in Predprejemi

   • Na standardnih qrd obrazcih "Prevzemni list trgovine na debelo" in "Prejemnica" ter na predprejemih »Predprejem« so dodane rekapitulacije po davčnih stopnjah na podlagi nabavnih vrednosti in stopenj ddv na artiklih.

  • Predprejemi

   • Na predprejemih dodana možnost povezave na fascikel dokumentov, ki omogoča dostop do dokumentov eRegistratorja, ki so povezani predprejemom. Pri tem se uporabljajo standardna varnostna pooblastila za dostop do fascikla / dokumentov eRegistratorja.

   • Če je predprejem povezan s fasciklom, je dostop do dokumentov fascikla mogoč tudi iz preglednice predprejemov. Pri tem se uporabljajo standardna varnostna pooblastila za dostop do fascikla / dokumentov eRegistratorja.

  • Temeljnica nabave, porabe

  • Pred pripravo temeljnice dodana kontrola na obdobje knjiženja v Dvostavnem knjigovodstvu. Če obdobje ni odprto ali ni dovoljenja za knjiženje, program izpiše opozorilo in ne nadaljuje s pripravo temeljnice.

 

16. Večnivojski razpis proizvodnje

 • Izpisi – Kalkulacija po standardni kosovnici; na kalkulacijo (in primerjalno kalkulacijo) smo dodali možnost izbora načina izračuna cene kooperantskih operacij. Poleg dosedanje možnosti (cene so se brače direktno iz cene operacije na tehnološkem postopku izdelka) smo dodali še možnost branja cene iz cenika kooperanta določenega na operaciji ter po ceni iz izbranega cenika kooperacije. Obe zadnji opciji sta možni le, če je operacija povezana z artiklom, ki v ceniku predstavlja storitev kooperacije.

 • Izpisi – Predvidena poraba materiala; med izbirne podatek izpisa smo dodali še opcijo »Upoštevaj le naloge z izbranimi skladišči«. V kolikor je ta opcija vklopljena, se v izračunu predvidene porabe materiala upoštevajo le nalogi, ki vsebujejo izbrano (izbrana) skladišče (skladišča).

 • Odpravljena težava pri zapiranju programa VRP (določena kombinacija ukazov je onemogočila zapiranje programa).

 • Pripomočki – naknaden izračun proizvodnih cen; proces spremembe cen smo delno pohitrili (optimirali smo del procesa, ki se nanaša na prevrednotenje prometa v MSP).

 

17. Sociala, zdravstvo in obračun

Sociala

 • Stanovalec: 

  • Zavihek Namestitev: dodana kljukica »začasni sprejem«. Če je obkljukana, se ponudi še vnos datuma, do kadar bo oseba začasno sprejeta in številka odločbe. Pri izvozu podatkov za CSP se pri teh prošnjah pojavi status 2 = »Z«.

 • Komisija:

  • Če imamo nameščeno Word predlogo zapisnika (navodila o namestitvi se nahajajo na dnu tega seznama novosti9, se izpiše Zapisnik komisije v Wordu, kjer ga lahko poljubno dopolnimo, oblikujemo.

 • Zavihek Menjava Diete: odpravljena napaka, ki se je pojavljala pri menjavi diete.

 

Zdravstvo

• Zdravstveni karton:

 • Zavihek Terapije: Pod meni AKTUALNE terapije so prikazane tudi terapije, ki imajo datum pričetka v prihodnosti

 • Zavihek Splošna diagnoza:  če kliknemo Novo, se izpraznijo vsa polja

 • Zavihek Načrtovani posegi:  če kliknemo Novo, se nastavi datum na današnji, Razlog na Splošni pregled, Način doplačila Oproščen in Razlog obravnave Bolezen, ker so te vrednosti najpogostejše. Kraj in Dodano se izprazni.

 • Dodana Zavihek Zaznamek in Dnevnik stanovalca

 

Obračun

 • Sociala:

  • Pošiljanje računov: omogočeno tiskanje obrazca UPN s QR kodo. Ta obrazec vklopimo na funkciji Nastavi UPN, dodamo kljukico QR UPN.  Po potrebi nastavimo še pomik levo-desno, gor-dol.

  • Odpravljena napaka, da se je cena oskrbe na zaključenih računih spremenila (končna vrednost je ostala enaka), če smo v ceniku popravili ceno. Sedaj ostane cena takšna kot je bila v času obračuna

 

 • Zdravstvo:

  • Obračun: Popravljeno kreiranje številk ID storitve in ID obravnave, da vključuje tudi mesec in leto, torej ne more priti do ponovitve tudi, če je ista številka računa obstajala prejšnja leta.

  • ZZZS datoteke: pri branju odgovora (klik na gumb s vprašajem), ki ima napako že v podatkih o pošiljki, se te napake izpišejo v opozorilo. Zatem se odpre še okno z ostalimi napakami na dokumentih, če obstajajo. Dodano je tudi opozorilo, če kliknemo na neko opravilo, medtem ko je drugo opravilo še v teku, da je potrebno počakati, da se prvo opravilo zaključi.

 

 • Kopije izdajanje računov:

  • Dodan stolpec Uporabnik, kjer je zapisano za katerega stanovalca se je pripravil račun.

  • Dodana stolpca šifra iCentra za uporabnika in plačnika. Šifra iCentra za plačnika bo vidna samo za račune, ki se bojo od zdaj naprej arhivirali, ne pa tudi za nazaj.

 

 • Administracija

  • Operaterji:

 • Dodan Opomnik Potekli začasni sprejemi. Če je za nekega operaterja vklopljeno, se mu ob zagonu programa prikaže obvestilo z začasnimi sprejemi (klik na obvestilo), ki so pretekli v zadnjih treh dneh.
 • Dodan Opomnik Potekle prijave prebivališča. Če je vklopljeno za nekega operaterja, se prikaže obvestilo o pretečenih prijavah začasnega prebivališča ob vstopu v program.

 

 • Splošno

 • Na vstopno okno dodano opozorilo, da uporabniki dostopajo do občutljivih osebnih podatkov, ki jih kot take določa Zakon o varovanju osebnih podatkov. Za vpogled, spreminjanje in brisanje podatkov se vodi revizijska sled, zato je za dostop potrebno imeti dovoljenje odgovornih oseb.
 • Dodana kontrola, če pri arhiviranju katerihkoli dokumentov ni vpisana Vrsta dokumenta v Nastavitvah – Osnovni podatki - zavihek Dodatno, se izpiše opozorilo. Opozorilo se izpiše samo enkrat, spet se izpiše ko ponovno zaženemo program.

 

 • NAVODILO ZA PRENOS WORD PREDLOGE Zapisnik komisije

Na povezavi http://www.icenter.si/v1/media/predloge3.zip dobite datoteko s pripravljenimi word predlogami. Datoteko najprej shranite na izbrano mesto na vašem računalniku (npr. v mapo na namizju). Datoteko nato ekstrahirate (ekstrahirano datoteko prav tako shranite na izbrano mesto na vašem računalniku). V ekstrahirani datoteki poiščete Word predlogo Zapisnik komisije - word.doc ter jo kopirate v mapo z vašimi Word predlogami. Pot do te mape je zapisana v SZO - Nastavitve - Osnovni podatki – zavihek Dodatno - polje Word predloge. Poleg omenjene Word predloge lahko prenašate tudi ostale. Pozorni morate biti le na to, da ne prekrijete vaših obstoječih Word predlog.

 

Natisni