Nastavitve knjiženja v modulu Osnovna sredstva in drobni inventar

V Nastavitve programa / Nastavitve knjiženja  vnesemo konte za vse spremembe pri osnovnih sredstvih.

Nastavitve knjiženja v osnovnih sredstvih

Natisni