Zavihek Obračunske vrstice

Na zavihku je preglednica obračunskih vrstic in pod njo seštevki ur:

Redno delo: ure, ki gredo v skupni fond ur zaposlenega in običajno pomenijo dejansko delo.

Nadomestila: ure, ki gredo v skupni fond ur zaposlenega in običajno pomenijo nadomestila, kot so dopust, prazniki.

Refundacije: ure, ki gredo v skupni fond ur zaposlenega in običajno pomenijo refundirana nadomestila.

Skupaj: vse ure, ki gredo v fond, tudi ure neplačane odsotnosti.

Katere podatke bomo vnašali v obračunske vrstice, je odvisno od nastavitev v sistemu obračuna:

ZŠ – izpiše se zaporedna številka za obračunsko postavko, ki smo jo vnesli zaposlenemu s posrednim vnosom ali pa jo bomo vnesli šele na tem mestu.

Šifra vrste obračuna – šifra mora pred tem obstajati v šifrantu Vrste obračuna, ki se odpre z gumbom . Če iskana vrsta izplačila ni še vnesena, jo dodamo v šifrant z gumbom . Nato shranimo novi vnos z ukazom Potrdi in ga prenesemo v obračun zaposlenemu s pomočjo gumba Izberi.

Naziv vrste obračuna – se samodejno izpiše. Lahko ga spremenimo.

Grupa vrste obračuna – podatek se prikaže, če smo v sistemu obračuna izbrani vrsti obračuna dodelili grupo obračuna.

Grupa vrste obračuna za zbirnike – podatek se prikaže, če smo v sistemu obračuna izbrani vrsti obračuna dodelili grupo obračuna za zbirnike. Dodeljevanje grup obračuna za zbirnike omogoča izpis zbirnikov obračunanih postavk po teh grupah.

Šifra SM – vnos stroškovnega mesta je dovoljen, le če je tako določeno v nastavitvah obračunske vrste v sistemu obračuna. Tedaj, se predlaga stroškovno mesto iz šifranta zaposlenih.  Podatek mora pred tem obstajati v šifrantu Stroškovna mesta, ki se odpre z gumbom . Če stroškovno mesto ni še vneseno, ga dodamo v šifrant z gumbom , ga shranimo z ukazom Potrdi in prenesemo v obračun z gumbom Izberi.

Šifra SN – vnos stroškovnega nosilca je dovoljen, le če je tako določeno v nastavitvah izbrane obračunske vrste v samem sistemu obračuna. Podatek mora pred tem obstajati v šifrantu Stroškovni nosilci, ki se odpre z gumbom . Če iskani stroškovni nosilec ni še vnesen, ga dodamo v šifrant z gumbom . Novi vnos shranimo z ukazom Potrdi in ga prenesemo v obračun zaposlenemu s pomočjo gumba Izberi.

Šifra Referenta – vnos šifre referenta je dovoljen, le če je tako določeno v nastavitvah izbrane obračunske vrste v samem sistemu obračuna. Šifra in naziv referenta morata pred tem obstajati v šifrantu Referenti, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če referent ni še vnesen, ga dodamo v šifrant z gumbom . Nato shranimo novi vnos z ukazom Potrdi in ga prenesemo v obračun zaposlenemu s pomočjo gumba Izberi.

Šifra DN – vnos delovnega naloga je dovoljen, le če je tako določeno v nastavitvah izbrane obračunske vrste v sistemu obračuna. Podatek mora pred tem obstajati v šifrantu Delovni nalogi, ki se odpre z gumbom . Če iskani delovni nalog ni še vnesen, ga dodamo v šifrant z gumbom . Nato shranimo novi vnos z ukazom Potrdi in ga prenesemo v obračun zaposlenemu s pomočjo gumba Izberi.

Šifra stranke – vnos šifre stranke je dovoljen, le če je tako določeno v nastavitvah izbrane obračunske vrste v samem sistemu obračuna. Podatek mora pred tem obstajati v šifrantu Stranke, ki se odpre z gumbom . Če iskana stranka ni še vnesena, jo dodamo v šifrant z gumbom . Nato shranimo novi vnos s klikom na gumb Potrdi in ga prenesemo v obračun zaposlenemu s pomočjo gumba Izberi.

 

Število enot – vnesemo število enot (ur, dni idr.). Podatek lahko vnašamo na dve decimalni mesti natančno.

Normirane ure – podatek je odvisen od načina normiranja ur obračunske vrste, ki je določen s šifrantom Vrst obračuna. Možni so naslednji načini normiranja: Ni normiranih ur (tedaj se normirane ure pri neposrednem vnosu obračunskih vrstic ne prikazujejo) / Normirane ure enake nenormiranim (v tem primeru se v polju normiranih ur prikaže enako število ur, kakršno je vneseno v polju Število enot  / Samodejno normiranje (program izračuna normirane ure na osnovi vnesenega števila enot, povprečne mesečne delovne obveznosti in mesečne delovne obveznosti, ki je vpisana v urniku zaposlenega) /  Vnos normiranih ur (v tem primeru lahko ročno vnesemo normirane ure).

Na enoto – vpišemo znesek na enoto izbrane vrste obračuna.

Odstotek - vpišemo odstotek za izračun zneska. Odstotek se npr. vpisuje pri vnosu stimulacij ipd.

Znesek – vnesemo znesek izplačila.

Šifra materialnega stroška – če je obračunska vrsta, ki jo vnašamo, materialni strošek, se v tem polju izpiše šifra materialnega stroška.

Obdavčeni znesek – če je obračunska vrsta, ki jo vnašamo, materialni strošek, se v tem polju izpiše izračunani obdavčljivi del materialnega stroška.

Razdelek  obdobje – vnos podatkov v tem razdelku je aktiven, če je v šifrantu vrst obračuna določeno, da mora biti vneseno obdobje, na katerega se nanaša obračun. Uporablja se npr. za poračun plač, boleznin, dopustov ….. Po vnosu obdobja program izračuna in predlaga število dni odsotnosti ali prisotnosti. Ti podatke se glede na nastavitve evidence dopustov in drugih odsotnosti lahko prenesejo v evidenco dopustov in drugih odsotnosti. Pri uporabi planiranja dopustov se lahko z nastavitvami določi, da se planirano obdobje dopusta predlaga pri vnosu.

Razdelek  uspešnost v JS – vnos podatkov v tem razdelku je aktiven, če se obračunava vrsta obračuna, ki predstavlja uspešnost (D99)vnese se število mesecev, na katere se nanaša obračunana uspešnost.

Vnos za izbrano vrsto obračuna potrdimo z gumbom  ali opustimo z gumboma  oziroma  v primeru dodajanja nove vrstice v obračun zaposlenega.

Gumb pri dodajanju nove vrstice zgolj briše vsebino vnosnega okna, pri čemer ostaja vnosno okno odprto. Pri spreminjanju že vnesenih vrstic pa se vnosno okno zapre in se spremembe ne shranijo. Tudi gumb  pri dodajanju nove vrstice pusti vnosno okno odprto, pri spreminjanju že vnesene vrstice pa shrani zapis in zapre vnosno okno.

Ko končamo vnos postavk v obračun za posameznega zaposlenega, zapremo vnosno okno in nato še preglednico obračunskih vrstic zaposlenega s pomočjo gumba . Poleg navedenih standardnih gumbov, se na dnu vnosnega okna nahajata še gumba  in .

 

Kontrola izrabe dopusta

 

V programu je možno kontrolirat izrabo dopusta. Pogoj, da nas program pravilno opozori, je da imamo ustrezno urejene nastavitve kot so npr. v nastavitvah programa izpolnjene šifre vrst za Letni in stari dopust, pravilno vnesene podatke o stanju dopusta na zaposlenih,….

Omenjeno opozorilo nam program javi ko vnašamo vrsto obračuna (Letni oz. stari dopust) na obračunske vrstice.

 

Natisni