Splošno

 • Na zavihku Splošno vnašamo splošne podatke iz glave prevzema.
        
 • Osnova za prevzem – se vnese dokument zaradi katerega je bil narejen prevzem
 • Denarna enota – vnos ali izbor denarne enote iz šifranta.
 • Ostotek rabata – vnos odstotka rabata.
 • Naročnik – vnos ali izbor naročnika iz šifranta.
 • Predvideno plačilo – vnese se datum predvidenega plačila. Podatek se predlaga glede na Neto dnevi dobavitelja iz šifranta stranke.
 • Način dostave – vpišemo poljuben tekst kakšen bo način dostave ali izbira iz šifranta Načini dostave. Pri novem dokumentu se predlaga način dostave vnesen v šifrantu stranke dobavitelja.
 • Pariteta – vpišemo ali izberemo šifro pogojev dobave iz šifranta pogojev dobav. Pri novem dokumentu se predlaga pariteta vnesena v šifrantu stranke dobavitelja.

Gumb »Prenos iz naročila«  (ALT+R), nam omogoča, da izberemo iz preglednice naročil dobaviteljem iz katerih naročil bo narejen prevzem, da se prekopirajo ustrezni podatki. Ta gumb je aktiven le ob odprtju novega prevzema. Naročila v preglednici izbiramo s pritiskom na CTRL + klik na želeno vrstico.

Gumb »Serije množično«  , nam omogoča množični vnos serijskih številk. Izberemo ustrezno šifro artikla in vpišemo še ostale podatke. Serijske številke lahko vpišemo ročno v preglednico ali pa jih generiramo preko gumba »Predloži niz serij«.


Gumb »Predloži niz serij« , nam omogoča generiranje serijskih številk. Na vnosnem oknu izpolnimo želen prefiks serije in razpon med številkami. Predlaganje serijskih številk lahko izberemo tudi iz skupine predlogov serijskih številk.

Na Potrdi (Alt+P), se nam serije prikažejo v preglednici. Ob potrditvi, se pa v prevzem vpišejo vrstice z izbranimi serijami in količinami kot jih potrdimo.

 

Gumb »Vps serije«  (F3), nam omogoča generiranje serijske številke po sistemu določenem v spremnljivkah okolja (ključ NDKSERIJA). 

Sistemi dodeljevanja serij so:

- (S/O)ZZZZZMMLL

- LPTTXX

Sistem (S/O)ZZZZZMMLL

Po izbiri funkcije program naredi sledeče:

 • Na vrstico prevzema dodeli nova serija (NDKPrevzemiVrrstice.SifraSarze); šifra serije = S (ali O)ZZZZZMMLL. Pri čemer S dobijo artikli tipa M in B, O artikli tipa E (za ostale tipe artiklov funkcija ne naredi ničesar), ZZZZZ je številka prevzema (NDKPrevzemiGlave.StevilkaPrevzema, MM je mesec iz datuma prevzema (NDKPrevzemiGlave,DatumPrevzema) ter LL zadnji dve cifri iz leta datuma prevzema (NDKPrevzemiGlave.DatumPrevzema).
 • V šifrant serij artiklov MSP (MSPSarze.SifraSarze):
  • se vpiše nova šifra serije (enak sistem kot je opisano za serijo na vrstici)
  • naziv serije je enak nazivu 1 za šifro artikla na vrstici prevzema

 

Sistem LPTTXX

Po izbiri funkcije program naredi sledeče:

 • Na vrstico prevzema dodeli nova serija (NDKPrevzemiVrrstice.SifraSarze); šifra serije = LPTTXX. Pri čemer je L zadnja cifra leta prevzema, PTT je P in teden (format TT) iz datuma prevzema, XX zaporedna številka prevzema tega artikla v tednu.
 • V šifrant serij artiklov MSP (MSPSarze.SifraSarze):
  • se vpiše nova šifra serije (enak sistem kot je opisano za serijo na vrstici)
  • naziv serije je enak nazivu 1 za šifro artikla na vrstici prevzema

 

Vrstice

 • Na zavihku Vrstice se vidi preglednico vseh vrstic, ki jih vsebuje prevzem. V vrsticah so osnovni podatki artiklov, ki smo jih  vnesli na prevzemu.
 • Artikle se lahko vnaša direktno v preglednico. Na preglednici delujejo tudi gumbi F7 – cene artiklov in F8 – Zaloga artikla. Kontrole so enake, kot so opisane pod dodajanje vrstic.

Natisni