Splošno o vračilu davka kupcem

Vračilo DDV fizičnim osebam opredeljujejo 55. člen ZDDV in členi 155 do 160 Pravilnika o izvajanju ZDDV. Gre za blago, ki ga kupec iznese iz Slovenije. Prodajalec mora kupcu izdati račun, na zahtevo kupca pa mu mora izdati tudi obrazec DDV-VP. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za vračilo DDV kupcu so, da mora biti vrednost kupljenega blaga večja od 50,00 eur, račun ne sme biti izdan za mineralna olja, alkohol in alkoholne pijače ter za cigarete, blago pa mora kupec iznesti iz Slovenije v treh mesecih od dneva nakupa. Kupljeno blago mora kupec dati na vpogled carinskemu organu, ki obrazec DDV-VP in račun overi in vpiše datum iznosa blaga.

Kupcu se plačani znesek DDV vrne, če v šestih  mesecih od dneva nakupa prodajalcu predloži overjen obrazec DDV-VP in overjen izvirnik računa. Overjeni obrazec DDV-VP in overjen izvirnik računa so zahtevek za vračilo DDV. DDV lahko prodajalec kupcu izplača v gotovini ali pa se v 15. dneh od dneva prejema zahtevka znesek vplača na račun, ki ga je  kupec navedel v zahtevku. V primeru, da prodajalec vrne DDV tujemu kupcu v gotovini, mora kupcu izdati blagajniški izdatek, katerega mu mora kupec podpisati, s čimer potrjuje, da mu je bil znesek DDV vrnjen.

Podpisan blagajniški prejemek predstavlja tudi prilogo k zahtevku za vračilo DDV s strani davčnega organa. Prodajalec pridobi pravico do vračila DDV s strani davčnega organa na podlagi predložitve obrazca DDV-VP, potem ko je kupcu vrnil DDV za blago, ki ga je kupec pri njem nabavil in iznesel iz Slovenije. Prodajalec predloži zahtevek za vračilo vrnjenega DDV pri pristojnemu davčnemu organu. Poleg že omenjenih listin, obrazca DDV-VP, izvirnika računa in dokazila o vračilu davka, mora vlagatelj predložiti še obrazec DDV-VE. Zahtevek se davčnemu organu lahko vloži po preteku meseca, v katerem je prodajalec vrnil DDV kupcu.

Natisni