Računi in plačila

Izpis Računi in plačila uporabljamo največkrat za izpis kartice stranke in plačil po računih in strankah. Če izberemo Računi in plačila, se odpre spodaj prikazano okno:

Zavihek Splošno

  • Izbira vrste izpisa - ta izpis delimo v tri večje skupine: Zbirno po strankah, Zbirno po računih v okviru strank in Izpis s plačili.
  • V okviru izbranega izpisa, lahko naprej določamo dodatne kriterije: Od do vrste računa, Od do vrste plačila, Od do šifre stranke, Od do prve grupe stranke (v primeru uporabe programa Obračun storitev je to Skupina/Razred), Delna številka računa, Delni sklic na številko, Od do datuma računa, Od do datuma zapadlosti, Od do datuma plačila.
  • Izbira izpisa glede na plačilo – izberemo eno ali več vrst računov glede na plačilo možnosti: Neplačani računi – upoštevajo se samo tisti zapisi, kjer je znesek plačil enak 0. V celoti plačani računi – upoštevajo se samo tisti zapisi, kjer je znesek računa enak znesku plačil. Delno plačani računi – upoštevajo se tisti zapisi, kjer je znesek plačil računa manjši od zneska računa. Računi s preplačili – izpišejo se samo računi, kjer je znesek računa manjši od zneska plačil.
  • Izpiše se ime stranke za iskanje - v primeru uporabe programa Obračun storitev OST je to Priimek in ime otroka. Če polje potrdimo (obkljukamo), se bo ta podatek tiskal pod nazivom stranke.
  • Izpiše se samo rekapitulacija – potrditev pomeni, da se bodo izpisale le vrstice Vse stranke skupaj, Rekapitulacija po vrstah računov in Rekapitulacija po vrstah plačil.
  • Izpiše se ločilna črta med strankami - potrditev pomeni, da se bo med strankami izpisala ločilna črta.
  • Opis liste - vpišemo besedilo, ki se bo izpisovalo v glavi izpisa.

Zavihek Razvrščanje

  • Osnovno razvrščanje – zapise lahko razvrščamo po šifri stranke, po prvi gruči stranke ali po nazivu stranke. Če izberemo razvrščanje po prvi gruči stranke (v primeru uporabe programa Obračun storitev je to Skupina/Razred), so zapisi znotraj tega razvrščeni po nazivu stranke. Izbira Brez pomeni, da bo program pri razvrščanju upošteval samo dodatno razvrščanje.
  • Dodatno razvrščanje – zapise lahko razvrščamo po datumu računa, po datumu zapadlosti, po vrsti računa, po znesku računa ali po znesku plačil.

 

Natisni