Nastavitve knjiženja (Alt+K)

Ta del programa je namenjen vnosu in popravljanju podatkov, ki so pomembni za knjiženje podatkov v glavno knjigo. Okno Nastavitve se odpre po aktiviranju iz menija Nastavitve – Nastavitve knjiženja. Vpišemo ustrezne konte za knjiženje posameznih transakcij na osnovnih sredstvih in drobnem inventarju: nabava, amortizacija, oslabitev in okrepitev. Zlasti je pomemben konto amortizacije, saj nam prav vrsta tega konta določi ali bomo to analitično obdelavo OSD vodili po stroškovnih mestih, nosilcih, referentih ali delovnih nalogih. Pravilno izpolnjeni konti nam omogočajo izvoz podatkov v Dostavno knjigovodstvo, kjer se bodo naši podatki avtomatsko poknjižili. (uvoz v posredno knjiženje programa Dvostavno knjigovodstvo).

·      Konto - vpišemo šifro konta ali pa jo poiščemo v Kontnem planu - Konti.

·      Stran knjiženja - določimo, ali je stran knjiženja v dobro ali v breme.

·      Protikonto - vpišemo šifro protikonta ali pa jo poiščemo v Kontnem planu - Konti.

·      Stran knjiženja - določimo, ali je stran knjiženja v dobro ali v breme.

·      Spremeni predznak – izberemo ali želimo spremeniti predznak ali ne.

Natisni