Verzija 2020.11.001 z dne 14.08.2020

Dvostavno knjigovodstvo

Dnevne obdelave - Plačilni promet

 • Pripomočki – priprava bremepisov:
  • Dodano je sporočilo pri pripravi bremepisov, ki v kolikor obstajajo plačila z upoštevanim diskontom za račune, kjer ni bil obračunan DDV, priprava za neobdavčen promet ni podprta.
  • V kolikor je uporabnik plačilnega prometa oseba, ki ni zavezanec za DDV, pripomoček za pripravo bremepisov ni aktiven.

Knjiga prejetih računov

 • Pri knjiženju prejetega računa v glavno knjigo se v datum dokumenta zapiše datum računa ne glede na nastavitve konta
 • Pri uvozu e-računa se upošteva nastavitev, ali se originalna številka lahko podvaja ali pa ne
 • V opis knjižbe, ki se nahaja na zavihku knjiženje se polni podatek o originalni številki

Davek na dodano vrednost - N

 • Pri knjiženju obračuna DDV dodana možnost izpisa temeljnice
 • Dodana možnost prehajanja med knjigo DDV in Obračunom z enim klikom preko gumba.
 • Dodan predogled temeljnice v knjigi DDV.
 • Dodan prikaz računov v obračunu v knjigi DDV.

Kadrovska evidenca

 • Delovna mesta
  • V šifrant sta dodani polji Šifra organizacijske enote in Pogoji za zasedbo.
  • Omogočena priprava word vzorca kot priloge pravilnika o sistemizaciji delovnih mest.

Obračun plač zaposlenim

 • Omogočena uporaba polja poračun v čarovniku za uvoz vrstic posrednega vnosa.
 • Odpravljena napaka pri kontroli fonda ur v primeru zaposlitve za krajši delovni čas.
 • Omogočeno izločanje zaposlenih s statusom Javna dela iz izplačila razlik do minimalne plače.
 • Pripravljena nova funkcija R(34), ki izračuna izhodiščno plačo plačnega razreda.
 • Dopolnjena priprava kartona zaposlenega.
 • Spremenjena kombinacija tipk za brisanje obračuna
 • Evidenca prisotnosti
  • Omogočen izračun dodatne prehrane v primeru večjega števila ur prisotnosti v dnevu.
  • Omogočen izračun prevoza tudi v primeru, ko v dnevu imamo samo dogodek službena pot.
  • Pri izračunu prevoza z nastavitvijo »predlagaj glede na vse prisotnosti« se ne upoštevajo dogodki, ki imajo čas začetka 00:00:00 (prehod iz prejšnjega dne)
  • Urejeno upoštevanje vseh dogodkov v dnevu v primeru vpisanega podatka Najmanjše število ur za izračun dodatka.
  • Urejeno dodajanje ur do polnega delovnega časa v primeru ročno vpisanih nadur.

Drugi osebni prejemki

 • Odpravljena težava pri urejanju vrstic pogodb.
 • Odpravljena težava pri urejanju zneskov na vrsticah obračuna.
 • Priprava obrazca REK
  • Urejen prenos davčne številke nerezidenta.

Obračun potnih nalogov

 • Urejen prehod čez polja na zavihku Obračun.
 • Urejen prikaz podatkov na analizah OPN v primeru nastavitve varnostnega sistema - Prikaz potnih nalogov po enotah organizacijske strukture.

Registracija prisotnosti

 • Dopolnjen varnostni sistem v primeru nastavitve Prikaz zaposlenih po enotah organizacijske strukture. Vodja ali namestnik nadrejenih enot bo videl zaposlene iz vseh podrejenih enot.
 • Urejen prenos vseh odsotnosti v primeru dopustov potrjenih neposredno iz e-pošte.
 • Iz preglednice zaposlenih je odstranjeno polje EMŠO.
 • Odpravljena težava na gumbu Vsi zapisi v šifrantu Stroškovna mesta.

mojInfo

 • Urejeno odpiranje dokumentov s podpisano ovojnico.

Programski vmesnik API

 • v metodi GetOrder smo odpravili težavo, ko pri naročilih v tuji denarni enoti ni prikazovalo zbirnih zneskov v tuji denarni enoti

Pročevalec

 • omogočili smo izvajanje poročil poročevalca v 64-bitnem načinu

ePoštar

 • Zaradi težav pri prejemanju povratnic preko poštnega strežnika smo posodobili komponento za komunikacijo s poštnimi strežniki

QRD izpisi

 • Na vseh ORD izpisih smo dodali možnost »poimenovanja datoteke«:
  • na vnosno formo podatkov izpisa je dodano polje »poimenovanje«, polje je kot kolona dodana tudi v preglednico izpisov),
  • v kolikor polje ne izpolnjeno, ostane poimenovanje datotek, kot je bilo do sedaj
  • v kolikor je polje izpolnjeno se fiksni del imena datoteke nadomesti z vsebino iz tega polja, sledi številčenje, kot je bilo prej
  • poimenovanje deluje na posamičnih načinih priprave datoteke izpisa (iz predogleda: shrani, shrani v eR, shrani in pošlji, pošlji kot tudi pri tiskanju oziroma izstavitvi dokumenta).

Materialno skladiščno poslovanje

 • Sistem »razstavnic« povezuje izdajo in predprejem na drugačen način kot do sedaj (sedaj je uporabljena povezava preko SAOPLink tabel). Vsi uporabniki, ki ste uporabljali sistem »razstavnic« morate po namestitvi verzije 2020.11.001 ali mlajše oddati zahtevo na SAOP podporo, da vam za dokumente knjižene pred to verzijo uredimo povezave.

Dobavitelji in kupci

 • Vrstični vnos na vseh dokumentih ima v primeru poskusa vpisa tekstualnih vrstic usklajeno delovanje z načinom dela v fakturiranju.
 • Knjiženje – odpremni nalogi; v primeru, da se odpremni nalog nanaša na skladišče pod pristojnostjo WMS-a, se lahko v knjižen (in fakturiran) odpremni nalog lahko dodaja nove vrstice s storitvami.
 • na preglednici naročil kupcev in odprem smo dodali stolpce pariteta in kraj paritete
 • na preglednicah naročil kupcev in odprem se v primeru, da ne gre za tehtane podatke izračuna brruto in neto teža iz lastnostri artiklov
 • pri avtomatičnem formiranju naročil smo odpravili težavo pri artiklih, ki imajo za dobavitelja izpolnjen pretvornik količine
 • pri kopiranju naročil kupcev in odpreme se sedaj kopirajo tudi podatki vezani na blago na odpoklic
 • pri avtomatskem knjiženju v BP smo odpravili težavo, če na načinu plačila FAK ni bilo vpisanega načina plačila
 • pri zapisu naročila preko API-ja smo odpravili težavo, če je v NDK nastavitvah v knjižnem obdobju bil vpisan datum od - do

Fakturiranje

 • V primeru menjave plačnika na izdanih računih odpravljene težave pri labeli in kontroli plačnika.
 • Pri dodatnem tiskanju računov smo izklopili davčno potrjevanje računov in na obrazce natisnjene pred izstavitvijo računa dodali tekst "Osnutek, ne velja kot račun!"

 • Izvoz podatkov v knjigovodstvo dopolnjen z izvozom v XML datoteko (iCenter API). Pri masovni pripravi se pripravljeni dokumenti xml stisnejo v zip datoteko.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Šifranti – Stroji, orodja in naprave; v primeru, da program VRP ni povezan s programom OSD šifrant strojev, orodij in naprav ni več vezan na šifrant osnovnih sredstev.

Delovni nalogi

 • Knjiženje – delovni nalogi; na polju »serija« na zavihku »material in storitve« lahko preko funkcijske tipke F8 izbiramo serije z zalogo.

Kuhinja

 • pri knjiženju porabe smo omogočili še skrivanje stolpca Količina
 • odpravili smo težavo pri kreiranju knjige naročil iz šifranta enot
 • po zaključenem knjiženju porabe se zaprejo podokna knjiženja porabe in se avtomatično vrnemo na jedilnike 
 • na knjiženju porabe smo odpravili težavo z nazivom okna
 • sedaj se označi živilo brez cene tudi v primeru, kadar vsaj ena sestavina nima vpisane cene 

Obračun storitev

 • Dodana je kontrola, da se izpiše opozorilo v kolikor na Storitvah izberemo kombinacijo Oznaka DDV = Davek se obračuna ter Stopnja DDV = Stopnja 0
 • Odpravljene so težave pri poračunih.

Osnovna sredstva

 • V obdelavi Inventura / Vnos inventure sta dodana 2 nova stolpca Tip sredstva in Konto
 • Dodana je kontrola na Pripomočki/Brisanje iz registra/Brisanje osnovnega sredstva ali DI, da je onemogočeno brisanje osnovnih sredstev iz Prejetih računov

Opravila

 • V preglednico dodano polje "Tip zaključka".

Stranke

 • Ob vnosu stranke iz interneta se kontrola VIES samodejno izvede.

 

Natisni