UVOD

Računalniški projekt je namenjen vodenju evidenc o osnovnih sredstvih za podjetja, občine, zavode, vse vrste institucij: šole, vrtce, domove upokojencev, zdravstvene domove in za zasebnike.

Namen programa je obračun amortizacije osnovnih sredstev. Tako dokončni kot začasni obračuni so sestavljeni iz izračuna amortizacije, amortizacije okrepitve in amortizacije oslabitve ob koncu poslovnega leta oz. ob koncu izbranega obdobja.

Osnovno sredstvo lahko med letom odtujimo, spreminjamo nahajališča, dogradimo... Za spremembe program zabeleži povečanje nabavne vrednosti ali zmanjšanje odpisane vrednosti. Program omogoča tudi inventuro, z možnostjo uvoza podatkov iz ročnega terminala in uvoz podatkov na ročni terminal, opisno spremljanje dogajanja na osnovnem sredstvu ali drobnem inventarju in avtomatski prenos temeljnice za amortizacijo v glavno knjigo.

Vsi zapisi izračunanih novih vrednosti  so vidni na karticah in ostalih izpisih:  register osnovnih sredstev, različni dnevniki in kartice osnovnega sredstva oziroma drobnega inventarja.

Še nekaj pomembnih podatkov o programu:

·      V začasnem obračunu hranimo podatke po mesecih.

·      Pri tipu osnovnega sredstva »O« oz. pri osnovnih sredstvih ali drobnem inventarju, ki se amortizira, vodimo samo 1 kos na eni inventarni številki. Program, glede na nastavitev števila kosov, dovoli vnos več kosov na eno inventarno številko, ni pa omogočena delna izločitev.

·      Pri drobnem inventarju lahko vodimo več kosov na eni inventarni številki. Izpis kartice le tega je avtomatsko po nahajališčih.

Natisni