Verzija 2018.13.002 z dne 12.10.2018

Kadrovska evidenca

 • Urejena prepoved brisanja TRR zaposlenega, ki je uporabljen v obračunu plač ali v plačilnem prometu.

Obračun plač zaposlenim

 • Omogočen prenos dokumentacije obračunov v eRegistrator (rekapitulacije, zbirniki, obrazci REK, podatki prenosa v DK in PP…)
 • Omogočeno spremljanje boleznin in drugih odsotnosti.
 • Nastavitve programa
  • Omogočena določitev dokumentacije za prenos v eRegistrator.
 • Evidenca prisotnosti
  • Omogočen izračun prehrane brez preverjanja števila ur prisotnosti (dodatna nastavitev se nahaja v šifrantu skupin).
  • OLAP analize
   • Urejeno delovanje filtra na obračunsko obdobje.
   • Urejen prikaz zaposlenih v primeru prikaza po enotah organizacijske strukture.

Obračun potnih nalogov

 • Urejen prikaz samo aktivnih zaposlenih v primeru hitre izbire potnika.
 • Urejena izbira ustreznega obračuna med prenosom izplačil v OPZ v primeru več odprtih obračunov.
 • Omogočen prenos v Dvostavno knjigovodstvo v primeru nalogov, ki imajo samo znesek predujma brez zneska obračuna.
 • Omogočen prehod naloga v status obračunan tudi v primeru ročne priprave plačilnih nalogov.

Delovni nalogi

 • Knjiženje – delovni nalogi; na zavihku »Ostalo« so dodane kolone: predvidena lastna vrednost, predvidena prodajna vrednost, stranka, naziv stranke, dokument, veza naročilo dobavitelja.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na zavihku »Ostalo« je dodana funkcija »Prenos iz ND«, ki omogoča prenos izdanih vrstic iz naročila dobavitelju v stroške zavihka ostalo. Funkcija je aktivna le, če v nastavitvah programa DN obstaja povezava na številko uporabnika programa NDK.
 • Knjiženje – delovni nalogi; funkcijo kopiranja delovnih nalogov smo razširili na način, da je možno opredeliti kateri sklop podatkov delovnega naloga želimo kopirati.
 • Na delovnih nalogih je omogočen nov status »Lansirano«:
  • V nastavitvah programa je dodana nova opcija za vklop dodatnega statusa »Lansirano«.
  • Na delovnem nalogu se pojavi nov datum »Datum lansiranja«, ki je aktiven le, če je tako nastavljeno v nastavitvah programa.
  • Delovni nalog se »lansira« preko gumba »Lansiraj«. Gumb zahteva potrditev (ali spremembo) predlaganega sistemskega datuma. Po otrditvi se status delovnega naloga spremeni v »Lansiran«.
  • Delovni nalog, ki je v statusu »Lansiran« ima omejene možnosti sprememb podatkov na zavihku »pslošno2 in opisi. NA ostalih zavihkih (material in storitve, delo, stroji, ostalo) pa ima onemogočeno spreminjanje podatka o planirani količini, tudi novim vrsticam v teh zavihkih podatka o planirani količini ne moremo vnašati.
  • Dodan varnostni sistem za onemogočenje funkcije »Lansiraj«
  • Dodan varnostni sistem, ki omogoči spreminjanje delovnih nalogov v statusu »Lansiran«.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; na izpis »Pregled delovnih nalogov« je dodana možnost izbire združenega pregleda po povezani šifri. V kolikor je izbrana taka opcija pregleda delovnih nalogov, se delovni nalogi, ki so »združeni« (enaka povezana šifra artikla na izdelkih ter enako naročilo) v pregledu pojavijo enkrat samkrat s sešteto količino izdelkov in nanizanimi številkami združenih delovnih nalogov.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkcijo »prenos na povezano »smo dodali še možnost prenosa opozorila delovnega naloga.
 • Knjiženje – kooperacija; odpravljena napaka, ko se pri vnosu novega dokumenta (izdaja, prejem) v podatkovne tabele ni vpisalo ime vnašalca in čas vnosa.
 • Šifranti – tehnološki postopki; odpravljene težave prikazovanja in kontrole stranke kooperanta na operacijah tehnološkega postopka v primeru uporabe »navzkrižnih« šifrantov.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; na izbirne podatke priprave izpisa dodana opcija razvrščanja (privzeto po šifri materiala, dodatna opcija po poreklu). Opcija je pomembna samo za tiskanje (nima vplivana prikaz podatkov v preglednico).
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; na nastavitveni vnosni formi funkcije razpisa delovnih nalogov za manjkajoče proizvodne sestavine, se je dodala opcija samodejnega dodeljevanja serijskih številk delovnih nalogov, ki nastanejo skozi to funkcijo.
 • Pri namestitvi iCentra se sedaj na bazi namesti tudi manjkajoča funkcija za povezavo med naročili kupcev in delovnimi nalogi VRP (težave pri tiskanju nalepk).

Osnovna sredstva in drobni inventar

 • V inventurni tabeli in v inventurnem elaboratu je dodan stolpec Datum pridobitve.
 • Odpravljene so težave pri spremembi nahajališča ter stroškovnega mesta pri spremembah na Osnovi podatki ali Spremembe ter tudi preko Obračuni in inventura -> Inventura -> Prenos nahajališč in SM
 • Odpravljena težava na OLAP analizi pri pregledu OS po izbiri brez izločitev (Analiza osnovnih sredstev, Pregled osnovnega sredstva po izbiri)
 • Ko na Osnovnih podatkih naredimo izločitev (vnos Datuma odtujitve) se pri daljšim obračunih amortizacije izpiše opozorilo: Izvaja se obračun amortizacije. Onemogočeno je večkratno klikanje na gumb Potrdi, ko že potrdimo.

Spremljanje plačil računov

Odpravljeno je javljanje brezpredmetnega opozorila, ko sta bila znesek plačevanja ter znesek računa enaka (Znesek plačevanja je večji od neplačanega dela računa!)

Fakturiranje

 • Dodana možnost spreminjanja % provizije na vrstičnem vnosu.
 • Dodana možnost spremembe % provizije za vse vrstice istočasno.
 • Pri knjiženju v DDVn se po novem za vrstice z DDV prepiše tudi konto davka.
 • Dopolnjen prenos iz drugih programov tako, da se v primeru Intrastat na vrstice polni tudi količina v dodatni merski enoti.

Dobavitelji in kupci

 • Naročila kupcev
  • Spremenjen način delovanja preglednice vrstic v primeru velikega števila vrstic. Preglednica vrstic ostane na mestu ko se klika po različnih vrsticah v vidnem obsegu. 
  • Izvoz enostavnega naročila e-slog spremenjen:
   • dodani podatki o naročniku, prejemniku pošiljke in dobavitelju
   • dodani so podatki o EAN kodi stranke
   • izvaža se dobaviteljeva šifra, če obstaja
   • privzeta merska enota je PCE
  • Uvoz enostavnega naročila e-slog po novem prepozna tudi črtne in kupčeve šifre po standardnem sistemu uvoza s čarovnikom.

 • Odpremni nalogi
  • Na preglednici prepisa vrstic v odpremo dodana možnost prikaza in filtriranja po stolpcu "Naslov dostave".
  • Izvoz dobavnice e-slog spremenjen:
   • Pravilno zabeležen kupec (plačnik) in naročnik (stranka).
   • Podatek Ulica1 se reže na 35 mest kot je po shemi. Polnijo se podatka "Ulica" in "Hišna številka" skupaj in reže na 35 mest.

 

DK - dnevne obdelave - opominjanje

Nastavitve:

 • Način izstavitve opominov se iz nastavitev programa v zavihku opominjanje premakne na stranko in sicer v zavihku izstavitev dokumentov z dodajanjem novega tipa dokumenta Opomin.
 • Za vnos novih načinov izstavitve ali spremembo obstoječega načina za več strank hkrati se uporabi pripomoček Sprememba nastavitev načina izstavitve dokumenta, kjer lahko prepišemo e-pošto iz obstoječega stika.

Preglednica:

 • V preglednico so dodani novi stolpci: način izstavitve, stanje dokumenta, priponka e-Opomin in Stanje ePoštar.
 • Proces priprave (stanje dokumenta: v pripravi, črn tisk) in izstavitve opominov (stanje dokumenta: izstavljen, moder tisk) se ne spreminja.
 • Dodana je obdelava tisk/e-pošiljanje preko novega gumba, ki poteka v dveh fazah: tiskanje, e-pošiljanje.
 • Dodan je filter po stanju dokumenta.
 • Gumb Odkleni in briši je razdeljen v dva gumba:
  • Vrni v pripravo, ki zapise vrne v status »v pripravi« in
  • Brisanje, ki izbriše opomine.

V obeh primerih je možno v preglednicah filtrirati z novim filtrom stanja dokumenta.

 • Obdelave posameznega opomina so možne preko desnega klika na miško v spustnem meniju: vrni v pripravo, briši, ponovno e-pošiljanje, ponovno tiskanje.
 • Opomini, za katere je nastavljen način izstavitve po e-pošti ali po elektronski poti, se od sedaj pošiljajo preko storitve ePoštar, ki mora biti aktivna.

Funkcionalnost gumba Tisk/e-Pošiljanje:

 • Z izbiro gumba se odpre nov vnosni obrazec, ki bo glede na izbiro na filtru najprej pripravil e-Opomine, nato tiskal opomine na izbrani tiskalnik, na koncu pa razposlal elektronske opomine po vnaprej nastavljenih elektronskih poteh (e-pošta, UJP idr).
 • Vsi tako uspešno obdelani opomini bodo v preglednici dobili status poslan in bodo v  rdečem tisku. Za napake bo program javil obvestilo.

e-Opomin:

 • Operater, ki bo izstavljal e-opomine, mora imeti digitalno potrdilo za podpis e-opomina.
 • Za pripravo in pošiljanje e-opomina je obvezna namestitev ponudnika elektronske poti v ePoštarju (npr. UJPnet) in vključeno storitvijo Oddaja e-opominov.
 • Storitev Oddaja PDF opominov je dostopna v ponudniku eMail in je namenjena pošiljanju PDF izpisov opominov na e-naslov.
 • V šifrantu stranke, ki želi (mora) prejemati e-opomin, je potrebno v zavihku Izstavitev dokumentov dodati zapis za nov tip dokumenta Opomin ter na njem določiti način izstavitve in ponudnika elektronske poti.

Masovno tiskanje na zgornjem gumbu tisk:

 • Dodatno tiskanje opominov omogoča ponovni tisk že poslanih opominov.
 • Tisk seznama opominov omogoča tisk seznama že poslanih opominov.

Masovno e-pošiljanje na gumbu izvoz:

 • Dodatno e-pošiljanje opominov omogoča ponovno e-pošiljanje že poslanih opominov.

 

 

Sociala, zdravstvo in obračun

 • Sociala
  • Prošnja: Urejeno, da se polja za vnos nove prošnje aktivirajo šele ko izberemo gumb Nova.
  • Stanovalec - zavihek Namestitev: Umaknjeno nepotrebno opozorilo ''Pozor! Preverite ali je pravilno zaključena Zdravstvena nega za tega stanovalca! Zapis bo vseeno shranjen.'', ki se je pojavilo ob potrditvi sprememb na tem zavihku. 
  • Komisija – zavihek Menjava diete: Umaknjeno nepotrebno obvestilo o napaki ''Prišlo je do napake, zaprite program in ga ponovno odprite….'', ki se je pojavljalo, ko smo stanovalcu zamenjali dieto.
  • Poročila – Generator poročil: V poročilo Prošnje dodan podatek Vzrok sprejema.
 • Zdravstvo
  • Inkontinenca - Vnos:
   • Umaknjeno nepotrebno obvestilo o napaki ''Object reference not set to an instance of an object'', ki se je pojavilo, ko smo vnesli podatke o novih medicinskih pripomočkih.
   • Pri branju podatkov zdravstvenega zavarovanja se samodejno ažurira podatek Tip doplačila. Ta podatek se nato upošteva pri pripravi in oddaji naročilnice inkontinenčnih pripomočkov. Funkcionalnost aktiviramo na željo posamezne stranke.
  • Vse forme Načrti podrobno (načrt zdravstvene nege): Prednastavljen filter ''Aktivne'', da se v preglednici prikažejo le aktivne storitve. Možen tudi pregled po ''Vseh'' in ''Zaključenih''. 

Natisni