Primer vnosa konta

Pri vnosu kontov izpolnjujemo naslednje podatke:

·      Šifra – izberemo konto iz šifranta kontov. Program bo upošteval vse konte katerih šifra ustreza vnesenemu kontu. Primer: če vnesemo konto 11 se bodo upoštevali vsi konti ki začnejo z 11 (11X, 11XXX, 11XXXX,…)

·      Vrsta postavke – izbire:

Vsi zapisi – v izračun salda ali prometa (glede na naslednjo izbiro) se bodo vključili vsi zapisi, ki ustrezajo izbiri.

Začetno stanje – pri pripravi izkaza se bo na postavki izračunalo začetno stanje glede na datum iz vnosnega polja Datum začetnega stanja.

Končno stanje – pri pripravi izkaza se bo na postavki izračunalo končno stanje glede na datum iz vnosnega polja Datum končnega stanja.

Opomba: Začetno in končno stanje se uporabljata običajno pri postavkah izračuna povečanja oz. zmanjšanja zalog materiala, trgovskega blaga in proizvodov.

·      P/S – določimo kaj naj se upošteva v izkazu, Promet ali Saldo.

·      +/- - določimo ali naj se promet ali saldo konta Prišteva ali Odšteva. Pri Postavkah pa poleg teh dveh izbir še Množi ali Deli z ostalim podatkom te postavke.

·      B/D – določimo ali naj se upošteva saldo ali promet postavke v Breme ali v Dobro.

·      Faktor – s faktorjem določimo kolikšen del salda ali prometa naj se upošteva v izkazu.

·      Opomba – vpišemo poljubno besedilo.

 

Natisni