Verzija 2020.15.001 z dne 6.11.2020

Kadrovska evidenca

 • Pregled podatkov po meri
  • Urejen prikaz podatkov po meri v primeru daljših besedilnih podatkov.
  • Urejena izbira stolpcev preko desnega gumba na miški.
  • Urejeno delovanje gumba vsi zapisi.

Obračun plač zaposlenim

 • Izvoz za ISPAP
  • Omogočena izbira priprave podatkov premij KDPZ (M010)
  • Urejen izračun kontrolne vsote za vrsto M v določenih primerih razporeditve z odstotkom 0.
 • Obračun uspešnosti v javnem sektorju
  • Omogočeno shranjevanje izpisa letnega obvestila v eRegistrator
  • Urejena priprava podatkov v primeru daljših nazivov zaposlenih.
  • Omogočeno urejanje podatka Osn. pl. decem. pret. l.
  • Polje Osn. pl. decem. pret. l. je dodano v OLAP analizo.
  • Omogočena izbira datuma izpisa in ocenjevalca na izpisu ocenjevanja uspešnosti in letnega obvestila.
  • Odpravljena težava z brisanjem vpisanih ocen.
 • Evidenca prisotnosti
  • Pripravljena OLAP analiza dodatkov po dnevih.
  • Omogočen izračun dodatka za delo na nedeljo ali praznik tudi v času trajanja nočne izmene, ki se nadaljuje v naslednji dan.
  • Urejeno dodajanje ur do polnega delovnega časa v primeru prekinitve pred mesecem obračuna ali datuma zaposlitve po mesecu obračuna.
  • Urejen izračun nadur v primeru zaposlitve ali prekinitve v mesecu obračuna.
 • Evidenca boleznin (e-BOL) in drugih odsotnosti
  • Odpravljena težava z masovnim tiskanjem bolniških listov.
  • Urejen uvoz e-BOL v primeru, ko so ure zadržanosti za krajši delovni čas vpisane z decimalnim številom.

Registracija prisotnosti

 • Dodan nov ključ varnostnega sistema za dostop do pripomočka za brisanje dogodkov (REG – Meni, Pripomočki, Briši obdobje - prepoved). Dostop do pripomočka bo privzeto prepovedan
 • Dodan nov ključ varnostnega sistema, ki omogoča nastavljanje samo pravic do pregledovanja podatkov, brez možnosti spreminjanja (REG - Pregledovalec).
 • Dopolnjen uvoz koriščenja ur.

Ura za registracijo prisotnosti

 • Zamenjana ikona za prijavo odsotnosti.

Artikli

 • v šifrant artiklov so dodane štiri nove dodatne lastnosti s povezanimi podšifranti. Imena dodatnih lastnosti lahko določi skrbnik na oknu za vnos naziva uporabnika. Vnos dodatnih lastnosti je možen na zavihku Prodaja. Dodatne lastnosti so vidne na preglednici artiklov, preglednici artikli - zaloge, cene (F8) in Artikli - izbor - vnos količine (F5). Dodatne lastnosti je možno uvažati s pomočjo naprednega načina uvoza in spreminjati s pomočjo čarovnika za spremembo podatka artiklov.

 

ePoštar

 • način delovanja pooblastila "ePoštar - Skrbniški nadzor delovanja" se je spremenilo iz standarnega v eksplicitno pooblastilo
 • dodano je novo eksplicitno pooblastilo "ePoštar - Dnevnik prometa", ki omogoča pooblaščenim operaterjem/skupinam dostop do Dnevnika prometa ePoštarja
 • dodano je novo eksplicitno pooblastilo "ePoštar - Dostop do vseh vsebin pošiljk", ki omogoča pooblaščenim operaterjem/skupina dostop do vsebine pošiljk za vse storitve ePoštarja.
 • na okno za vnos ponudnikov storitev/aktivnih storitev je dodan gumb "Varnostni sistem", ki omogoča pooblastitev skupine operaterjev za dostop do vsebine pošiljk za posamezne storitve ePoštarja.

Fakturiranje

 • Pri analizi prodaje je odpravljena težava, ko se datumska polja niso razvrščala po datumu datumsko
 • Pri analizi prodaje po kontih je odpravljena težava, ko se datumska polja niso razvrščala po datumu datumsko
 • Dodana kontrola na ustrezne vrste dokumenta pri pripravi eRačuna za UJP.
 • Za e-Slog 2.0 se merska enota PCE zapiše v eRačun kot H87.
 • Odpravljena težava pri zapisu črtne šifre za e-slog 1.6.

Dobavitelji in kupci

 • Odpravljene težave pri prikazu količine prihoda na naročilih dobaviteljem za primere, ko je bilo več prevzemov in prevzeta količina višja od naročene.
 • Odpravljena težava pri pripravi osnutka naročila dobavitelja za uporabnike brez povezave na MSP.

Materialno skladiščno poslovanje

 • drobne izboljšave uporabniškega vmesnika pri vnosu šifranta vrste prometa
 • odpravljena težava pri vnosu predprejemov pri izboru tipke F5 brez vpisanega artikla
 • Izpisi
  • Analiza prometa
   • Popravek polnjenja in prikaza OLAP kocke, ko imamo v dimenzijah vključen prikaz po »Skupina skladišč« in »V skladišče«.

Trgovina na drobno

 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Dopolnitev na gumbu »Opusti«, kateri poleg brisanja vrstic, ki se jih je vneslo, pobriše tudi ostale že vnesene podatke o kupcu, kartici zaupanja in ostalih vnosih. Se pravi, se tudi ob »Opusti« pobriše celoten osnutek gotovinskega računa.
  • Predračuni
   • Popravek iskanja ustrezne prodajne cene na že obstoječem predračunu, v primeru, ko je na stranki aktiven akcijski cenik, kateri se je upošteval samo ob vnosu novega dokumenta in ne tudi ob naknadnem popravljanju dokumenta. Ta težava je v tej verziji odpravljena.
 • Funkcijska tipka F7
  • Kartica maloprodaje
   • Na preglednici kartice artikla dodan stolpec »Razvrsti«, preko katerega lahko ustrezno razvrstimo kartico po dejanskem kronološkem vrstnem redu vnosa prometa, t.j. naslednjem vrstnem redu: leto prometa, poslovalnica, oznaka prometa (otvoritev, promet) in zaporedno številko vnosa v prometno tabelo. Novo polje je na preglednico potrebno dodati preko desnega klika in z izborom »Privzeto« ali »Izbira stolpcev«.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; na prikazu napredovanja delovnih nalogov smo v sklopu podrobnosti prikaza porabe sestavin dopolnili mehanizem izračuna že izdanih količin in odstotkov ter preostalih količin in odstotkov tudi v primeru, ko je normativna poraba podana za več (10/100/1000) enot izdelka.
 • Knjiženje – delovni nalogi; podatek o vrstici naročila kupca (na zavihku »veze«) se v primeru, ko se na naročilu po prenosu naročila v delovni nalog izvede sprememba vrstnega reda vrstic tudi ustrezno spremeni.
 • Knjiženje – delovni nalogi; dodana je nova funkcija »Popravek količin podr. DN«:
  • Funkcija je namenjena spremembi razpisanih količin za vse podrejene delovne naloge izbranega nadrejenega delovnega naloga, dostopna samo preko desnega klika miške na preglednici delovnih nalogov.
  • Funkcijo lahko prožimo le na izhodiščnem delovnem nalogu (delovnem nalogu preko katerega smo dejansko razpisovali podrejene delovne naloge s funkcijo »Izdelava podr. DN«.
  • Sprememba količin na podrejenih delovnih nalogih se zavede tudi v »log« spremembe na posameznem podrejenem delovnem nalogu (kdo/kdaj je spremembo izvedel).
  • Funkcija je varovana preko varnostnega sistema »VRP – PREGLEDNICA DELOVNIH NALOGOV, popravek količin podrejenih DN«
 • Pripomočki – ponovno knjiženje delovnih nalogov; dodan je nova pripomoček »Ponovno knjiženje delovnih nalogov«:
  • Pripomoček je za operaterja privzeto zaprt, aktivacija preko varnostnega sistema.
  • Namen pripomočka je prikaz delovnih nalogov/sestavin, ki pri serijskem knjiženju delovnih nalogov niso imeli v celoti poknjižene izdane količine,
  • »Naknadno« knjiženje bo izvedeno v naslednji verziji.

Obladovanje kakovosti

 • Certifikatna listina – dopolnjen sistem prepoznavanja kontrolnih nalogov PPR, MFK, KKO pri pripravi certifikatne listine za navajanje rezultatov na zavihku »ostale kontrole«.
 • Vhodna kontrola – odpravljena napaka pri vstopu na preglednico karakteristik.

 

IC.API:

 • Na metodah GetDispatchAdvice (v2) in GetRecivingAdvice (v2) smo v odgovor dodali podatek »WMSInProcess« (true/false); ali je dokument prevzet v obdelav na WMS sistemu.
 • Na metodah Add in Modify Order, DispatchAdvice, Invoice in ProfformaInvoice je dodan validacija vpisa plačnika glede na varsnostni sistem.

Obračun storitev 

 • Dopolnitev, da se pri obračunu prikažejo tudi podatki za preplačilo iz Dvostavnega knjigovodstva.
 • Ponovno je omogočeno preimenovanje skupin.
 • Uredimo si lahko vrstni red prikazovanja obrokov na terminalu.

 

Osnovna sredstva

 • Popravek priprave izpisa Kartice osnovnih sredstev in drobnega inventarja pri pogoju na izbrano registrsko številko ali pogoj na izpis osnovnega sredstva z dograditvami.
 • Ureditev izpisa Evidenca osnovnih sredstev po virih financiranja - popravek seštevkov v primeru vnosa vira financiranja v znesku. Ureditev preračuna in zaokroževanja v primeru vnosa del financiranja v odstotkih in del v zneskih.

Knjiga prejetih računov

 • uvoz e-računov
  • uvoz dopolnjen tako, da je možno uvozit e-račune, ki so v različnem formatu (UTF-8, ostali)
  • uvoz je dopolnjen tako, da je možno v primeru, da ima več strank enako davčno številko izbrati privzeto. Privzeta stranka se predlaga avtomatsko ob uvozu, ročen izbor ni potreben.
  • kontrola originalne številke - če imamo na knjigi nastavljeno, da se ob uvozu e-računa kontrolira originalna številka računa, se preverja podvojenost v vseh knjigah
  • dopolnjena je prepoznava davčnih stopenj iz esloga 2.0. Oproščeno, neobdavčeno..
 • vnos računa
  • če ddvn obdobja ne obstajajo, se avtomatsko kreirajo iz prejetih računov. Odpiranje se vrši iz zavihka davki.

Skupni šifranti

 • Poslovni prostori
  • Dodalo se je prikaz datuma veljavnosti digitalnega potrdila za davčno potrjevanje računov. Prikaz datuma je poleg polj za prikaz in uvoz certifikata.

Plačilni promet

 • Priprava plačilnih nalogov
  • DK odprti: odpravljene težave na preglednici Razlika v znesku za plačilo v primeru potrditve postavke z negativnim zneskom.
  • Plačilni nalog: na polju Banka je vzpostavljena pomoč z gumbom F2 na šifrant bank.
  • Priprava plačilnih nalogov: na polju Banka je vzpostavljena pomoč z gumbom F2 na šifrant bank.
  • Polnjenje analiik na plačilni nalog iz prejetega računa: anlitike se polnijo ne glede na obveznost za vnos. Aktivacija polj za analitike je vzpostavljena glede na vpisan konto oz. glede na nastavitve v Nastavitve programa za Stroškovno mesto in Stroškovnega nosilca.
  • Plačilni nalog: urejena težava, ko se je lahko predlagal neaktivni račun stranke.
 • Plačila nalogov
  • Na pregledu postavk izpiska je vzpostavljeno nazaj ločeno barvanje glede na vir informacije.

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave
  • Plačevanje: obdelava postavk izpiska
   • spremenjena je izgled maske za obdelavo postavke izpiska
   • spremenjen je vrstni red podatkov na maski
   • dodana so nova polja Znesek breme, Znesek dobro in Devizni znesek breme in Devizni znesek dobro
   • v nova polja se prepiše znesek glede na vir informacije
   • vzpostavljene so kontrole na nova polja
   • gumb Preračun deviznih zneskov: dodani pogoji, s katerimi se sedaj preračun izvede na samo konkreten izpisek.
   • gumb Preračun deviznih zneskov: po potrditvi vrste tečaja in tečaja se na deviznem izpisku na vseh postavkah izvede vpis preračunanih zneskov in tečaja glede na potrjen tečaj.Preračun se izvede samo za tiste postavke, ki preračuna še nimajo. 

Davek na dodano vrednost - N

 • Knjiženje obračuna DDV: 
  • Dodano polje "Dokument" pri pripravi temeljnice. Polje ni obvezno.

Spremljanje plačil računov

 • Računi in plačila
  • Urejena je aktivnost gumba Plačevanje glede na Nastavitev programa in Varnostni sistem.
 • Plačevanje
  • odpravljene so težave na maski postavke izpiska za gumb Kartica partnerja
  • spremenjen je izgled maske za obdelavo postavke izpiska
  • zneski se vpisujejo v nova polja Znesek breme in Znesek dobro

Stranke

 • Dodana kontrola na polje "Šifra stranke EAN". Če je vrednost že vpisana na kateri drugi stranki, program opozori.

Natisni