Splošno

  • Na zavihku Splošno vnašamo splošne podatke iz glave naročila.

Zaloga vseh skladišč – izbira med Da in Ne. Če so vsa je potem polje Šifra skladišča neaktivno in določimo skladišče na vrsticah.

Skladišče – izberemo želeno skladišče iz šifranta skladišč iz MSP.

Naročnik – vpišemo šifro naročnika oziroma jo poiščemo v šifrantu Stranke. Na tem mestu lahko stranke tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Vnos podatka je obvezen. Pri novem naročilu, se po vnosu naročnika predlagajo privzeti podatki, ki so odvisni od stranke.

Referent naročnika – vpišemo šifro referenta naročnika oziroma jo poiščemo v šifrantu Stiki stranke. Na tem mestu lahko referenta naročnika tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Vnos podatka ni obvezen.

Plačnik – Program predlaga šifro plačnika, če obstaja v šifrantu strank (glede na šifro naročnika). Podatka se ne da spreminjati.

Konsignacija – izbere se, če je to naročilo za konsignacijo (komisijsko prodajo).

Konsignacijsko skladišče – če je naročilo za komisijsko prodajo je to polje aktivno se izbere v katero skladišče se bodo prenesli izdelki.

Dolg – izpiše se dolg stranke, če je v nastavitvah pravilno izpolnjena vrsta vira za dolg in če je v nastavitvah vzpostavljena pravilna povezava z DK. Glede na ta podatek potem program opozarja ali so kupci blokirani ali ne. Zneski opozoril se določijo v šifrantu strank pod »Znesek opozorila« in »Znesek blokade«.

Knjiga – program predlaga privzeto knjigo računov glede na knjigo naročila. Drugače jo lahko poiščemo in spremenimo v šifrantu Knjige dokumentov.

Denarna enota – vpišemo šifro denarne enote, v kateri želimo pripraviti naročilo oziroma jo poiščemo v šifrantu Denarne enote. Pri novem naročilu se predlaga iz šifranta strank ali iz nastavitev. Na tem mestu lahko denarne enote tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če se na naročilu, ki že vsebuje vrstice, spremeni tečaj, se v vseh vrsticah preračunajo cene/vrednosti v domači valuti.

Datum tečaja - vpišemo datum izstavitve naročila oziroma ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku. Program vedno ponudi tekoči datum. Vnos podatka je obvezen. Pri novem naročilu se predlaga tekoči datum.

Cenik- vpišemo šifro cenovnega področja za naročilo oziroma jo poiščemo v šifrantu Cenovna področja. Pri novem naročilu se predlaga iz šifranta strank ali iz nastavitev. Na tem mestu lahko cenovna področja tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Jezik - vpišemo šifro jezikovnega področja za naročilu oziroma jo poiščemo v šifrantu Jezikovna področja. Pri novem naročilu se predlaga iz šifranta strank ali iz nastavitev. Na tem mestu lahko jezikovna področja tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Obračun DDV - vpišemo oznako za obračun DDV. Predlaga se iz šifranta strank (za kupca plačnika). S klikom na gumb  jo lahko tudi izberemo.

Oznaka I-RAČ – vpišemo oznako oziroma jo s klikom na gumb  izberemo iz seznama. Če je obračun DDV=D, sta možni vrednosti Z=davčni zavezanec in K=končni potrošnik. Če je obračun DDV=N, so možne vrednosti I=izvoz, D=druge oprostitve, N=Neobdavčljivo, E=Oproščene dobave znotraj ES, S=Druge dobave znotraj ES in T=Tristranske dobave znotraj ES. Pri novih računih se predlaga na naslednji način: Če je obračun DDV=D, se predlaga Z, če je stranka zavezanec, v ostalih primerih se predlaga K. Če pa je obračun DDV=N, se pri domačih kupcih predlaga D in pri tujih kupcih iz davčnega območja ES E in ostalih tujih kupcih I. Podatek se predlaga iz šifranta strank (za kupca plačnika). Gumb  - V vrstice (Alt C) omogoča, da se v primeru spremembe obračuna DDV in oznake I-RAČ, ti podatki kopirajo iz glave dokumenta v vse vrstice dokumenta. Pred spremembo podatkov program javi opozorilo.

Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zamenjajo.

Odstotek rabata – vpišemo odstotek rabata oziroma se pri novem naročilu predlaga iz šifranta strank. Možne vrednosti so od 0 do 100. Če se rabat spremeni na naročilu, ki že vsebuje vrstice, se v vseh vrsticah preračuna neto vrednost vrstic. Če je v nastavitvah programa izbrano, da rabimo več rabatov so potem še ostali rabati aktivni.

Datum naročila – vpišemo datum naročila, oziroma ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku. Vnos podatka je obvezen. Pri novem naročilu se predlaga tekoči datum

Predvideni datum odpreme, vpišemo datum odpreme blaga, oziroma ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku.

Datum potrditve, vpišemo datum potrditve naročila, oziroma ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku.

Datum potrditve kupca, vpišemo datum potrditve naročila s strani kupca, oziroma ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku.

Neto dnevi za plačilo – vnos neto dni za plačilo.

Kartica zaupanja – določi se, ali je bila prodaja s kartico zaupanja.

Trošarinsko skladišče – Označimo ali ima stranka Trošarinsko skladišče. Pri novem dokumentu se oznaka predlaga iz šifranta stranke  prejemnika. Glede na nastavitev se trošarina obračuna ali ne. Nastavitev se iz glave dokumenta predlaga na vrstice dokumenta, kjer lahko podatek za posamezno vrstico spremenimo.

Naslov dostave – ob izbiri stranke se izpiše naslov stranke, ki pa ga lahko popravljamo.

Način dostave – vpišemo poljuben tekst kakšen bo način dostave ali izbira iz šifranta Načini dostave. Pri novem dokumentu se predlaga način dostave vnesen v šifrantu stranke prejemnika.

Pariteta – vpišemo ali izberemo šifro pogojev dobave iz šifranta pogojev dobav. Pri novem dokumentu se predlaga pariteta vnesena v šifrantu stranke prejemnika.

Oznaka naročila – vpišemo poljuben tekst, ki predstavlja vezni dokument naročila.

Številka ponudbe – vnos poljubne številke ponudbe.

Leto ponudbe – vnos leta ponudbe.

Priponka – prikazuje pot, kjer je shranjeno izpisano naročilo. Če obstaja zapis, se ob pritisku na gumb odpre shranjeni dokument.

Priponka naročnik – prikazuje pot do izbranega dokumenta. Zapis lahko dodajamo ali urejamo. Če obstaja zapis, se ob pritisku na gumb odpre shranjeni dokument.

Datum razkladanja – vpišemo datum razkladanja, oziroma ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku.

Ura razkladanja – vpišemo uro razkladanja.

Opomba razkladanja – vpišemo poljuben tekst v vezi z razkladanjem.

 

Gumb »Odpreme« nam prikaže preglednico v katere odpreme se je knjižilo izbrano naročilo.

 

Natisni