Vrste izplačil

Ob aktiviranju programa se prikaže preglednica v kateri oblikujemo seznam vseh izplačil. Za posamezno vrsto izplačila vnesemo naslednje podatke:

Šifra – podatek je trimestno število.

Naziv – izplačilu damo poljuben naziv.

ME – vnesemo mersko enoto za izplačilo – zapis ima lahko dolžino največ treh znakov. Merska enota naj ustreza načinu obračuna za posamezno vrsto izplačil (npr. URA za plačilo po urah ali STR za plačilo po številu napisanih strani ipd.)

Neto cena – vnesemo neto ceno za izplačilo (lahko je na 2 decimalni mesti natančno).

Bruto cena – če nismo vnesli neto cene, vpišemo bruto ceno za izbrano vrsto izplačila (lahko je na 2 decimalni mesti natančno).

Šifra DDV – mora pred tem obstajati v šifrantu Stopnje DDV, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če stopnja DDV ni še vnesena, jo dodamo v šifrant. Če pa smo stopnjo DDV že predhodno vnesli v šifrant Stopnje DDV, lahko kar vpišemo številko stopnje DDV ali pa jo poiščemo v šifrantu, označimo in izberemo s pomočjo gumba Izberi.

Konto v breme – mora pred tem obstajati v šifrantu Kontni plan, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če konto ni še vnesen, ga dodamo v šifrant. Če pa smo konto že predhodno vnesli v šifrant Kontni plan, lahko kar vpišemo številko konta ali pa ga poiščemo v šifrantu, označimo in izberemo s pomočjo gumba Izberi.

Konto v dobro – mora pred tem obstajati v šifrantu Kontni plan, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če konto ni še vnesen, ga dodamo v šifrant. Če pa smo konto že predhodno vnesli v šifrant Kontni plan, lahko kar vpišemo številko konta ali pa ga poiščemo v šifrantu, označimo in izberemo s pomočjo gumba Izberi.

Opombe – če želimo, vnesemo poljubno besedilo.

Za izplačilo -  - se izplača,  - obračunajo se samo dajatve

Bonitete -  - je boniteta   - ni

Šifra REK - če je vrsta izplačila boniteta,  se izpolni s številko vrstice na obrazcu REK 1d (105 - 113)

 

 

Na vnosnem oknu vrste izplačila je gumb za nastavitve knjiženja posameznih dajatev na bruto prejemek.

Gumb  omogoča nastavitev knjiženja za vsako dajatev »na bruto«, ki se obračuna od izbrane vrste prejemka. To omogoča kontiranje dajatev na dva načina :

Z vnosom konta v breme in dobro na osnovnem oknu se vse dajatve na bruto prejemek knjižijo na iste konte. Če želimo, da se vsaka dajatev knjiži na ločen konto, moramo z z omenjenim gumbom pognati funkcijo za vnos nastavitev knjiženja po dajatvah. Odpre se preglednica nastavitev knjiženja po dajatvah :

Z ikono za dodajanje in spreminjanje se odpre vnosno okno :

Šifra pogodbe – vrsta izplačila ni neposredno vezana na posamezno vrsto pogodbe, zato moramo najprej izbrati šifro pogodbe, pri kateri bomo izbrano vrsto prejemka obračunavali in poslednično tudi knjižili. Šifro pogodbe izberemo iz spustnega menija

 

Šifra dajatve – vnesemo šifro na bruto izplačilo ali izberemo iz šifranta.

Konto v breme – vnesemo šifro ali izberemo konto za knjiženje zneska dajatve v breme iz šifranta

Konto v dobro – vnesemo šifro ali izberemo konto za knjiženje zneska dajatve v dobro iz šifranta

Natisni