Verzija 2019.09.001 z dne 12.07.2019

Dvostavno knjigovodstvo

Dnevne obdelave – Plačevanje

 • Devizno plačilo - Ko na deviznem plačilu določimo devizni konto se izvede preračun zneska v domači denarni enoti. Preračun se sedaj izvaja glede na datum izpiska. Na plačilu je poleg tečaja in tečajne liste prikazan tudi datum tečaja na katerega se je izvedel preračun.
 • Gumb Preračun deviznih zneskov - Na nastavitveni formi je prikazan tudi tečaj po katerem se bo izvedel preračun.
 • Uvoz izpiska - na podlagi podatka v ISO SEPA xml izpisku je omogočen uvoz storno plačil, ki se v program uvozijo z minus predznakom.

Dnevne obdelave – Izvršbe

 • V oknu priprava izvršb iz opomina:
  • dodan je filter za izbor paketa opominov in umaknjena je izbira stopnje opomina
  • dodan je filter za izbor številke opomina
  • dodan je gumb 'Izbrani opomini', ki iz preglednice opominjanja omogoča izbor posameznih opominov; vidni so le tisti zapisi, ki vsebujejo postavke s statusom pred izvršbo
 • Obnovljena je priprava izvršb iz opominov. Obdelava omogoča pripravo izvršb le za tiste postavke, ki so po opominjanju dobile status pred izvršbo (v stolpcu izvršba imajo vrednost 2 ali 3).
 • Dodana je kontrola na podvajanje izvršb – za iste terjatve je možna le enkratna priprava izvršbe.

Potrjevanje dokumentov

 • Obveščanje iz potrjevanja - Omogočeno je poročanje o seznamu vseh aktivnosti, ki posameznega referenta čakajo za potrditev v čakalni vrsti ne glede na vlogo, ki jo imajo v potrjevanju (skrbnik dokumenta, referent potrjevanja, potrjevalec, nadomeščanje..). Obveščanje je namenjeno dnevnemu ali manj pogostemu obveščanju, ko želi referent, ki je vključen v potrjevanje pridobiti seznam vseh odprtih aktivnosti iz čakalne vrste.
 • Revizijska sled - v revizijsko sled beležimo aktivnosti, ko se dokument v potrjevanju prepošlje referentu za določitev skupine potrjevalcev ali referentu za določitev delnih zneskov.

 

Plačilni promet

 • Priprava plačilnih nalogov - v preglednico plačilnih nalogov je dodano polje Datum priprave naloga, ki prikazuje datum kreiranja XML datoteke s plačilnim nalogom.

 

Knjiga prejetih računov

 • Iz modula so na več mestih umaknjene nepotrebne nastavitve, ki se nahajajo na - preglednici prejetih računov, knjigi dokumentov, knjižni skupini, pripomočkih, nastavitvah modula. Vse nastavitve je mogoče ponovno prikazati s pomočjo spremembe v nastavitvah okolja.
 • uvoz e-računov - zaradi napačnih nastavitv pri strankah, ki so bile razlog za kasnejše napake na uvozu e-računov se je na Knjigi dokumentov dodala kontrola na nastavitvi "Ime mape za skranjevanje skeniranih dokumentov", ki onemogoča vnos prepovedanih znakov kot so npr: /:;,<> itd.

 

Obračun plač zaposlenim

 • Pri pripravi temeljnice je možno knjižiti premije KDPZ in PPZ na dodatno analitiko Stranka
 • Evidenca prisotnosti
  • Omogočen vnos šifre stroškovnega nosilca pri vnosu posameznega dogodka.
  • Polja stroškovno mesto (šifra), stroškovno mesto (naziv), stroškovno mesto vrstice (šifra), stroškovno mesto vrstice (naziv), stroškovni nosilec (šifra), stroškovni nosilec (naziv), stroškovni nosilec vrstice (šifra), stroškovni nosilec vrstice (naziv) so dodana v OLAP analizo koraka 3.

Obračun potnih nalogov

 • Omogočen vnos dodatnega opisa relacije.
 • Pripravljen nov izpis predloge naloga za službeno potovanje.

Materialno skladiščno poslovanje

 • Serije artiklov – spremenjen tip polja »opomba«.
 • Možnost izbire med zadnjo nabavno oz. ceno iz zaloge. "Cena za zaloge" se prikaže zgolj v primeru, ko je na F8 določeno skladišče in cenovno področje ni določeno.

Fakturiranje

 • Dodani so preoblikovani obrazci Račun-nov, Račun UPNQR-nov, Ponudba-nova, Predračun-nov

Naročila kupcev in naročanje dobaviteljem

 • ​Dodani so preoblikovani in vsebinsko dopolnjeni obrazci na naročilih kupcev: Naročilo-novo, Naročilo s sestavnico-novo, Potrditev naročila, Potrditev naročila s sestavnico, Odpremni nalog-nov, Dobavnica vrednostno-nova, Dobavnica z masami -nova.
 • Dodani so preoblikovani in vsebinsko dopolnjeni obrazci na naročilih dobavitelj: Naročilo D-novo, Naročilo N-novo, Prevzemi-novo

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – kalkulacije; na tabeli kalkulacije materiali in tabeli  glave kalkulacije je dodano novo polje, ki vrednosti materiala obračunava na 2 decimalni mesti natančno.
 • Prepis naročil v delovne naloge - v primeru, da je eno naročilo tvorilo več delovnih nalogov se je izračunal napačen rok izdelave. Ta težava je odpravljena.

 

Delovni nalogi

 • Knjiženje – delovni nalogi; prodajna cena se na zavihku »material in storitve« sedaj prikazuje na 5 decimalnih mest, vrednost pa na 2 decimalni mesti.
 • Knjiženje – delovni nalogi; gumb »prenos iz ND« se v primeru fakturiranega (ali komercialno zaključenega) delovnega naloga sedaj onemogoči.

 

Obvladovanje kakovosti

 • Kontrola – vhodna kontrola, končna kontrola; po zaključku kontrolnega naloga ostanemo na preglednici nalogov (ne pademo več v glavni meni).

Stranke

 • Uvoz strank – Dodana možnost uvoza v šifrant strank iz enotne datoteke, za vsako stranko je mogoče uvoziti po en stik in en transakcijski račun.
 • Web stranke – Dodana možnost uvoza transakcijskih računov ob dodajanju strank iz hrvaške javne baze.

 Splošno

 • Dodana je forma za centralno urejanje glave in noge izpisov. Do nje dostopamo iz glavnega menija v razdelku Administracija/Nastavitve/Izpisi

 

Natisni