Verzija 2019.06.001 z dne 19.04.2019

Dvostavno knjigovodstvo

Dnevne obdelave – opominjanje

 • Izpis Opomin devizni je pripravljen z novim dizajnom
 • Dodan je izpis Sample of Reminder currency, ki je prevod deviznega opomina
 • V pripravljenem opominu, na gumb podrobno, je v preglednici 'Postavke opomina' sedaj možno brisati postavke, ki ne bodo zajete v opominu.

Dnevne obdelave - Plačevanje - gumb Priprava plačil

 • dodana je kontrola, ki ureja povezovanje po sklicu 99 tako, da v primeru več postavk z enakim sklicem javi opozorilo
 • polnimo podatek o nazivu stranke
 • urejena je kontrola TRR-jev pri povezovanju plačil za vir informacije 20

iCenter - Bližnjice - Knjigovodstvo

 • urejeno, da se upošteva varnostni sistem na glavnem meniju - VS Dnevne obdelave in VS Izpisi in pregledi.

Osnovna sredstva

 • Osnovna sredstva in DI - gumb Uvoz - Uvoz podatkov: Urejen uvoz šifer osnovnih sredtev s pomočjo specifikacije.
 • Odtujitev osnovnega sredstva v istem letu kot je bila pridobitev: urejen izračun amortizacije
 • Najemi: dopolnitev obračuna amortizacije pri sredstvih, ki so v najemu, da se obračun amortizacije izvrši že od prvega meseca dalje, če je pridobitev OS prvega v mesecu
 • Varnostni sistem: dopolnjen varnostni sistem po zavihih Osnovna sredstva 
 • Varnostni sistem: Administracija - Varnostni sistem - Stroškovna mesta: dopolnjen varnostni sistem, da imamo dostop le do izbranih stroškovnih mest

Spremljanje plačil in računov

Računi in plačila

 • Na obdelavi priprava plačil (gumb plačevanje) je urejeno zapiranje postavk SPR, ki so bile plačane s sklicem DK – iz opominjanja

Kadrovska evidenca

 • Urejeno upoštevanje podatkov začasnega bivališča v primeru povezave med šifrantoma zaposlenih in strank.
 • Obrazci e-VEM
  • Omogočeno urejanje podatkov na vlogah M-1, M-2 in M-3 ločeno od trenutno veljavnih podatkov v šifrantu zaposlenih.

Obračun plač zaposlenim

 • Urejen prikaz vnesenih ur v posrednem vnosu, neposrednem vnosu in koraku 3 evidence prisotnosti (nadure so prikazane posebej, izločene iz seštevka rednih ur in vključene v nov seštevek vseh ur).
 • Pripravljene nove podatkovne funkcije s sintakso MH(število mesecev; šifra seštevka), ki izračunajo mesečni fond ur enega ali več mesecev glede na zadnji veljavni mesečni seštevek.
 • OLAP analiza obračunov
  • Urejen izračun podatkov Prispevki na plače od r.d.m. in Skupaj sredstva za plače v primeru oprostitve prispevka za zaposlovanje ali vseh prispevkov na.
 • Odpravljena napaka pri obračunu mat. stroškov, ko ima zaposleni evidentiranje po SM
 • Dopolnjena vzorčna baza s podatki za delovno dobo nad 40 let
 • Urejeno tiskanje izplačilne liste v primeru razvrščanja po organizacijskih enotah.

Drugi osebni prejemki

 • Obračun obvezne prakse dijakov - obdavčeni in neobdavčeni del, pripomoček za vnos obr. vrstic

Registracija prisotnosti

 • Dodatno urejeno določanje izmene v primeru prehoda med izmenami.

Materialno skladiščno poslovanje

 • Knjiženje
  • Predprejemi
   • Popravek pri knjiženju tranzita (predprejem-prejem-račun), ko se pri novih uporabnikih iC niso formirale vrstice računa v Fakturiranju.
 • Šifranti – skladišča; na matične podatke skladišča je dodan nov podatek »Pristojnost WMS«. Polje je aktivno v kolikor v nastavitvah okolja iCentra obstaja ključ "WMS" z vrednostjo "DA". Za skladišča, ki bodo imela to opcijo vklopljeno, direktno knjiženje skladiščnega prometa (prejema, izdaje, prenosa) skozi iCenter (npr. skozi odpremne naloge, delovne naloge, predprejeme,...) ne bo možno saj naj bi te skladiščne promete knjižil program skladiščne logistike (WMS).
 • V primeru, da dokument (ali vrstica) vsebuje skladišče, ki je pod pristojnostjo WMS, se ne dovoli direktno knjiženje skozi MSP (knjiženje se lahko izvede samo skozi program skladiščne logistike – WMS). Kontrole so dodane na naslednje funkcije:
  • Predprejem – kontrola skladišča na dodajanju vrstice (ne dovoli se dodajanje vrstice, ki se nanaša na skladišče, ki je pod kontrolo WMS).
  • Predprejem – tranzit; ne dovoli se knjiženje v tranzit v kolikor na predprejemu obstajajo vrstice, ki se nanašajo na skladišče, ki je pod kontrolo WMS).
 • Izpisi – Zaloge – Artikli brez prometa; na preglednici artiklov brez prometa sta dodani dve novi koloni »Zaloga pakiranja« in »Zaloga pakiranja 2«.

 

Dobavitelji in kupci

 • Izpisi – Kalkulacija porekla – Odpravljena napaka pri iskanju datuma proizvodnje serije prodanega artikla.
 • Naročila kupcev – na obdelavi prenosa naročil kupcev v delovne naloge je dodana kontrola obstoja delovnega koledarja.
 • V primeru, da dokument (ali vrstica) vsebuje skladišče, ki je pod pristojnostjo WMS, se ne dovoli direktno knjiženje skozi NDK (knjiženje se lahko izvede samo skozi program skladiščne logistike – WMS). Kontrole so dodane na naslednje funkcije:
  • Naročila kupcev – funkcija »Odprema« na opciji naročilo v odpremo in MSP ter naročilo v odpremo, MSP in FAK .
  • Odpremni nalogi  – funkcija »Knjiži« na opciji odprema v MSP ter odprema v MSP in FAK .
  • Odpremni nalogi – obdelave, funkcija »Oddajnice«.
  • Odpremni nalogi – na odpremnem nalogu, ki je knjižen v MSP je zaprta možnost spreminjanja odpremljene količine.
  • Prevzemanje od dobaviteljev – funkcija »Knjiži v MSP« ter funkcija »Knjiži v TDR«.
  • Pripomočki – prenos odprem v TDR.
 • Odpremni nalogi
  • Pri knjiženju odpremnih nalogov v negotovinske dobavnice TDR se je uredilo polnjenje obračuna in oznake DDV glede na nastavitve programa TDR.

 

Trgovina na drobno

 • Šifrant Vrste prometa
  • Nova nastavitev »Vnos blagajnika preko gesla«. S to nastavitvijo se prijava blagajnikov ob izdelavi gotovinskih računov izvaja preko gesla in ne preko šifre blagajnika. To nastavitev je možno aktivirati samo v primeru, ko je v šifrantu blagajnikov zagotovljena edinstvenost gesel tako glede na ostala gesla kot na šifre blagajnikov. Nastavitev deluje tako v kombinaciji z vsakokratnim prijavljanjem blagajnika (nastavitev Vnos blagajnika) kot posamezno.
 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Dopolnitev prenosov podatkov šifranta blagajnikov na off-line blagajne.
   • V primeru, ko se uporablja novo nastavitev vnosa blagajnika preko gesla, so pred vstopom v račun dodatne kontrole na vnesena gesla in šifre blagajnikov.
  • Uporaba oznake DDV
   • Ureditev kontrol za dovoljene kombinacije obračuna in oznak DDV v primeru, ko se uporablja različne obračune davkov v maloprodaji.
  • Prehod v novo leto
   • Ureditev prenosa 4. in 5. popusta iz zadnje kalkulacije v otvoritveno stanje.

 

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Izpisi – predvidena poraba materiala; na oknu prikaza napovedi zaloge (bližnjica F9 na vrstici preglednice porabe materiala) se sedaj poleg naziva artikla prikaže tudi njegova šifra.
 • Knjiženje – plan proizvodnje; pri dodajanju vrstice plana na obstoječi delovni nalog ni več težav pri izbiranju delovnih nalogov iz preglednice nalogov.
 • V primeru, da delovni nalog vsebuje skladišče, ki je pod pristojnostjo WMS, se ne dovoli direktno knjiženje skozi VRP (knjiženje se lahko izvede samo skozi program skladiščne logistike – WMS). Kontrole so dodane na naslednje funkcije:
  • Knjiženje izdaje na preglednici delovnih nalogov
  • Knjiženje v MSP na preglednici ali znotraj delovnega naloga
  • Serijsko knjiženje delovnih nalogov
  • Prenos (v kooperacijo) v kolikor je nastavljena direktna izdelava prenosov v programu MSP.
 • Dopolnitve na tehnološki kooperaciji:
  • Na izdajah v kooperaciji (zavihek splošno) so dodani novi podatki: možnost izbire in dodajanja lokacije dostave iz seznama lokacij stranke kooperanta, možnost vpisa prevoznika, možnost vpisa predvidenega datuma odpreme izdaje h kooperantu ter možnost vpisa dejanskega datuma odpreme izdaje h kooperantu.
  • Izdaje se v preglednici izdaj prikazujejo z vijoličnim tekstom v kolikor so odpremljene (imajo izpolnjen dejanski datum odpreme).
  • Na izpisu izdaje v kooperacijo se tiska naslov dostave tudi iz lokacije stranke kooperanta.
  • Na preglednici operacij (klicanje operacij v vrstice) na izdaji in prejemu je dodana nova kolona »Naročilo DN«, ki prikaže vsebino polja »naročilo« iz glave delovnega naloga na katerega se nanaša operacija.
  • Pri pošiljanju dokumenta izdaje ali prejema iz predogleda tiskanja preko elektronske pošte, se elektronski naslov prenese iz stika definiranega na dokumentu.
 • Izpisi – kalkulacija po standardni sestavnici; odpravljena napaka zbiranja podatka o planski ceni polizdelkov v primeru da je planska cena izbrana kot cena za proizvodne sestavine.
 • Na funkcijah razpisovanja delovnih nalogov je dodana kontrola obstoja delovnih koledarjev.

 

Delovni nalogi

 • Dodane naslednje API metode:
  • GetProjectWorkOrder – metoda za pridobivanje podatkov o delovnih nalogih
  • GetProjectWorkOrderDetails – metoda za pridobivanje podatkov o »zbirih« delovnih nalogov.

 

Komercialni modul

 • Sistem ugodnosti
  • Odpravljena težava pri nezaokroženih zneskih pri poslovanju z darilnimi karticami.

 

Prejeti računi

 • Prejeti računi - Na knjigi dokumentov je dodana možnost - Dokumenti iz NDK. Če nastavitev aktiviramo, se na prejetem računu v primeru povezave na prevzem iz NDK, na računu avtomatsko kreira fascikel in iz povezenga prevzema prenese dokumente, ki se nahajajo v prilogi ali fasciklu. Dokumenti se prenesejo tako iz povezanega prevzema kot naročilnice.
 • API- na metodi za dodajanje prejetega računa je dodana možnost zapisa obrokov na račun. Prav tako je omogočen prikaz obrokov, ki so na prejetem računu v primeru uporabe GET metode za prikaz računa.
 • Uvoz eRačunov - dopolnjena je validacija eslog datoteke tako, da se ustrezno upoštevajo zaključki vrstic v besedilu. Dopolnitev je vezano na validacijo eslog datoteke v celotnemiCentru in ne samo v modulu Prejetih računov.

Stranke

 • Na formah mogoč izbor / iskanje stranke po davčni številki.
 • Vnos nove: Urejeno iskanje prve proste šifre stranke, če obstaja zapis stranke uporabnika 0.

 

Web.Api

 • CostUnit - Add: Urejeno delovanje značke <Active>True</Active>.
 • Swagger: Primeri so prikazani v XML obliki.

Natisni