Promet strank

 

·      Leto/obdobje od .. do leta – program predlaga letnico iz nastavitev. Če želimo pregled ali izpis kartice za pretekla leta popravimo letnico. Vpišemo obdobje od..do za katere želimo pregled podatkov. To omogoči izpis podatkov več let na enem izpisu. Pri tem je upoštevano otvoritveno stanje Leta od, otvoritvena stanja naslednjih let se ne izpišejo. Ker so kartice razreda 4 in razreda 7 zaprte, se podatke zapiranja izloči z vnosom Temeljnice in Obdobja, po katerem so bili podatki zapiranja knjiženi.

·      Datum dokumenta od..do – vpišemo datum za katerega izpisujemo promet strank.

·      Datum opr. storitve od..do – vpišemo datum za katerega izpisujemo pregled strank. V primeru, da za izbrani zapise datum opr. storitve ne obstaja(npr. stoškovni konti) program omejitev upošteva na polju datum dokumenta.

·      Šifra stranke od .. do - vpišemo stranke, za katere želimo izpis.

·      Devizni podatki – če polje označimo s kljukico in vpišemo oznako tuje denarne enote, se nam bodo na izpisu izpisovali tudi zneski v tuji valuti in oznaka tuje valute (npr. za USD se nam bo izpisalo 840).

·      Konti od .. do – vpišemo konte za katere želimo pregled kartice.

·      SM od .. do – izberemo SM za katerega želimo izpis.

·      SN do .. do – izberemo SN za katerega želimo izpis.

·      Referenti od .. do – izberemo referente za katere želimo izpis.

·      Prva gruča strank od .. do – izberemo prve gruče strank za katere želimo izpis.

·      Druga gruča strank od .. do – izberemo druge gruče strank za katere želimo izpis.

·      Datum zapadlosti od .. do – program upošteva vse dokumente, ki nosijo datum zapadlosti, ki je večji ali enak datumu zapisanem v polju od, ter manjši ali enak datumu zapisanem v polju do.

·      Dodatno razvrščanje po: izpis lahko razvrščamo po Šifri stranke, Nazivu, Prometu v breme, Prometu v dobro, Saldu v breme in Saldu v dobro.

·      Ime izpisne liste – vpišemo poljuben tekst, ki se nam bo izpisoval v glavi izpisa.

 

Način izpisa

·      Zbirno za vse konte - program pripravi izpis za vsako stranko en zapis, na katerem je združen promet vseh kontov.

·      Ločeno po kontih – za vsak konto program pripravi izpis, na katerem so prometi po strankah.

 

Osnovno razvrščanje – izberemo lahko:

·      Brez razvrščanja po gruči strank

·      Po prvi gruči strank

·      Po drugi gruči strank

 

·      Tip konta - izbiramo lahko med Vsi konti, Redni konti  in Evidenčni konti. Za splošne uporabnike je primerno vsi konti (program predlaga to nastavitev), uporabniki za katere velja Zakon o računovodstvu in imajo evidenčno knjiženje pa običajno izbirajo med rednimi in evidenčnimi konti.

 

·      Izven bilančni: izbiramo med Redni konti, Izven bilančni ali Vsi konti.

 

Omejitve izpisa – izberemo omejitve

·      Vse izbrane

·      Prometi različni od 0 

·      Saldi različni od 0

 

Na podlagi nastavljenih podatkov program pripravi izpis, na katerem  je prikazana Šifra in naziv stranke, Promet v breme, Promet v dobro, Saldo v breme in Saldo v dobro. Primer izpisa je prikazan na spodnji sliki.

Natisni