Praktični primer vnosa nove izjave/dokazila

·      Dokazilo Ekonom. in finančna sposobnost

·      Izjava Da

·      Besedilo izjave Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila nima neporavnanih obveznosti.

·      Opis dokazila

1. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila nima neporavnanih obveznosti.

2. Ponudnik oziroma njegov zastopnik prevzema osebno odgovornost za resničnost vseh podatkov v ponudbeni dokumentaciji in za verodostojnost kopij dokumentov z vsemi možnimi posledicami.

3. Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse morebitne zapadle pogodbene obveznosti do katerega koli javnega ali drugega naročnika.

Zoper ponudnika s strani katerega koli javnega ali drugega naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo predmetnega javnega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za odpravo napak v garancijskem roku.  V ponudnikovih ponudbah, danih kateremu koli javnemu ali drugemu naročniku, iz obdobja zadnjih dveh let pred objavo predmetnega javnega naročila ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo, da so neresnične ali zavajajoče.

V obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega naročila ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka, kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba, zamuda pri izvedbi, itd… na področju povezanem s predmetom javnega naročila.

·      Zahtevana dokazila 1. Obrazec BON-1, ki mora odražati stanje zadnjega meseca pred rokom za predložitev ponudb ali potrdilo vseh bank, kjer ima ponudnik odprt TRR. 2. Krovna izjava ponudnika 3. Izjava ponudnika

Natisni