Dodajanje zapisa v šifrant sprejem, odhod

Ob kliku na gumb Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Sprejem, odhod, kamor vpišemo podatke vzrokih sprejema oz. odhoda:

·      Šifra – vpišemo šifro ali obdržimo predlagano.

·      Naziv – vpišemo naziv vzroka sprejema oz. odhoda.

 

Na primer upravičenci storitve socialna oskrba na domu so:

·      osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,

·      osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,

·      druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica  do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,

·      kronično bolne  in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,

·      hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Kot primer vzroka odhoda je to lahko vrnitev v družino, odhod v drug dom oskrbovancev, smrt…

·      Vrsta – izberemo ali je to sprejem ali odhod.

S klikom na Potrdi shranimo podatke, s klikom na Opusti zapustimo okno brez vnesenih popravkov.

Natisni