Nabava, poraba

Namen programa

Program je namenjen prenosu podatkov o nabavi in porabi materiala, trgovskega blaga iz Materialno skladiščnega poslovanja v glavno knjigo. Dokumenti nabave in porabe se vedno prenašajo iz materialno skladiščnega poslovanja, cene za prenos pa se upoštevajo glede na izbiro vnosnih podatkov in ustrezen modul, torej pogoj za uporabo obdelave Nabava, poraba je uporaba modula MSP (Materialno skladiščno poslovanje).

 

Prenos vključuje tri načine delovanja oz. določanja kontov:

·      Konti za knjiženje nabave in porabe se upoštevajo samo iz knjižne skupine.

Konti za knjiženje nabave in porabe se upoštevajo iz prometnega zapisa v MSP in iz knjižne skupine.

·      Konti za knjiženje porabe se upoštevajo samo Nastavitve temeljnice porabe, ki jih vpišemo na gumbu Nastavitve TP.

 

Podatki za prenos se pripravijo na gumbu Nastavitve TP.

 

·      Tip skladišča – izbiramo med I-skladišče izdelkov, M-skladišče materiala, T-trgovina na drobno ali V-trgovina na debelo.

·      Konto za zaloge iz artikla: Podatek vpišemo v primeru preknjiževanja zaloge med konti glede na vrsto prometa. Npr. nabavljen material je bil prodan v trgovini. V tem primeru se vpiše konto za zaloge iz artikla in konto zaloge za knjiženje. Poleg knjiženja izdaje  bo program preknjižil zalog iz konta zaloge materiala na konto zaloge trgovskega blaga.

·      Vrsta prometa – Polje lahko ostane prazno. V tem primeru bodo vpisani konti ali konti iz knjižne skupine uporabljeni za vse vrste prometa prejema ali izdaje.

Vrste proteta izberemo iz šifranta vrst prejemov iz modula MSP v okviru prejema oz. izdaje. Za izbrano vrsto prometa lahko izberemo svojo knjižno skupino. To pa pomeni, da se določena vrsta prometa knjiži na določene konte.

·      Skladišče – Obvezen podatek. Iz šifranta skladišč v MSP-ju bo program prebral ali se zaloge vodijo po fifo metodi.

Skladišče za katero bomo knjižili nabavo in porabo. Tudi pri tej izbiri velja kot pri Vrsti prometa, da lahko izberemo svojo knjižno skupino in s tem različna skladišča knjižimo na različne konte.

·      Stroškovno mesto  –  neobvezen podatek

·      Stroškovni nosilec  –  neobvezen podatek

·      Konto zaloge za knjiženje  –  neobvezen podatek. Če se vpiše knjižna skupina polje ostane prazno.

·      Proti-konto za knjiženje  –  neobvezen podatek. Če se vpiše knjižna skupina polje ostane prazno.

·      Konto nivelacije

·      Temeljnica  – vpišemo temeljnico za knjiženje v DK.

·      Tip prometa – izberemo med  P-prejem, I-izdaja ali M-prenosi med skladišči.

·      Knjižna skupina  – glede na ostale podatke se določijo konti knjiženja s pomočjo knjižne skupine – nabava ali poraba.

·      Konti iz knjižne skupine  – ali se bo konto uporabil iz knjižne skupine ali iz šifranta artiklov.

 

Ob vstopu v program se prikaže preglednica vseh nastavitev za prenos.  Izberi vse omogoča potrditev in prenos nabave, porabe in prenosov celotnega obdobja.

 

·      Obdobje – izberemo obdobje za katero želimo knjižiti temeljnico. To je mesec datuma dokumentov v MSP. V kolikor bo polje Datum dokumenta prazno, se bodo v obdelavo vključili dokumenti z datumom od prvega do zadnjega dne v vnesenem obdobju (mesecu).

·      Dogodek – izberemo dogodek, dogodek naj bo nastavljen kot D – druge vknjižbe.

·      Datum dokumenta od..do – izberemo od do datuma dokumenta iz MSP-ja.

·      Zbirno/posamezno – določa način priprave in prenosa knjižb. Izbiramo med: Po posameznih dokumentih in Zbirno po kontih in analitikah. V prvem primeru se bodo knjižbe in protivknjižbe prenašale za vsak dokument posebej. Pri drugem načinu se bodo dokumenti zbrali po posameznih analitikah v okviru konta.

 

 

Gumb Priprava

S klikom na gumb Priprava, se bodo v posrednem knjiženju dvostavnega knjigovodstva pripravile vknjižbe. Dokumenti v MSP, ki so bili zajeti v prenos, bodo dobili status prenosa, kar onemogoči ponovni prenos.

 

 

 

Knjižna skupina – enostaven primer knjižne skupine za Izdajo blaga:

Zavihek Splošno:

 

Zavihek konti:

 

Zavihek Protikonto:

Natisni