Plačevanje

V preglednici Računi in plačila na dnu okna gumb Plačevanje omogoča, da se plačevanje izvede iz izpiska, ki je bil uvožen v Plačilni promet. Funkcionalnost je aktivna samo, če imate urejeno povezavo s PP Plačilni promet in povezuje plačila iz izpiska PP in račune iz SPR, ki imajo na svojih vrstah računa vpisan konto. Na ta način je mogoč pregled na celotnem izpisku, katera plačila so povezana s računi v SPR in katera s računi v DK.

Potrebne nastavitve:

  • Gumb Plačevanje je aktiven samo, če imamo v Nastavitve programa > zavihek Povezave > polje Uporabnik PP izpolnjen podatke in nimamo obkljukanega polja Računi po storitvah.
  • Šifranti > Vrste računov: za vrste računov, ki bi jih radi zapirali s plačili preko obdelave Plačevanje, morate vpisati najmanj podatek Konto in če je konto tako nastavljen, tudi šifro stranke, npr. pri terjatvah konto razreda 12 in pri obveznostih konto razreda 22.

Izpisek uvozimo na gumbu uvoz podatkov in kliknemo na Uvoz izpiskov

 

Odpre se nam spodnje okno, kjer vpišemo potrebne podatke za uvoz izpiska.

 

 

Po uvozu se nam odpre okno, kjer so vidni izpiski iz Banke ali UJPneta, ki smo jih predhodno uvozili. Ena vrstica v tabeli predstavlja izpisek enega dne ene banke. Na preglednici so izpiski razvrščeni po datumu izpiska padajoče. Zeleno obarvani so izpiski, katere smo že poknjižili v DK, izpiske katere moramo še poknjižiti v DK, so brez barve ozadja (oz. je bela).

 

 

Če želimo pogledati plačila v izbranem izpisku, moramo izpisek označiti in klikniti na Gumb Pregled izpiska, na kar se nam odpre novo okno, kjer so prikazane transakcije izbranega izpiska.

V preglednici imamo z oznako 10 prikazana vsa dana plačila, z oznako 20 pa vsa prejeta plačila. Na dnu preglednice vidimo skupen seštevek Obremenitev in Odobritev celotnega izpiska.

Na dnu preglednice je mogoče omejiti preglednico po izbiri statusa:

 ali pa z uporabo filtrov. Glede na prikazane zapise, se na dnu prikaže seštevek zneskov v preglednici. Npr. če želite pregledovati samo plačila terjatev, potem izberete Vir informacije = 2x.

Z gumbom Priprava plačil program poveže plačila z odprtimi postavkami v prometu DK.

Pri povezovanju plačil z odprtimi postavkami program preverja:

  • Podatek v polju Referenca – če je vpisan enak podatek, kot ga nosi izpisek v polju Sklic na številko (odob.)
  • Kontrola enakosti sklica je odvisna od vaših nastavitev programa SPR: Nastavitve programa > zavihek Uvoz > polje Zapiranje odprtih računov z uvozom plačil:
  • Če je Zapiranje odprtih računov z uvozom plačil = na sklic, potem bo program pri Pripravi plačil poiskal ustrezen račun po sklicu. Če je račun odprt, bo nanj poknjižil plačilo iz datoteke. V kolikor je plačilo večje od odprtega zneska računa, bo program naredil nove zapise v izpisku in na zadnjem novem zapisal opozorilo »Nepoknjižen del plačila« in ta znesek, ki ostaja nepoknjižen.
  • Če je Zapiranje odprtih računov z uvozom plačil = na sklic in po datumu zapadlosti , potem bo program pri Pripravi plačil poiskal ustrezen račun po sklicu. Če je račun odprt, bo nanj poknjižil plačilo iz izpiska. V kolikor je plačilo večje od odprtega zneska računa, bo program za stranko iz sklica poiskal vse odprte račune, jih razvrstil po zapadlosti, naredil nove zapise v izpisku in začel knjižiti ostanek plačila na najstarejši odprti račun, dokler se plačilo ne poknjiži v celoti. Če po končanem knjiženju po zapadlosti ostalo plačilo, bo program javil na zadnjem novem zapisu v izpisku v polju Opozorilo »Nepoknjižen del plačila«.
  • Če je Zapiranje odprtih računov z uvozom plačil = po datumu zapadlosti ne glede na sklic , potem bo program pri Pripravi plačil poiskal ustrezen račun s sklicem iz datoteke in po sklicu poiskal vse odprte račune te stranke, jih razvrstil po zapadlosti, naredil nove zapise v izpisku in začel knjižiti plačilo na najstarejši odprti račun. Program knjiži toliko plačil, dokler se plačilo iz datoteke ne poknjiži v celoti. . Če po končanem knjiženju po zapadlosti ostalo plačilo, bo program javil na zadnjem novem zapisu v izpisku v polju Opozorilo »Nepoknjižen del plačila«.

 

Vsa plačila, za katera najde ustrezen zapis opremi s kontom iz vrste računa, stranko in dokumentom (številko računa) in v kolono Zapirano v bo zaposal besedilo »SPR«.

 

 

Vse zapise, kjer nam program vpiše Opozorilo preverimo in ustrezno popravimo – npr. Nepoknjižen del plačila. Tem in ostalim zapisom, za katere program ne dobi ustrezne povezave, lahko ročno dodamo manjkajoče podatke.

Vrstico, katero bomo ročno dopolnili s stranko in veznim računom odpremo s pomočjo ikone popravi zapis ali dvoklikom na vrstico in odpre se nam spodnje okno, kjer postavko opremimo z manjkajočimi podatki.

 

Zapiranje več računov z enim plačilom:

S pomočjo Gumba Zapiranje več postavk   poleg polja Račun, lahko izberemo več dokumentov, ki jih želimo zapreti s plačilom. Odpre se nam novo okno, kjer označimo dokumente katere bomo zaprli s plačilom.

V stolpcu Izbrano polje s preslednico označimo račune, katere bomo zapirali. V vrstici nad preglednico imamo podatek o skupnem znesku plačil, ki ga program vzame iz bančnega izpiska, spodaj pod preglednico nam program, sproti ko označujemo račune odšteva razliko med plačilom in izbranimi računi, ter vodi evidenco o zbirnem znesku računov. V kolikor dokument delno zapiramo popravimo znesek v stolpcu Za plačevanje. Ko izberemo vse račune kliknemo na gumb Izberi in se vrnemo ponovno v predhodno okno. Program nam v polje Račun zapiše puščice, kar pomeni da imamo s tem plačilom, zaprtih več računov.

Potrdimo še zapis in se vrnemo v preglednico plačil. V preglednici se nam dodajo vrstice z dokumenti, ki smo jih izbirali za zapiranje s plačilom.

Če ponovno odpremo prvotno plačilo, katero ima v polju tri puščice imamo v spodnjem delu okna aktiven Gumb Pregled več dokumentov. Ob kliku na gumb se nam odpre preglednica vseh dokumentov, ki smo jih izbrali v zapiranje.

Če želimo lahko s pomočjo Gumba Briši postavke pobrišemo vrstice in ponovno izberemo dokumente s katerimi želimo zapreti plačilo.

Natisni