Verzija 2017.11.001 z dne 8.9.2017

Dvostavno knjigovodstvo

Na nekaterih delih modula je spremenjeno delovanje gumbov, ki vam omogoča izbiro nezaporednih zapisov, npr. gumb "Izbira stranke", "Izbira konta"... Izbira je urejena tako, da si modul med uporabo funkcionalnosti zapomni ob drugem in vsakem naslednjem vstopu v preglednico prej izbrane zapise in te zapise prikaže na vrhu preglednice. Tako izbrane zapise iz prejšnje izbire lahko obdržite, jih odznačite (umaknete kljukico) ali izberete nove. Delovanje je spremenjeno na:

 • Izpisi in pregledi - Kartice - Kartica stranke, Kartica konta... 
 • Izpisi in pregledi - Promet 
 • Izpisi in pregledi - Odprti dokumenti 
 • Izpisi in pregledi - Neplačano po strankah 
 • Izpisi in pregledi - Bilance - Bruto bilanca 
 • Šifranti - Šifranti DK - Izkazi - gumb Plan po kontih - Tiskanje 
 • Šifranti - Izkazi - gumb Plan po kontih - Kopiraj plan 

Izpisi in pregledi 

 • Opomini, IOP: Urejen naslov stranke po pravilih Pošte Slovenija na spodaj navedenih SAOP vzorcih tako, da ni prazne vrstice pred izpisom pošte in v primeru, da je država stranke različna od države uporabnika tako, da se pred pošto stranke izpiše kratica države in pod pošto se izpiše naziv države:
  • Obrazec = Opomin: Opomin, Opomin UPN, Sample of Reminder (CU)
  • ​Obrazec = IOP: Vzorec IOP, Sample of SOA (CU)

Obračun storitev

Šifranti

 • Otroci/Dijaki... - Tiskaj - Dopis z UPN: urejena oba SAOP vzorca dopisa

Evidentiranje obrokov: Sprememba narejena v primeru, da uporabljate evidenco obrokov z vodenjem sprememb

 • Neposreden vnos - izbira enega otoka/dijaka... - v preglednici prijavljate otroka/dijaka... na novo storitev in v trenutku, ko dodate kljukico v koloni Oznaka, se za vse vidne dneve v preglednici naredi prijava, pri čemer se upošteva meni otroka oz. osnovni meni obroka iz nastavitev programa. 

Kadrovska evidenca

 • V primeru spremembe podatkov zaposlenega je urejeno osveževanje podatkov stalnega in začasnega bivališča družinskih članov v skupnem gospodinjstvu.

Obračun plač zaposlenih

 • Omogočen izvoz in uvoz prevodov nazivov vrst obračuna, osnov zaposlenih, osnov obračuna, nazivov prispevkov iz, nazivov prispevkov na in nazivov materialnih stroškov
 • Vsi prevodi so vključeni v prenos sistema obračuna.
 • Obračunski list
 • Urejen prikaz salda kredita
 • Urejen prikaz podatkov premije KDPZ
 • Evidenca prisotnosti
  • Hitri vnos
   • Omogočena izbira posameznih zaposlenih.
  • Ročni vnos dogodka
   • Dopolnjeno predlaganje podatkov dela prost dan in praznik.

Trgovina na drobno

Šifranti

 • Poslovalnice
  • Dodana polja za vpis knjižnih skupin za potrebe knjiženja v knjigovodstvo. Polja so dodana na formi »Dodatne nastavitve«. Aktivna so samo v primeru, ko obstaja povezava na Fakturiranje. Poleg tega velja, da je vpis v ta polja odvisen tudi od nastavitev knjiženja v knjigovodstvo »Zbirno končni potrošniki in davčni zavezanci«.
 • Knjiženje v knjigovodstvo
  • Dodana možnost knjiženja po knjižnih skupinah . Te omogočajo nastavitev kontov za finančno knjigovodstvo po knjižnih skupinah in nastavitev kontov za realizacijo/rabat po knjižnih skupinah in artiklih. Če so knjižne skupine vpisane na poslovalnici, imajo prednost pred splošnimi nastavitvami knjiženja v nastavitvah programa. Vrstni red iskanja kontov je naslednji: najprej iz »Knjižne skupine – Artikli« (za realizacijo in rabat), nato iz knjižne skupine, če je vpisana in če obstaja konto, nato iskanje kontov iz splošnih nastavitev knjiženja. Kontiranje za načine plačil in iztržek blagajne pa ostaja enako.

Materialno skladiščno poslovanje

Izpisi

 • Stanje zalog
  • Dodan nov pregled »Prikaz min/max zalog«. Ob izboru tega pregleda se nekatere nastavitve postavijo na privzete vrednosti in zaklenejo za izbor. Izpišejo se podatki o minimalnih in maksimalnih zalogah artiklov iz šifranta »Artikli – zaloge« za tip skladišča in za posamezno skladišče. Poleg teh podatkov se izpiše še trenutna zaloga in določeni podatki iz šifranta artikla: skupina, oddelek, klasifikacija in dobavitelj.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Optimiran (pohitren) je postopek izdelave kalkulacije delovnega naloga.
 • Pripomočki – naknaden izračun proizvodnih cen; proces spremembe cen smo dokončno pohitrili (optimirali smo del procesa, ki se nanaša na izračune v VRP).
 • Knjiženje – plan proizvodnje; v preglednico plana proizvodnje smo dodali kolone vnašalec, čas vnosa, popravljalec in čas popravljanja.
 • Knjiženje – delovni nalogi; odpravljene težave izginjanja vnesenih serijskih številk.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na preglednici materialne sestavnice delovnega naloga smo dodali še kolono »Tip artikla«. Na preglednici materialne sestavnice in tehnološke sestavnice naloge sta dodani funkciji »kopiraj celico« in »kopiraj vrstico«.
 • Knjiženje – serijsko knjiženje delovnih nalogov; desni del forme si sedaj zapomni zadnje nastavitve delovne postaje.
 • Knjiženje – plan proizvodnje; na funkciji »Rezervacije« smo dodali kontrolo nad tem ali je poleg izbirnega podatka »Leto« dodana vsaj še ena omejitev (po drugih izbirnih podatkov), da ne bi uporabnik s funkcijo rezerviral vse nerezervirane vrstice v planu.
 • Knjiženje – plan proizvodnje; onemogočili izdelavo rezervacijskih delovnih nalogov za vrstice plana, ki so že razpisane v prave delovne naloge.
 • Knjiženje – plan proizvodnje; tipka F7 deluje tudi na preglednici »razpis proizvodnje«.
 • Knjiženje – delo delavca; na vrstico vnosa delavec/dan smo dodali možnost vnašanja (ali prikazovanja) opombe. Podatek se lahko prenese tudi iz aplikacije »Zajem podatkov na delovnem mestu« (TS3). Opomba je vključena tudi v analizo dela.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; odpravljena napaka v primeru priprave predloga razpisa delovnih nalogov po količini »Potreba izbrano«.
 • Pripomočki – Popravek količin DN; dodan je nov pripomoček preko katerega lahko operater vnese popravljeno »Knjiženo« količino izdelka delovnega naloga. Sprememba se beleži v posebnem »dnevniku«, ki se ga lahko prikliče preko gumba »Spremembe« v glavi delovnega naloga. Pripomoček je za operaterja privzeto zaprt in se ga lahko aktivira preko varnostnega sistema.

Sociala, zdravstvo in obračun

Sociala

 •   Stanovalec:
  • Zavihek Osnovni podatki – okno Prijave/odjave: s klikom na "Podaljšaj", program opozori, da se prijava začasnega prebivališča zdaj v skladu s spremembo Zakona o prijavi prebivališča, ki je začela veljati 13.8.,  podaljša za 730 dni namesto 365.
 • Komisija:
  • Spremenjeno izbiranje komisije in gumbi za odpiranje ter shranjevanje. Logika delovanja je nespremenjena, le preprečiti smo želeli možnost napak.
  • Začasno bivališče:
  • V spustnem seznamu Sociale je dodana forma "Začasno bivališče". Pravico dostopa do te forme si je potrebno urediti na Administracija - Operaterji (z namestitvijo nove verzije nima noben operater pravice do te forme).
  • Na tej formi si najprej izberemo obdobje, ki nam prikaže vse potečene prijave znotraj teh dveh datumov. Število dni za podaljševanje se prednastavi na 730 (torej po novem 2 leti namesto 1 leto). S klikom na "Podaljšaj" se vsem osebam v spodnji tabeli prijava podaljša za dve leti. Podaljševati je možno kvečjemu za do osem dni za nazaj. Po potrebi je možno datum veljavnosti od in do v tabeli še ročno popraviti. Na koncu se s klikom na gumb "Seznam podaljšanih" odpre izpis ravnokar podaljšanih začasnih prebivališč, ki ga lahko posredujete upravni enoti..

Administracija

 • Operaterji:
  • Dodana pravica dostopa do nove forme znotraj področja Sociale: Začasno bivališče.  Z namestitvijo nove verzije nima noben operater pravice do te forme in jo je potrebno posamično dodeliti operaterjem, ki urejajo to področje. 

 

 

Natisni