Verzija 2017.06.003 z dne 12.5.2017

  • Knjiženje
    • Negotovinska prodaja
      • V primeru, ko se je v Fakturiranje knjižilo dobavnico, katera še ni bila knjižena v MSP (npr. zaradi nezadostne zaloge), tako kreirana faktura ni imela vzpostavljenih vez do materialnega poslovanja. V tej verziji je to urejeno, da ko se naknadno knjiži v MSP, se ažurirajo tudi veze v ustrezni fakturi FAK.
  • Splošno
    • Zaradi prenove vmesnika gotovinske prodaje so na posameznih mestih programov dodatne nastavitve in možnosti. Zaenkrat so to deli programa, ki nimajo neposrednega vpliva na delovanje modula. Primeri: nov izbor »Predloge hitrih gumbov« v nastavitvah programa; asinhroni prenos v šifrantu poslovalnic; dodatne nastavitve pri prenosih podatkov na off-line blagajne.

Natisni