Obračunski list

Na tem zavihku so nastavitve tiskanja za več vrst obračunskih listov plače zaposlenega :

Običajno tiskanje – obračunski list za tiskanje v WIN okolju (grafično) za uporabnike izven javnega sektorja

Posebna kuverta 12 col – tiskanje na zaprte kuverte dolžine 12 col za uporabnike izven javnega sektorja. Izpis je prirejen za vrstične tiskalnike s stranskimi vodili za papir.

Javni sektor - obračunski list za tiskanje v WIN okolju (grafično) za uporabnike iz javnega sektorja

Javni sektor II – običajno tiskanje - obračunski list za tiskanje v WIN okolju (grafično) za uporabnike iz javnega sektorja. Podatki glave obračuna so izpisani z manjšo pisavo v dva stolpca, da se zmanjša poraba papirja

Javni sektor II – posebna kuverta 12 col - tiskanje na zaprte kuverte dolžine 12 col za uporabnike iz javnega sektorja. Izpis je prirejen za vrstične tiskalnike s stranskimi vodili za papir.  Izgled obračunskega lista je podoben kot pri Javni sektor II.

 

Razdelek Obračunski list

Obračunski list je osnovni dokument za prikaz obračunskih podatkov zaposlenih. Pred tiskanjem določimo:

Obračunski list – potrdimo, če želimo izpisati obračunski list.

Šifra SM od-do – izpis lahko omejimo le na posamezno SM ali skupino SM. Če šifre ne poznamo, kliknemo na gumb  (Alt+ò) ter jo poiščemo in izberemo.

Šifra zaposlenega od-do – program predlaga nazadnje vnesene podatke. Sami lahko omejimo izpis le na posameznega zaposlenega ali skupino zaposlenih. Če šifre ne poznamo, jo z gumbom  (Alt+ò) poiščemo in izberemo.

Priimek in ime zaposlenega od-do – vnesemo priimek in ime zaposlenih, za katere želimo izpisati obračunski list.

Razvrščanje – izberemo razvrščanje po šifri zaposlenega, po priimku in imenu, po SM in šifri zaposlenega ali po SM ter priimku in imenu zaposlenega.

Vrsta izpisa – izbiramo lahko med običajnim tiskanjem obračunskega lista za okolje Windows, Posebno kuverto velikosti 12 col ali obračunskim listom za javni sektor (glej dodatno pojasnilo k izpisu Obračunskega lista za javni sektor). Tiskanje na posebne kuverte izberemo, če izpisujemo obračunske liste na igličnem tiskalniku - v tem primeru se tiskanje ne izvaja v grafičnem načinu, kot je to običajno v sodobnejših in hitrejših tiskalnikih v okolju Windows, ampak v znakovnem načinu, ki je za iglične tiskalnike hitrejši in prirejen za tiskanje na t.i. neskončni papir. Izpis obračunskega lista za javni sektor pa je namenjen proračunskim uporabnikom, ki morajo izpisovati obračunske liste skladno z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Kodna tabela - pri izpisu na posebno kuverto lahko izbiramo med dvema kodnima tabelama, s katerima prilagajamo izpis obračunskega lista kodni tabeli igličnega tiskalnika. Če ne vemo, kakšno kodno tabelo ima naš tiskalnik, izberemo tisto, s katero se pravilno izpišejo šumniki (š, Š, č, Č, ž, Ž).

Tiskanje naslova zaposlenega - na obračunskem listu se lahko tiska naslov zaposlenega za pošiljanje obračunskega lista v kuverti z okencem. Stran levo / desno je določena v nastavitvah.

Tiskam osnove zaposlenih – ob potrditvi se na obračunskem listu izpišejo osnove zaposlenega (npr. bruto plača ali bruto količnik ipd).

Tiskam osnovo »kot če bi delal« – ob potrditvi se na obračunskem listu izpiše urna osnova zaposlenega kot če bi delal.

Tiskam osnove obračuna – ob potrditvi se na obračunskem listu izpišejo osnove obračuna (npr. cena prehrane na dan).

Tiskam podatke o delovni dobi – ob potrditvi se izpiše seštevek let, mesecev in dni delovne dobe.

Tiskam prispevke po vrstah – potrditev omogoča izpis vsakega prispevka iz plače v svoji vrstici, sicer se izpiše le vsota vseh prispevkov.

Tiskam informativni neto vrstic - potrditev pomeni, da se bo na obračunskih vrsticah (bruto izplačila, nadomestila...), ki se seštevajo v bruto plačo, poleg bruto zneska izpisal še neto znesek obračunske vrstice - znesek je le informativen in ni nujno, da bo seštevek teh "neto na vrsticah" ustrezal znesku neto plače (primer bonitet, stroškov nad uredbo ipd.). Izpisan neto znesek se izračuna tako, da se od bruto izplačila odštejejo prispevki in dohodnina, obračunani od posameznega izplačila.

Združim vrstice po vrstah obračuna – s potrditvijo se za isto vrsto obračuna v eni vrstici izpiše kumulativni seštevek, sicer se tiska vsak zapis posebej. Primer: če potrdimo in smo zaposlenemu npr. vnesli 100 ur rednega dela za SM 1 in 60 ur rednega dela za SM 2, se ure rednega dela prikažejo le v eni vrstici: v skupnem seštevku 160 ur.

Tiskam analitike z nazivi – ob potrditvi se pod vsako vrstico, ki prikazuje posamezno vrsto obračuna izpišejo še pripadajoče analitike (SM, SN, DN, Referent).

Tiskanje dajatev delodajalca - omogoča izpis prispevkov na plače, prispevkov iz plače od razlike do minimalne plače, ki jih plačuje delodajalec in davka na plače. Prispevki se lahko izpišejo ločeno ali v skupnem seštevku

Tiskam podatke o dopustu – omogoča izpis stanja izkoriščenega in še ne izkoriščenega dopusta na dnu obračunskega lista.

Tiskam koriščenje ur – omogoča izpis stanja koriščenih ur in viškov oz. manjkov ur.

Tiskam opombe – omogoča izpis opomb vnesenih v nastavitvah obračuna.

Opis liste – izpiše v glavi obračunskega lista.

 

Izpolnjevanje nastavitev je odvisno od izbranega obračunskega lista.  Pri obračunskih listih za javni sektor je nastavitev manj, ker sta vsebina in oblika predpisana z uredbo.

 

Program izpisane obračunske liste samodejno shranjuje v mapo zaposlenega. Zaradi takega sistema shranjevanja je onemogočeno tiskanje obračunskega lista iz predogleda.

 

Natisni