Verzija 2020.12.001 z dne 04.09.2020

Dvostavno knjigovodstvo

 • Plačevanje - na obdelavi Priprava plačil je dodana kontrola, da se plačila, ki vsebujejo samo podatek o modelu in so brez sklica ne zapirajo.

Knjiga prejetih računov

 • Razmejitve - pri knjiženju razmejitev v glavno knjigo se zapiše v datumu opravljanja zadnji dan iz obdobja kateremu pripada knjižba.

Plačilni promet

 • Omogočena priprava plačilnih nalogov za vračilo denarnih sredstev kupcu iz naslova odobrenega dobropisa, ne koriščenega avansa, višjega plačila, kot je bil izstavljen račun.

Kadrovska evidenca

 • V OLAP analizo delovnih mest za javni sektor je dodano polje šifra organizacijske enote.
 • Dogodki
  • Urejena samodejna povezava dokumenta z dogodkom v primeru priprave dokumentov neposredno iz preglednice.

Obračun plač zaposlenim

 • Omogočen združen prenos obračunov v plačilni promet v primeru enakega datuma izplačila in datuma za plačilo dajatev.
 • Urejena izbira leta in meseca obračuna na vseh OLAP analizah.
 • Urejen prikaz podatkov o delovni dobi na obračunskem listu v primeru prenehanja zaposlitve v mesecu obračuna.
 • Urejena vsebina sporočila v primeru pošiljanja plačilnih list po elektronski pošti.
 • Urejeno delovanje pripomočka za pripravo aneksov glede na povišanje plač z dne 1. 9. 2020.
 • Urejeno predlaganje samo aktivnih vrst obračuna (posredni vnos, neposredni vnos, korak 3. evidence prisotnosti in pripomoček Kontiranje po vzoru)
 • Dodano opozorilo v primeru izbire neaktivne vrste obračuna
 • Urejen prenos šifre olajšave VDČ (B1/B2) na REK-1
 • V preglednico potrjevanje dopustov je dodano polje datum oddaje vloge.
 • Evidenca prisotnosti
  • Omogočeno ločeno določanje najmanjšega števila ur za izračun dodatkov za invalidske upokojence.

Drugi osebni prejemki

 • Urejeno zaokroževanje med izračunom zneska dohodnine.
 • Urejen izračun osnove za dohodnino v primeru obračuna z vpisanim zneskom do uredbe.

Registracija prisotnosti

 • Vrste dogodkov
  • Omogočena nastavitev Brez zaokroževanja časa prihoda in odhoda na ravni posameznega dogodka.
  • Nastavitev Brez zaokroževanja časa prihoda in odhoda je dodana v preglednico dogodkov.
 • Urejeno zaokroževanje v primeru časa prihoda na 15 ali 30 minut.
 • Urejen prikaz napake v primeru, ko je odhod vpisan pred prihodom.

mojInfo

 • Kadrovska dokumentacija
  • Urejen prikaz praznih map v kadrovski dokumentaciji.

Kuhinja

 • Dodano kopiranje jedilnika iz ene enote na druge enote znotraj istega dne ali na na kateri koli drug dan.
 • Odpravljena težava pri filtru formiranja naročil dobaviteljem. Sedaj pravilno upošteva filter za dobavitelja.
 • Iskanje artiklov na knjiženju porabe sedaj išče po korenu besede in ne več od začetka niza.

 

Materialno skladiščno poslovanje

 • Knjiženje
  • Temeljnica nabave, porabe
   • Odpravljena napaka pri knjiženju temeljnice v primerih, ko so se odvisni stroški predprejemov poknjižili kot izravnave. Do tega je prihajalo v primeru, ko se je najprej knjižilo porabo in nato nabavo. Prav tako je zaradi tega prihajalo do neodklepanja zapisov odvisnih stroškov, tako da so te težave sedaj odpravljene.

Trgovina na drobno

 • Knjiženje
  • Prejem
   • Cene (kalkulacija) na vrsticah prejema s količinami 1 so se samodejno ponovno preračunale tudi ob editiranju vrstice in ne samo ob novem vnosu ali ob namenskem kliku za preračun. Ta težava je v tej verziji odpravljena.
  • Negotovinska prodaja
   • Odpravljena napaka ob vstopu v dobavnico, ki je nastala v zadnji verziji v primeru, ko ni povezave na Materialno skladiščno poslovanje.
  • Inventure
   • Naredilo se je optimizacijo priprave inventure, s katero se je precej skrajšal čas priprave inventure in popisnih list.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; spremenjen sistem dodeljevanja serijskih številk po ključu 0ZLLTTB(H)XXX (zadnjim dvema ciframa iz letnice delovnega naloga se prišteje število 10).
 • Knjiženje – delovni nalogi; pri serijskem knjiženju delovnih nalogov se pred knjiženjem izvede še kontrola na obstoj serij v kolikor se zaloga izdelku delovnega naloga vodi po serijah, delovni nalog pa nima vpisane serije.
 • Izpisi – Pregled zasedenosti delovnih postaj; iz pregleda zasedenosti je možno vstopiti v operacijo delovnega naloga. Če je delovni nalog te operacije v statusu, ki omogoča spremembo tehnologije, se lahko le-ta spremeni direktno iz tega pogleda.
 • Izpisi – kalkulacija po standardni sestavnici; v primeru določitve tipa cene »planska cena« na polizdelkih, se planska cena sedaj pridobi iz tipa skladišča določenega na nastavitveni formi kalkulacije.
 • Pripomočki – ponastavitev maksimalnega števila nivojev; izvedena optimizacija delovanja pripomočka.

Obvladovanje kakovosti

 • Kontrolni nalogi – medfazna kontrola; omogočena je kontrola procesa od zadnjega korektivnega ukrepa naprej):
 • Knjige kontrolnih nalogov; dodana oznaka ali se kontrola procesa izvaja od zadnjega korektivnega ukrepa naprej (dopolnjen uvoz/izvoz in tiskanje).
 • Kontrolni nalogi medfazne kontrole; možnost vklopa/izklopa kontrole procesa od zadnjega korektivnega ukrepa (vklop/izklop se predlaga pri formiranju kontrolnega naloga glede na nastavitev na knjigi kontrolnega naloga). Podatek je dodan tudi na preglednico kontrolnih nalogov.

Fakturiranje

 • Varnostni sistem »PRODAJA, spreminjanje nazivov artiklov« se sedaj upošteva tudi v fakturiranju na računih predračunih (na vnosni formi vrstice in na vrstičnem vnosu) ter na hitrem vnosu računov in predračunov. Ravno tako velja za API metodi AddInvoice in ModifyInvoice.

Splošno

 • Davčno potrjevanje računov se je v Sloveniji uvedlo 2.1.2016. Digitalna potrdila za davčno potrjevanje računov, ki so bila izdana za obdobje 5 let bodo tako v začetku leta 2021 prenehala veljati in uporabniki si bodo morali do datuma poteka priskrbeti novo namensko digitalno potrdilo. Za namen, da si uporabniki še pravočasno priskrbijo in instalirajo digitalno potrdilo, se je v iCenter vgradilo opozorilo, ki se prikaže ob vpisu v program v primeru, da namensko digitalno potrdilo poteče v roku 30 dni. Seveda se opozorilo prikaže samo za tiste, ki imajo aktivirano davčno potrjevanje računov.
 • Posodobljena komponenta za preglednico QRD obrazcev (skozi celoten iCenter). Preglednica sedaj tudi tu omogoča vključevanje/izločevanje kolon ter prilagajanje širine posameznih kolon.

Programski vmesnik API

 • Metoda PostDispatchAdvice v primeru odpremnega naloga na katerem vse vrstice vsebujejo količino za odpremo = 0, tako odpremo zapre brez knjiženja v MSP in/ali FAK.

 

Natisni