Izvoz podatkov plač v javnem sektorju

Ta izvoz uporabljajo uporabniki plač iz javnega sektorja za poročanje o izplačanih plačah po zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Pripravi se XML zapis za uvoz preko spletnega portala AJPES.

Odpre se okno z nastavitvenimi podatki :

Zaporedna številka paketa – program sam vodi evidenco o številu poslanih paketov, lahko se jo tudi spremeni, če je to potrebno

Šifra poročevalca – dodeli jo AJPES, vnese se samo enkrat

E-naslov za obvestila – naslov, kamor želimo prejemati obvestila v zvezi s poročanjem o plačah

Oznaka obračuna – izberemeo iz spustnega menija

0 - redna transakcija

1- storno transakcija (preklic poslanih podaktov)

2 – preizkusna transakcija (za preverjanje pravilnosti pri izpolnjevanju podatkov)

Pot do datoteke – na računalniškem disku ali drugem mediju mora obstajati mapa za izvoz nalogov v program Plačilni promet. Pri določanju poti do mape si pomagamo s klikom na gumb . Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Program sam predlaga nazadnje vneseno oz. izbrano mapo, v kateri se je izdelala ali dopolnila izvozna datoteka.

 

Natisni