Verzija 2018.11.002 z dne 31.8.2018

Drugi osebni prejemki

 • Spremenjen način sortiranja v preglednici vrste izplačil.

Kadrovska evidenca

 • Šifrant zaposlenih
  • V preglednico sta dodana polja Šifra SN in Naziv SN.
  • Dodan ključ varnostnega sistema za prepoved urejanja podatkov v glavi zapisa zaposlenega.
  • Dostop do zaslona Dopusti in odsotnosti je omogočen iz zavihka Določitev dopusta.
 • ​Obrazci e-VEM
  • Omogočena zamenjava imena in priimka v primeru obrazcev M-12.

Obračun plač zaposlenim

 • Urejeno delovanje funkcij, ki upoštevajo zadnje veljavne mesečne seštevke (MXO, MYO)
 • Urejeno določanje podatka število dni med prenosom zapisov iz posrednega v neposredni vnos.
 • Evidenca prisotnosti
  • V OLAP analizo evidence prisotnosti je dodana izbira obdobja ter je dostop omogočen izven koraka 1.

Obračun potnih nalogov

 • Urejen prenos zneska predujma v potrjevanje.

Osnovna sredstva

 • Osnovna sredstva in DI - gumb Tiskanje - Etikete: Dodan filter na izbor šifer osnovnih sredstev (aktivni, neaktivni).

Dvostavno knjigovodstvo

 • Hitri pregled - Pregled - Priprava: Urejen preračun podatkov v tuje denarne enote.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; na podatke glave delovnega naloga (zavihek »splošno«) smo dodali še polje »Rok dobave kooperant«. Polje se prenaša na povezane delovne naloge (funkcija »prenos na povezano«) polje se tudi kopira (funkcija »Kopiranje«).
 • Knjiženje – delovni nalogi; na serijskem tiskanju delovnih nalogov si program sedaj zapomni zadnjo nastavitev vezano na »Spremeni status tiskano«.
 • Knjiženje – kooperacija; na vnosu nove izdaje in/ali prejema kooperacije se glava dokumenta (in s tem številka) vpiše takoj, ko iz zavihka splošno preidete na zavihek vrstice ali opisi.
 • S to verzijo omogočamo avtomatsko izvajanje usklajevanja proizvodnih cen. Obdelavo je potrebno ustrezno nastaviti (preko programa VRP in preko razporejevalca opravil). Nastavitve vezane na razporejevalec opravil opravi SAP podpora. Več pa je opisano na povezavi: http://www.icenter.si/v1/media/pripomocek.usklajevanje.proizvodnih.cen.pdf?t=1509101625
 • Povezane vsebine:
  • Prenos naročil kupcev v delovne naloge VRP; odpravljene težave, ko se prenos v primeru določitve »števila dni za rok izdelave« = 0 ni izvedel.
  • iCenter API – dodane so metode: GetProductionWorkPlace, GetproductionWorkStation, GetTechnologicalProcess, GetWorkOrderTechnologicalOperations

 

Sociala, zdravstvo in obračun

Sociala

 • Prošnje

Na formi Prošnje je na zavihku Prošnja dodano polje Datum (na desni strani pod Opombe). Ta datum je načelno lahko enak datumu Datum prispetja, v primeru pa da neka prošnja prispe in se v nekem trenutku postavi na mirovanje, pa nam bo Datum dejansko povedal od kdaj je prošnja aktivna. Razlika med Datumom in datumom sprejetja prosilca so dejanski dnevi čakanja na sprejem. Če Datum ni vpisan, se ob shranjevanju zapiše v polje datum ki je vpisan na polju Datum prispetja.

 • Stanovalec

Ob kliku na gumb Prijavnica se ne izpiše več stari izpis prijavnice, ampak Seznam podaljšanja, enako kot na Sociala - Začasno prebivališče.Na izpisu Seznam podaljšanih je dodan še podatek Kraj rojstva uporabnika, saj je tako zahtevano na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve (http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/osebni_dokumenti_in_prebivalisce/prijava_in_odjava_prebivalisca/zacasno_prebivalisce/).

 • Evalvacija

Odpravljena težava pri vnosu novih zapisov evalvacij v program ter brisanja evalvacij. Prej je bilo potrebno formo Evalvacija zapreti, da je osvežilo nove vnose ali brisanje vnosov, sedaj program to osveži brez, da zapustimo formo.

 • Poročila - SOC DOM obrazec

Obrazec je spremenjen skladno z zahtevami ministrstva. Spremenjena je 9. točka. Skladno s tem je dopolnjen šifrant Nastavitve - Podatki o prostorih, ker se vnesejo podatki o sobah in ostalih prostorih. Lahko se tudi dodaja in briše zapise, kar prej ni bilo mogoče.SOC dom obrazec se lahko izpiše tudi po lokacijah. V nastavitvah mora biti vklopljeno več lokacij.

 • Poročila – Generator poročil

V generator poročil je dodano poročilo o povprečni starosti stanovalca na dan sprejema v dom. Poročilo dobimo če izberemo poročilo Stanovalci po starosti in bivanju. Tukaj se mora nahajati stolpec Star_sprejemu. Na dnu tabele nato kliknemo na povprečje, da nam izračuna povprečno starost stanovalca ob sprejemu v dom.V generator poročil je dodano tudi poročilo oskrbnih dni po enotah. Poročilo dobimo če izberemo poročilo Oskrbni dnevi po obračunanih mesecih/leto. Tukaj je dodana Odsotnost, ločena po enotah oziroma stavbah. Odsotnost ni prikazana kot stolpec ampak kot vrstica pod posamično lokacijo oziroma stavbo.

Delo

 • Predajna knjiga

Odpravljena težava pri izpisu Načrta zdravstvene nege v Predajni knjigi, kjer je prej program starejše zapise zapisal z večjim formatom pisave.Odpravljena je tudi težava pri izpisu Načrta zdravstvene nege na Predajni knjigi. Če imamo vnesen nek daljši Opis na Načrtu zdravstvene nege na Zdravstvenem kartonu, program na Predajni knjigi izpiše celoten Opisa.

 • Opažanja stanovalca

Pri vnosu opažanj stanovalca ni več kontrole na datum odsotnosti stanovalca.

Pomoč na domu

 •  Delo - Planiranje

Odpravljena težava pri izboru kriterijev za sortiranje po uporabnikih in izvajalcih na WEB – SZO mobilni. Odstranjene pa morata biti kljukici Analitika in Plan.

Natisni