Izvozi in prenosi podatkov

Na ikoni "Izvoz" so štiri izbire :

Priprava podatkov za DK – Redno

Priprava podatkov za DK – Evidenčno

prenos izplačil PN v PP

prenos izplačil PN v OPZ

Priprava podatkov za DK- Redno

Prenos podatkov v program DK je možen na dva načina : neposredno knjiženje in preko izvoza in uvoza besedilne datoteke PROMET.W-1. Priporočamo neposredno povezavo z DK, če je le to mogoče.

Opozorilo: Pred izvažanjem podatkov v DK morajo biti pravilno izpolnjeni podatki v nastavitvah šifranta vrste potnih stroškov (šifra konta) in podakti o analitikah v ustreznih nalogih za službena potovanja. Za neposredno knjiženje mora biti v nastavitvah OPN izpolnjen podatek "Šifra uporabnika za neposredni prenos".

S klikom na gumb za izvoz podatkov se odpre okno, v katerem določimo kriterije prenosa v dvostavno knjigovodstvo.

Leto - predlaga se leto iz sistemskega datuma računalnika.

Številka od - do - vpišemo od prve do zadnje številke nalogov za službeno potovanje, ki jih želimo izvoziti v program DK. Program predlaga od najmanjše do največje že vnesene številke naloga za službeno potovanje.

Datum obračuna od - do - vnesemo obračunsko obdobje za katero želimo izvoziti podatke. Program predlaga od najnižjega do najvišjega datuma obračuna.

Gumb: 'Pripravi'

Z gumbom  program pripravi knjižbe za DK za vse naloge, ki ustrezajo pogojem iz nastavitev prenosa. Po pripravi se odpre predogled izpisa pripravljenih knjižb :

Gumb: 'Analiziraj'

Z gumbom  se odpre analiza (vrtilna tabela) pripravljenih knjižb, kjer lahko pregledamo podatke pred knjiženjem.

Gumb: 'Prenesi'

Z gumbom   v primeru neposrednega knjiženja prenesemo pripravljene knjižbe v DK, sicer se odpre

Mapa izhodne datoteke za DK - predlaga se mapa, ki je določena v oknu Nastavitve, zavihek Knjiženje. Lahko sprejmemo ponujeno mapo ali izberemo drugo.

Izvoz za SAP – podatki za knjiženje se pripravijo tudi za knjiženje v programu SAP.

Ob potrditvi željenega izbora podatkov za izvoz, program prenese podatke v datoteko PROMET.W-1, ki se bo nahajala v izbrani mapi za izvoz podatkov. Istočasno se bo pripravila izpisna lista, iz katere bo razvidno, kaj je bilo pripravljeno za prenos v dvostavno knjigovodstvo.

Priprava podatkov za DK - Evidenčno

S to funkcijo bo program pripravil temeljnico z evidenčnimi vknjižbami za stroške po potnih nalogih. Pripravijo se vknjižbe za potne naloge, ki so bili predohodno preneseni v program Plačilni promet.

Temeljnico za OPN in Dogodek knjiženja predlaga program iz Nastavitev.

Leto - predlaga se leto iz sistemskega datuma računalnika.

Številka od - do - vpišemo od prve do zadnje številke nalogov za službeno potovanje, ki jih želimo izvoziti v program DK. Program predlaga od najmanjše do največje že vnesene številke naloga za službeno potovanje.

Datum izplačila od - do - vnesemo obdobje za katero želimo izvoziti podatke. Upošteva se datum plačila, ki je na potnem nalogu izpisan v podatku Izplačano v PP

Gumb: 'Pripravi'

Z gumbom  program pripravi knjižbe za DK za vse naloge, ki ustrezajo pogojem iz nastavitev prenosa. Po pripravi se odpre predogled izpisa pripravljenih knjižb :

 

Gumb: 'Analiziraj'

Z gumbom  se odpre analiza (vrtilna tabela) pripravljenih knjižb, kjer lahko pregledamo podatke pred knjiženjem.

Gumb: 'Prenesi'

Z gumbom   v primeru neposrednega knjiženja prenesemo pripravljene knjižbe v DK.

Prenos izplačil PN v PP

Program omogoča prenos podatkov v program PP (plačilni promet).

Opozorilo: Pred prenosom v PP morajo biti pravilno izpolnjeni podatki v nastavitvah prenosa v PP.

Obračunani :

Datum obračuna od - do - nastavitev nabora obračunanih nalogov za obdobje.

Številke naloga od – do - nastavitev nabora obračunanih nalogov po številkah  PN

Zaposleni od - do - nastavitev nabora obračunanih nalogov za zaposlene.

Namen nakazila :

Namen nakazila (1. vrstica)  - vsebina namena nakazila

Namen nakazila (2. vrstica)  - vsebina namena nakazila

Referenca – referenca nakazila

Datum valute za izplačila - datum izplačila.

Razvrščanje - na izpisu potnih nalogov, prenesenih v PP so zaposleni lahko razvrščeni po šifri ali nazivu

Prenos izplačil PN v OPZ

Program omogoča prenos podatkov v posredni vnos programa za obračun plač OPZ.

Opozorilo: Pred prenosom v OPZ morajo biti pravilno izpolnjeni podatki v nastavitvah prenosa v OPZ.

Obračunani :

Datum obračuna od - do - nastavitev nabora obračunanih nalogov za obdobje.

Številke naloga od – do - nastavitev nabora obračunanih nalogov po številkah  PN

Zaposleni od - do - nastavitev nabora obračunanih nalogov za zaposlene.

Pretvori v EUR – zneske pri potnih nalogih, obračunanih še v SIT preračuna v EUR po tečaju za prehod iz SIT na EUR.

V obračun plač se prenesejo izplačila potnih nalogov glede na nastavitve (zbirno ali ločeno po vrstah stroškov). Prenese se tudi znesek izplačanih predujmov. Upoštevajo se samo nalogi, ki niso bili izplačani preko blagajne ali plačilni promet.

Natisni