Zavihek Knjiženje

Razdelek Splošno :

Tu lahko vnesemo analitike, ki jih privzame za knjiženje stroškov v primerih, ko niso vnesene v obračunu.

Stranka – iz šifranta strank izberemo privzeto stranko za knjiženje.

Stroškovno mesto – iz šifranta stroškovnih mest izberemo privzeto stroškovno mesto.

Stroškovni nosilec – iz šifranta stroškovnih nosilcev izberemo privzeti stroškovni nosilec.

Referent – iz šifranta referentov izberemo privzetega referenta.

Referent = Zaposleni – če vključimo to možnost, se namesto šifranta referentov uporablja šifrant zaposlenih.

Delovni nalog – vpišemo privzet delovni nalog.

S potrditvijo polja Obvezen vnos poleg vnosnih polj, izbiramo polja, ki zahtevajo obvezen vnos.

Konto obveznosti do potnikov – iz kontnega plana izberemo ustrezen konto obveznosti do zaposlenih.

 

 

Razdelek Priprava podatkov za DK:

Šifra uporabnika za neposredni prenos – vpišemo številko uporabnika DK, kamor želimo knjižiti PN. Podatek mora biti obvezno izpolnjen, če želimo knjižiti v DK neposredno.

Temeljnica za PN – vpišemo ali izberemo oznako temeljnice iz šifranta

Dogodek knjiženja - vpišemo ali izberemo šifro dogodka iz šifranta

Razdelek Predujmi:

     Konto v breme – vpišemo konto obveznosti – za zapiranje obveznosti do potnika za dani predujem

     Konto v dobro – vpišemo konto terjatve - za zapiranje terjatve do potnika za dani predujem

     Konto v breme – evidenčni – vpišemo evidenčni konto, na katerega smo po bančnem izpisku knjižili dani predujem – program bo ob pripravi temeljnice za evidenčno knjiženje potnih nalogov na tem kontu pripravil storno vknjižbo

     Konto v dobro - evidenčni - vpišemo evidenčni protikonto, na katerega smo po bančnem izpisku knjižili dani predujem – program bo ob pripravi temeljnice za evidenčno knjiženje potnih nalogov na tem kontu pripravil storno vknjižbo

 

Izvoz stroškov za DK – iz spustnega seznama izberemo eno izmed predlaganih možnosti, ki določajo način knjiženja nalogov za službena potovanja: zbirno po kontih v okviru enega naloga za službeno potovanje, zbirno po kontih za vse prenesene naloge za službena potovanja, zbirno po kontih za vse prenesene naloge za službena potovanja – analitično po strankah, zbirno po kontih za vse prenesene naloge za službena potovanja – analitično po SM, zbirno po kontih za vse prenesene naloge za službena potovanja – analitično po SN, zbirno po kontih za vse prenesene naloge za službena potovanja – analitično po referentih, zbirno po kontih za vse prenesene naloge za službena potovanja – analitično po delovnih nalogah.

Mapa za izvoz – določimo mapo za izvoz podatkov v dvostavno knjigovodstvo. Mapa za izvoz - izberemo pot do mape, kjer se bo nahajala datoteka PROMET.W-1. Tu so podatki o obveznostih do zaposlenih in o stroških, ki nastanejo pri obračunu nalogov za službena potovanja. Mapo lahko vpišemo, ali jo poiščemo tako, da kliknemo na gumb za izbiro mape. Odpre se okno za iskanje mape in izberemo mapo, kjer se bodo podatki zapisali. Uporablja se pri prenosu v DK preko besedilne datoteke z uvozom v posredno knjiženje.

Natisni