Pregled bilance

Namen programa je na preprost način pregledovati sintetično ali analitično bilanco. Vpogled omejimo lahko za konto, stranko, stroškovno mesto, stroškovni nosilec, referenta ali nalog. Podatke na preglednici, s pomočjo čarovnika za izvoz, lahko tudi izvozimo.

 

 

·      Leto – vpišemo poslovno leto za katero želimo pripraviti pregled bilance. Program predlaga leto iz nastavitev programa.

·      Obdobje od..do – vpišemo obdobje za katero pripravljamo pregled bilance.

·      Datum dokumenta od..do – vpišemo datum za katerega pripravljamo pregled bilancee.

·      Datum opr. storitve od..do – vpišemo datum za katerega pripravljamo pregled bilance. V primeru, da za izbrani zapise datum opr. storitve ne obstaja(npr. stoškovni konti) program omejitev upošteva na polju datum dokumenta.

·      Vmesni seštevki – omogočajo nam določitev nivojev vmesnih seštevkov. To je seštevkov Razredov, Dvomestnih skupin, Trimestnih skupin, Štirimestnih skupin, Petmestnih skupin in Šestmestnih skupin  kontov. Katere vmesne seštevke želimo, lahko določimo tudi na samem pregledu bilance, v preglednici.

·      Vrsta prikaza – bilanco lahko pregledujemo Sintetično ali Analitično.

o  Pri izbiri sintetično se bodo prikazali samo zbirni podatki po izbranih skupinah pri Vmesni seštevki.

o  Pri izbiri analitično se bodo prikazali podatki po posameznih kontih tako kot so knjiženi in zbirni podatki po skupinah izbranih pri Vmesni seštevki.

Vrsto prikaza lahko določimo tudi na samem pregledu bilance, v preglednici.

·      Konto – vpišemo konto.

·      Tip konta – na pregledu bilance lahko zajamemo Vse konte, samo Redne konte ali samo Evidenčne konte.

·      Izven bilančni – izberemo katere konte želimo na pregledu bilance: samo Redne konteVse konte, ali samo Izvenbilančne konte.

·      Davčno priznani / Davčno nepriznani – izbira nam omogoča izpis samo davčno priznanih stroškov ali samo davčno nepriznanih stroškov ali pa vseh.

·      Jezikovno področje – če za konto obstaja naziv v izbranem jezikovnem področju, se  prikaže v stolpcu Tuji naziv konta. Če le-ta ne obstaja, ostane polje prazno. Tuje nazive kontov vpisujemo na konte v samem šifrantu kontov, na gumbu Tuji naziv.

·      Stranka – če želimo izpis bilance samo za določeno stranko, stranko  vpišemo. V pregled bilance bodo vključeni samo tisti podatki, ki nosijo podatek o stranki. V večini primerov je polje prazno.

·      SM, SN, Referent, Nalog – vpišemo analitiko za katero želimo pregled bilance.

·      Ne upoštevamo temeljnice za izločanje – če želimo, da nam program ne upošteva temeljnic za izločanje polje označimo s kljukico, sicer ga pustimo praznega.

 

Ko imamo vnesene omejitve za prikaz podatkov kliknemo na gumb Potrdi. Ob vstopu v bilanco imamo najprej možnost omejiti podatke pregleda in sicer Vrsto prikaza in Vmesne seštevki. Pri slednji pa še izbiro barve vrstice.

 

 

 

·      Gumb Izberi – gumb uporabimo v kolikor želimo spremeniti izbor podatkov med pregledovanjem.

·      Gumb Kartica – za analitičen konto, s pomočjo gumba Kartica, že ob samem pregledu bilance, lahko odpremo kartico konta in se nato vrnemo na nadaljnji pregled bilance.

·      Gumb Tiskalnik – med delom lahko bilanco izpišemo. Omogočen nam je pokončni ali ležeči izpis (glej Pregledi in izpisi / Bilance).

·      Gumb Analiza – bilanco lahko analiziramo tudi s pomočjo OLAP analize. Podrobnejša navodila za delo z OLAP-om glej navodila SAOPsf.

Natisni