Namen programa

Program je namenjen uporabnikom za katere velja Zakon o računovodstvu, ki predpisuje vodenje poslovnih knjig ter izdelavo letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike, ter za pravne osebe zasebnega prava, ki ne vodijo knjig na podlagi Zakona o gospodarskih družbah. Za večino teh uporabnikov velja, glede priznavanja prihodkov in odhodkov, načelo denarnega toka.  To pomeni, da knjigovodstvo pri teh uporabnikih ni več dvostavno, ampak štiristavno.

Za delovanje programa mora uporabnik dokupiti kodo, sicer je program zaklenjen.

Natisni