Gumb "Knjiženje MES"

Funkcija je namenjena knjiženju prejema izdelkov in izdaje sestavin za delovne naloge za katere podatke o izdelanih in porabljenih količinah smo prejeli iz MES sistema. Funkcija je aktivna samo na knjigi delovnih nalogov, ki ima vklopljeno vrsto MES povezave »T – Tera Pack«. Funkcijo se lahko dodatno varuje preko varnostnega sistema »VRP – PREGLEDNICA DELOVIH NALOGOV, Knjiženje MES«.

Po zagonu funkcije, se najprej odpre preglednica, ki nam pokaže za katere delovne naloge smo prejeli XML datoteke (mapo v katero MES sistem odlaga datoteke moramo določiti v nastavitvah knjige delovnih nalogov)

V preglednici so vidni naslednji podatki:

  • Z.št. – zaporedna številka zapisa (datoteke), ki jo imamo v vhodni mapi datotek.
  • Delovni nalog –  delovni nalog na katerega se nanaša datoteka.
  • Datum – datum zaključka delovnega naloga posredovan iz MES sistema.
  • Šifra izdelka – šifra izdelka, ki jo je posredoval MES sistem.
  • Izdelek – naziv izdelka za šifro izdelka iz šifranta artiklov.
  • Količina – količina izdelka, ki je bila izdelana po delovnem nalogu; posredovano iz MES sistema.
  • EM – enota mere za šifro izdelka iz šifranta artiklov.
  • Serija DN – serija izdelka iz delovnega naloga.
  • Akcija – Tip akcije (Izdelano, preklicano)
  • Napaka – v primeru, da se za delovni nalog knjiženj ene bo moglo izvesti, se pojavi opis napak. Možne napake so: Izdelek iz MES datoteke ne ustreza izdelku delovnega naloga, Delovni nalog ni bil prenesen v MES sistem, Delovni nalog je že zaključen, Datum delovnega naloga je izven dovoljenega knjižnega obdobja MSP.

 

V primeru, da so v preglednici zapisi z izpolnjeno kolono »Napaka«, se zapisi za te delovne naloge ne bodo knjižili!

 

Knjiženje zvedemo preko gumba »Knjiži«. Za zapise z akcijo »Izdelano« se bo za delovni nalog knjižil prejem izdelka in izdaja sestavin ter delovni nalog se bo zaključil. Za zapise z akcijo »Preklicano« se bo samo zaključil delovni nalog. Knjiženje prejam in izdaje poteka po enakih pravilih, kot bi se izvajalo s funkcijo »Serijskega knjiženja«; torej so vrste prometa prejema in izdaje določene na knjigi delovnega naloga skladišča sestavin in izdelka pa v delovnem nalogu samem. V primeru, da določene sestavine ni dovolj na zalogi, nas o tem program obvesti ob knjiženju z listo napak. Po izvedenemu knjiženju se izpiše tudi protokol knjiženja, ki nas obvesti katere prejeme in izdaje je sistem poknjižil.

 

Po končanem knjiženju se zajete XML datoteke v vhodni mapi izbrišejo, sistem jih shrani v bazo podatkov in zapiše v dnevnik knjiženja »Log MES«.

Natisni