Verzija 2019.02.001 z dne 25.01.2019

Obračun plač zaposlenim

 • Urejen prenos iz evidence prisotnosti (korak 4.) v posredni vnos v primeru več odprtih obračunov.
 • Urejeno odpiranje seznama zaposlenih s spremembami za obračun v primeru uporabe več nazivov.
 • Pripomoček za ažuriranje minimalnega in maksimalnega plačnega razreda delovnih mest v javnem sektorju.

Obračun potnih nalogov

 • Urejena kontrola vnosa neobdavčenega zneska kilometrine v šifrant cene goriva.
 • Urejen izračun zneska kilometrine do uredbe.

Kadrovska evidenca

 • Odpravljena pomanjkljivost pri zaokoroževanju sorazmernega dela dopusta

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Nastavitve – nastavitve programa; na zavihku »splošno« je dodana nova opcija nastavitve, ki na serijskem knjiženju delovnih nalogov omogoči delno izdajanje sestavin.
 • Knjiženje – delovni nalogi; ob brisanju šifre izdelka delovnega naloga in izhoda iz naloga z »opusti« se nalog izbriše, uredili smo, da se s tem brišejo tudi vse povezane tabele (sestava, tehnologija, veze, kalkulacije,…
 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji serijskega knjiženja delovnih nalogov je dodan nov način knjiženja »Delna izdaja materiala«.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkcijo »Pregled nadrejenih delovnih nalogov« smo dodali možnost prenosa serijskih številk podrejenega delovnega naloga na opombo nadrejenih delovnih nalogov.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na tiskanju zbirnega delovnega naloga smo odpravili napako številčenja strani.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na preglednico »Pregled nadrejenih delovnih nalogov« in »Pregled podrejenih delovnih nalogov« smo dodali še kolono »naziv izdelka«, ki prikaže naziv izdelka iz podrejenega oziroma nadrejenega delovnega naloga.

Dobavitelji in kupci

 • Knjiženje – odpremni nalogi; na tiskanju odprem periodike smo dodali možnost izbire tiskalnika na katerega se bo tiskala posamezna vrsta dokumenta.
 • Dopolnjen način delovanja v primeru nastavitve "Obvezna knjižna skupina" in spremembi Stranke na obstoječih dokumentih naročil in odpremnih nalogov.
 • Pri najavah Mentek dopolnjen izvoz v XML z novim podatkom ArticleDescription2 v katerega se polni Naziv artikla 2.
 • Pripomoček "Priprava naročil dobaviteljem" spremenjen v delu "Upoštevam odprta naročila dobaviteljem". Poenoten način izračuna kot na pripomočku "Avtomatsko formiranje naročil".
 • ob zagonu komisiona iz prevzema se shrani planirana (originalna) količina prevzema.
 • na vrsticah prevzema se prikazuje planirana količina, ki je bila poslana v komision.
 • uredili smo težavo, ko se ob zamenjavi kupca ni resetirala knjižna skipina na privzeto vrednost.

Fakturiranje

 • Dodane nove Oznake IRAC z ustreznim upoštevanjem posebnosti v primeru DPR.

 • na polju za vnos prodajne cene na vrstici računa/predračuna se s tipko F9 zažene prikaz pretekle prodaje istega artikla istemu kupcu (prejemniku). Prikazujejo se podatki iz računov in/ali predračunov. Izbrane prodajne pogoje (cana, popusti) iz preteklih prodaj po isti denarni enoti lahko tudi prenesemo v vrstico računa/predračuna.

 • Uvedeno beleženje brisanja računov Fakturiranja. Beleži se operaterja in čas brisanja vrstic in brisanja glave dokumenta.
 • Ob ročnem odpiranju prvega računa v določenemletu se kurzor postavi v polje »Šifra kupca« in ne več v polje za vnos prve številke računa v letu.

Artikli

 • Na preglednici artiklov dodan nov gumb »Izvoz v Excel – Okoljske dajatve«. Izvažajo se podatki šifra artikla, naziv artikla, merska enota, masa na enoto, bruto teža v kg, tarifna oznaka, razred okoljske dajatve, tip okoljske dajatve, število enot obremenitve, višina okoljske dajatve, šifra odpadne embalaže, naziv odpadne embalaže, masa v g, vrsta odpadka, vrsta odpadka carina, vrsta ravnanja, vrsta nabave).
 • Na gumbu »Uvoz podatkov« dodana nova funkcija »Uvoz – okoljske dajatve«. Uvoz je narejen preko t.i. čarovnika za uvoz, v katerem definiramo specifikacijo. Artikli se ne dodajajo, ažurirajo se zgolj podatki (masa na enoto, bruto teža kg, carinska tarifa, šifra embalaže, masa v g).

Trgovina na drobno

 • Knjiženje
  • Negotovinska prodaja
   • Odprava težave, ko je pri popravljanju dobavnic program zaprl možnost potrditve spremembe dobavnice. To se je dogajalo samo v primeru, ko je uporabnik programa nezavezanec za DDV in ni imel vključene nastavitve »Uporaba oznake DDV«.
  • Gotovinska prodaja
   • Sistem ugodnosti
    • Dopolnitev pri izračunavanju in zaokroževanju odstotkov popusta v specifičnih primerih, ko imamo sistem ugodnosti v kombinaciji z osnovnimi popusti.

Programski vmesnik - API

 • pri metodi PostWarehouseTransfer smo odpravili težavo, ki je preprečevala knjiženje v novo leto brez zaključka leta in dovoljevala knjiženje v zaključena leta.

Obračun storitev

 • Dopolnjen izpis  Subvencije šolske prehrane  tako, da upošteva subvencijo, tudi če je Datum začetka med mesecem
 • Na Otroci oz. Učenci / Dijaki / Študenti / Slušatelji / Oskrbovanci/ Naročniki / Koristniki je urejena povezava na Stranke – Bančni računi

Spremljanje plačil računov

 • Vzpostavitev kontrol usklajenosti Šifranta Obdobja (ob vstopu v aplikacijo, pri izvedbi plačil, pri otvoritvi leta).

Knjiga prejetih računov

Prejeti računi - API - dodajanje prejetih računov

 • Urejeno je zapisovanje podatkov v polje obdobje in dokument, ki se nahajata za zavihku knjiženje
 • Urejeno je zapisovanje podatkov v polje datum davčnega obdobja in obdobje na vrsticah ddv na zavihku davki.

Potrjevanje dokumentov

Čakalna vrsta - OLAP

 • Zaradi možnega velika obsega podatkov v čakalni vrsti so ob vstopu v OLAP, dodani parametri za pripravo podatkov - Leto, uporabnik. 

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave - Plačevanje - Plačilo - Pregled več dokumentov     
  • Urejeno, da so v preglednici več dokumentov prikazani samo dokumenti povezani s plačilom.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje - Uvoz izpiskov
  • V primeru deviznih izpiskov je urejena povazava da se zbirna plačila ob uvozu razdelijo na toliko plačil kolikor je plačilnih nalogov v zbiru.
  • v primeru domačih izpiskov se v primeru zbirnih plačil polni tudi polje valuta.
 • Opominjanje
  • Urejen je izpis opomina v »glavi« tako, da naslov prejemnika ustreza okencu standardne ovojnice, naslov izpisa pa ni več možno videti v zaprti kuverti (SI lokalizacija)
 • Izpisi in pregledi - IOP
  • Pri pripravi e-IOP (xml datotek) so popravljene vrednosti tistih polj, ki opisujejo dokument, ki se pošilja (to je IOP)
 • Izvršbe
  • Nastavitev polja »Minimalni znesek terjatev« v Nastavitvah programa DK zavihek Izvršbe se sedaj imenuje »Minimalni znesek izvršbe«. Izvršba bo pripravljena, če bo vsota (izbranih) terjatev za izvršbo večja od tako nastavljenega zneska (prej se je minimalni znesek nanašal na vrednost posamezne terjatve)

Blagajniško poslovanje

 • Blagajniški izdatek
  • Za blagajniški izdatek, ki se nanaša na vrstico, za katero je pred-nastavljeno tiskanje na UPN, se odpre okno za vpis poljubne Reference (sklic na plačilo), ki bo zapisan tudi na UPN obrazcu in QR kodi. Program na potrdi samodejno izračuna sklic, če polje Referenca ni izpolnjeno

Sociala, Zdravstvo in Obračun

Sociala

 • Prošnja: Urejeno, da po potrditvi podatkov na zavihku Prošnje, podatka Status prošnje ni več mogoče spreminjati (blokirano polje). Status prošnje je mogoče določati le preko forme Komisija. Dodan je gumb Kopiraj prošnjo, ki odpre novo prošnjo z istimi podatki. Več na http://help.icenter.si/sl/spremembe-vodenja-statusov-prejetih-vlog
 • Stanovalec:
  • zavihek Osnovni podatki: Odpravljena napaka, ki se je pojavljala ob potrditvi spremembe podatkov na tej formi.
  • zavihek Namestitev:
   • Dodan vnos podatka Opravilna sposobnost. Šifrant se ureja na Sociala - Šifranti sociale - Opravilna sposobnost.
   • Dodan vnos podatka Varovalni ukrep.
  • zavihek Skupina: Na novem zavihku lahko določamo skupinskega habilitatorja, fizioterapevta, delovnega terapevta, diplomirano medicinsko sestro, socialnega delavca in varuha, ki pritičejo posameznemu stanovalcu. Izbiramo lahko med operaterji modula SZO.
  • Zavihek Dnevnik stanovalca: Na novem zavihku lahko za področje socialnega dela vodimo dnevnik za posameznega stanovalca. Dnevnik lahko izpišemo na Predajni knjigi, kjer se izpiše tudi dnevnik za stanovalca za področje zdravstvenega dela.
 • Poročila
  • Predajna knjiga:
   • Dodana možnost izpisa dnevnika stanovalca za področje socialnega in zdravstvenega dela.
   • Dodana možnost izpisa zaznamkov zapisanih na zdravstvenem kartonu stanovalca.
  • Generator poročil: Poročilo Stanovalci v zavodu dopolnjeno s podatki skupinski habilitator, fizioterapevt, delovni terapevt, diplomirana medicinska sestra, socialni delavec in varuh.
  • SOC DOM: Urejen izpis letnega poročila po navodilih ministrstva.

Zdravstvo

 • Zdravstveni karton:
 • Poslovanje z zdravili – Zaloga zdravil: Dodan stolpec Število škatel. V kolikor vnesemo uporabnika, terapijo, datum naročila in število škatel, se samodejno izpolnita stolpca Dni in Datum poteka. Podatek se izračuna iz dnevne porabe terapije in količine zdravila v paketu (določeno v Zdravstvo – Šifranti – Zdravila).
 • Šifranti:
 • FAST (Functional Assessement Staging) lestvica: Dodana možnost vodenja stanja demence stanovalcev po FAST letvici. Za pravilno delovanje izpolnimo šifrant na Zdravstvo – Šifranti – FAST.

Delo

 • Socialno delo – Dodatne storitve iz oskrbe – Dodatne storitve iz oskrbe 1: Urejeno, da se podatek o uri opravljene storitve ne zapisuje več (zapiše se zgolj datum). S tem odpravljena težava, da se storitev zapisana z uro ne upošteva pri obračunu.
 • Predajna knjiga:
  • Dodana možnost izpisa dnevnika stanovalca za področje socialnega in zdravstvenega dela.
  • Dodana možnost izpisa zaznamkov zapisanih na zdravstvenem kartonu stanovalca.
 • Skupni vnos storitev – zavihek Načrtovani posegi: Odpravljena napaka pri brisanju vrstice. Vrstica se ob kliku na gumb Delete uspešno izbriše. 
 • Vnos storitev zdravstva: V kolikor pri Izdaji zdravila izberemo terapijo, ki ima na Zdravstvo – Zdravstveni karton – zavihek Terapije določeno tudi storitev, se le-ta samodejno zapiše tudi v Storitev zdravstvene nege.

Obračun

 • Povezovalne tabele: Urejeno, da je svojec v preglednici viden še dva meseca po zaključku dogovora stanovalca. 

Nastavitve

Administracija - Operaterji

Dodana možnost aktivnega obveščanja (opomnikov) za naslednje dogodke:

 • Novi sprejemi (opominja za tri dni nazaj in eno leto vnaprej)
 • Novi stalni odhodi (opominja za tri dni nazaj in eno leto vnaprej)
 • Novi začasni odhodi (opominja za tri dni nazaj in eno leto vnaprej)
 • Nove najave odhoda (opominja za tiste, vnesene na današnji dan)
 • Potečeni osebni dokumenti (opominja za dokumente ki potečejo v roku 30 dni)
 • Spremembe varovalnih ukrepov (opominja na ukrepe v okviru treh dni)
 • Spremembe sob (opominja za tri dni nazaj in tri dni vnaprej)
 • Spremembe oskrb (opominja za tri dni nazaj in tri dni vnaprej)
 • Spremembe diet (opominja za tri dni nazaj in tri dni vnaprej)

 

Natisni