Verzija 2019.05.001 z dne 29.03.2019

Knjiga prejetih računov

 • Javna naročila in drugo - Javna naročila in drugo/Analiza javnih naročil/Analiza predračunov

Na vse tri področja dodano novo polje z možnostjo filtriranja in ureditev delovanja filtrov.

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave – opominjanje

Na izpisih opominov je spremenjeno prikazovanje obresti. Do sedaj je program pripravil vrstico, sedaj pa se le-te izpisujejo pod črto. In sicer v naslednjem zaporedju: vsota terjatev, vsota obresti, stroški opomina in skupaj dolg. Obresti se ne prikazujejo, če niso zajete v opomin, stroški opomina se prikazujejo, če so določeni v nastavitvah.

 • Dnevne obdelave – plačevanjegumb za preračun deviznih zneskov je vedno aktiven
 • Izpisi in pregledi - Bilance - Izkazi - gumb Izračunaj - gumba DDPO in DDD-DDD(zasebniki)

Urejena možnost direktnega odpiranje spletnega portala e-davki in s tem omogočena hitrejša oddaja obrazcev.

 • Dogodki - Nastavitve, ki so se nanašale na stari DDV-C so bile odstranjene.
 • Izpisi in pregledi - odprte postavke - SID poročanje
  • Poročilo Prijava izvoza je preimenovano v Prijava terjatev, 
  • V šifrantu strank je dodan stolpec SID poročanje, ki prikazuje katere stranke so zajete v SID poročila, 
  • spremenje so barve statusov, ki se nahajajo v SID preglednic

Blagajniško poslovanje

 • Knjiženje

Urejen prikaz otvoritvenega salda v primeru menjave šifer blagajn.

 • Knjiženje - gumb Veza

Urejena privzeta postavitev stolpcev na bolj smiseln način.

 • Knjiženje - Prejemki / Izdatki

Manjši popravki na blagajniškem izdatku z UPNQR kodo:

 • v kodo se zapisuje »polog« tudi takrat, ko Opis DK ni vpisan
 • na levi strani obrazca se prikazuje manjkajoči podatek o roku plačila
 • v preglednici Prejemki / Izdatki je dodan stolpec za prikaz reference

Plačilni promet

 • Dodano opozorilo, v primeru naknadnega brisanja denarne enote na stranki uporabnika.

Osnovna sredstva 

 • Inventurni elaborat - dodana je možnost izpisa po stroškovnem nosilcu
 • Dodana nova funkcionalnost na aktivacijsko kodo - izračun diskontirane vrednosti najemnin Skladno z novimi določili SRS1,2 in 6 

Spremljanje plačil računov 

 • ob izpisu računa v FAK se osveži zapis številke računa v SPR

Kadrovska evidenca

 • Pripravljen pripomoček za pripravo stranke na podlagi podatkov zaposlenega.
 • OLAP analiza struktura zaposlenih
  • V analizo sta dodani polji šifra in naziv stranke.
 • Obrazci e-VEM
  • Omogočen vpogled v opis vloge v primeru zavrnitve (status 115).
 • Napredovanja
  • Podatek Osnovni plačni razred delovnega mesta na Evidenčnem listui se bere iz tekočega podatka delovnega mesta (Plačni razred brez napr. MIN)

Obračun plač zaposlenim

 • Pripravljen pripomoček za pripravo stranke na podlagi podatkov zaposlenega.
 • Urejeno tiskanje dohodninskih razredov na obračunskem listu.
 • Možnost izračuna dohodnine od regresa po maksimalni namesto po povprečni stopnji.
 • OLAP analiza obračunov
  • Urejena priprava podatka sredstva za plače v primeru neplačane odsotnosti.
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejeno predlaganje prisotnosti v primeru vnosa posameznega dogodka ali hitrega vnosa.
 • Urejen izračun števila ur pri vnosu posameznega dogodka.
 • PPZ: Odpravljene pomanjkljivosti pri generiranju XML datoteke za Kapitalsko družbo
 • Odpravljene težave pri obračunu kilometrine nad uredbo

Registracija prisotnosti

 • Urejeno določanje dogodka službena pot v primeru začetka dogodka med časom prehoda med izmenami.
 • Urejeno določanje izmene v primeru dveh prisotnosti v dnevu.

Obračun potnih nalogov

 • Urejeno shranjevanje postavitve stolpcev na zavihkoma Predujmi in Mesečni nalog
 • Odpravljena težava med ročnim vnosom vrstice s kilometrino.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; na preglednico delovnih nalogov smo dodali možnost iskanja delovnih nalogov po polju »Naročilo kupca«. Tu gre dejansko za iskanje tistih delovnih nalogov, ki so vezani (direktno ali preko plana proizvodnje) na naročila kupcev, k v polju »dokument« vsebujejo vpisano vsebino.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »serijsko knjiženje« odpravljena napaka knjiženja izdaje  primeru, da imajo nalogi različna skladišča sestavin.
 • Knjiženje -delovni nalogi; na funkciji serijskega knjiženja delovnih nalogov (knjiženje samo izdaje) ni več napake po kateri se je za prvi zajeti delovni nalog vseeno izdelal tudi prejem.
 • Knjiženje – delo delavcev; na preglednici dela delavcev se v koloni »Delo SER« prikazujejo tudi ure za delavca/dan vnesene v delo delavcev na programu SER (servisna dejavnost)
 • Ob prvi postavitvi programa VRP s ene kontrolira več obstoj »starih šifrantov«.
 • Na planu proizvodnje smo dodali funkcijo »storno« in »Preklic storna«
  • Funkciji sta dostopni le preko desnega klika miške na vrstici plana proizvodnje.
  • Storno je možno izvesti le na vrsticah plana, ki niso rezervirane ali razpisane v delovne naloge. Stornirane vrstice se obarvajo rdeče, kolona »Storno« v preglednici se označi s »kljukico«, takih vrstic ni možno rezervirati in razpisovati v delovne naloge.
  • Preklic storna je možno izvesti le na vrsticah plana, ki so stornirane.
  • Obe funkciji je možno varovati (onemogočiti) preko varnostnega sistema.
 • Na preglednici plana proizvodnje smo dodali gumb »Legenda«, ki prikaže možne oznake na vrsticah plana proizvodnje.
 • Pri tiskanju delovnih nalogov smo omogočili tudi tiskanje pdf prilog delovnega naloga:
  • Na nastavitvah knjige delovnih nalogov smo dodali nov zavihek »Tiskanje« preko katerega določimo kako se bo obnašala funkcija »Dokumentacija« na preglednici delovnih nalogov.
  • Funkcija »Dokumentacija« na preglednici delovnih nalogov lahko tiska dokumente določene v hitrem tiskanju operaterjev (obstoječi način) ali priloge delovnega naloga ali oboje (odvisno od nastavitev na knjigi delovnih nalogov).
  • Na funkciji serijskega tiskanja delovnih nalogo smo dodali možnost vključitve tiskanja prilog delovnega naloga.

Dobavitelji in kupci

 • Prednaročila
  • Odpravljeno nekaj manjših težav pri vnašanju prednaročil in izpisu prednaročil oziroma datotek poročanja.
 • Naročila kupcev
  • Pri prenosu naročil kupcev v delovne naloge VRP smo dopolnili dodeljevanje stroškovnega mesta in nosilca na delovni nalog, sedaj se vpiše tudi iz artikla ali iz nastavitev knjige delovnih nalogov.
  • Spremenjen način delovanja v primeru potrjevanja dokumentov in izstavitve "PDF v eRegistrator" tako, da dobi ob izstavitvi status Izstavljen.
 • Naročila dobaviteljem
  • Spremenjen način delovanja v primeru potrjevanja dokumentov in izstavitve "PDF v eRegistrator" tako, da dobi ob izstavitvi status Izstavljen.
 • Pripomočki
  • Priprava naročil dobaviteljem
   • Spremenjen način upoštevanja predlog naročila "Artikli pod minimalno zalogo".
    • Pri upoštevanje se po novem upošteva razlika med minimalno zalogo in trenutno zalogo. Predhodno se je upoštevala izračunana količina in minimalna zaloga.
    • Uvrstijo se tudi artikli ki imajo trenutno zalogo enako nič in izpolnjene podatke o minimalnih zalogah.
    • Upoštevanje artiklov je usklajeno z izpisom manjkajočih artiklov v MSP.

Materialno skladiščno poslovanje

 • Izpisi
  • Promet po kontih
   • Dodana možnost razčlenitve vrednosti prejema iz proizvodnje po deležu vgrajene vrednosti materiala, polizdelkov, dela, strojev in kooperacije.
  • Kartica artikla
   • Popravek zaklepa dokumentov prejema ob vstopu v dokument na preglednici kartice artikla, ki so bili preneseni iz predprejemov. V tem primeru je popravljanje prejemov možno samo preko predprejema.

Fakturiranje

 • Dodana je možnost izbire odbitnega deleža na samem računu.
 • Izpis Analiza prodaje dopolnjen z možnostjo prikaza davčnih podatkov.
 • Uvoz računov iz txt datoteke dopolnjen, da se izpolnijo podatki o SDD v primeru ustreznih nastavitev.

Artikli

 • Okoljske dajatve - dopolnjen izvoz v excel s sledečimi podatki:
  • Tip artikla
  • Skupina artikla
  • Oddelek 
  • Klasifikacija
 • Novo pojavno okno pri izvozu v excel s pomočjo katerega je mogoče omejiti količino podatkov, ki jih izvažamo. 

Trgovina na drobno

 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Odpravljena težava pri prepisu podatkov stranke s spleta, ko se v vse 3 nazive kupca ni preneslo po 30 znakov.
  • Negotovinska prodaja
   • Dopolnitev delovanja knjiženja negotovinskih dobavnic v račune Fakturiranja. Pri knjiženju dobavnic v Fakturiranje se v primeru neuporabe oznake DDV (nastavitve programa), dodeljevanje obračuna in oznake DDV izvaja na enak način, kot ob ročnem vnosu računov, t.j. na podlagi stranke ali na podlagi artikla.
  • Sestavnice
   • Odpravljena napaka, ko se pri uvozu sestavnic iz besedilnih datotek ni preneslo decimalna mesta v podatke o količini in ceni sestavnega dela.

Davek na dodano vrednost - N

 • Obračun DDV: Priprava plačilnega naloga, datum zapadlosti je sedaj zadnji dan meseca, ki sledi mesecu konca davčnega obdobja.
 • Nastavitve: V primeru davčnega zastopnika - Podpisnik in kontaktna oseba sta sedaj stika stranke davčnega zastopnika.

Web.API

 • Metoda Customer: ADD - Dodana nova značka <CustomerCodeGroup>, namenjena predlaganju prve proste šifre stranke iz zaporedja na podlagi podane šifre stranke v znački <CustomerCodeGroup>. Pogoj: <Code> - brez vsebine; <SuggestFirstFreeCode> - 1.

 

Sociala, zdravstvo, obračun

Sociala
• Stanovalec
Po kliku na gumb NOV na formi Stanovalec-zavihek Svojci, se nam avtomatsko zapolni polje Pošta na podlagi podatka, ki ga imamo na nastavitvah - osnovni podatki. To je pošta našega doma.
• Šifrant sociale
Šifrant CDS-jev, ki se nahaja na Sociala-Šifranti-Šifranti sociale-CSD, smo posodobili skladno z reorganizacijo CSD-jev. Tokrat imajo vsi CSD-ji 3-mestne šifre.
• Poročila – Generator poročil
Odpravljena težava pri poročilu Stanovalci, kjer je javljalo napako.
Na poročilo Stanovalci v zavodu dodan podatek o oddelku.
V generator poročil je dodano novo poročilo Sobe in zasedenost. Poročilo si je potrebno oblikovati na način, da nam kar najbolj prikaže koliko je določena soba zasedena. Ker je to odvisno od posameznega zavoda kakšno poročilo mu najbolj odgovarja, je najbolje, da se za pomoč pri generiranju poročila obrnete na podporo.

Zdravstvo
• Poročila
Odpravljena težava pri izpisu poročila Obvestilo službi ZN za urejanje.

Delo
• Delovna terapija
Odpravljena težava pri izpisu storitev na poročilu, ki se nahaja na Delo-Delovna terapija-Poročila-Letno poročilo. V poročilu ni izpisalo celotnega opisa storitev.

Obračun
Dodana možnost (razširjena polja) za tuje IBAN številke.
- Pod obračun - sociala - šifranti - Banke dodan stolpec Predpona, po inštalaciji mora bit napolnjen s SI56. Če vnesemo novo tujo banko, vnesemo ustrezno predpono.
- Pod obračun - sociala - šifranti - Banke - BIC dodan stolpec Začetek TRR. Ta je obstajal že prej v programu, ampak ga ni bilo možno urejati. Vnesemo prvi dve številki na katere se začne IBAN pri neki banki. Lahko pustimo tudi prazno.
- Obračun - Dohodki in Način plačila: razširjeno polje za TRR. Pri shranjevanju (še zmeraj) opozori, da je številka TRR predolga ali pa ni slovenska, tako da opozorilo smatrajte kot brezpredmetno, če vnašate račun tuje banke.
• Obračun-Sociala
Odpravljena težava zamikanja izpisa specifikacije na položnici v kolikor je bila menjana soba ali oskrba med mesecem ali pa je bil stanovalec med mesecem sprejet na novo.
Odpravljena težava pri prenosu v FRS. Napaka oziroma opozorilo se je pojavljalo samo na nekaterih domovih.

 

Natisni