Verzija 2017.12.000 z dne 29.9.2017

Blagajniško poslovanje 

Knjiženje

 • urejeno iskanje po koloni Znesek dom.DE 
 • vnesi zapis - polje Veza: urejeno zapiranje iz odprtih postavk v primeru, da se vnaša dokument izdatek, tako, da se pravilno bere šifrant vrst izdatkov glede na konto na izbrani odprti postavki

Dvostavno knjigovodstvo

Nastavitve programa

 • zavihek Opominjanje:
  • urejen prikaz naziva dogodka glede na uporabnika šifranta stranke v poljih Šifra dogodka na zgornji del okna in zavihku 1.opomin, 2.opomin, 3.opomin.
  • na zavihku 1.opomin, 2.opomin, 3.opomin preimenova gumb Izpisi v Obrazci. 
 • zavihek Izvršba: urejen prikaz naziva dogodka glede na uporabnika šifranta stranke v polju Šifra dogodka

Dnevne obdelave - Izterjava

 • Opominjanje
  • ​gumb Izstavitev: okno za pripravo dokumentov opomin je sprememnjeno
   • 1. opomin, 2. opomin, 3. opomin: predlaga se izstravitev tistih opominov, ki še niso bili izstavljeni v kombinaciji s trenutnimi nastavitvami programa
   • dodana je možnost predogleda in oblikovanja vzorcev preko gumov Predogled in Obrazec.
   • SAOP vzorec DK_Opomin_Enostavni in DK_Opomin_Postavke je spremenjen
    • v naslovu iz "za neplačane fakture" v "za neplačane račune"
    • v delih vezanih na besedilo nad in pod pregledom odprtih postavk (pod pregledom je dodan tekst, kjer je naveden bančni račun stranke uporabnika in sklic, na katerega naj se izvrši plačilo)
  • preglednica: dodana je nova kolona Sklic
 • Izvršbe: 
  • ​gumb Priprava:
   • v primeru, da pripravljamo podatke iz prometa in imamo urejeno povezavo za prenos prometov tako iz Dvostavnega knjigovodstva kot iz Spremljanje plačil računov, se odpre spustni seznam za izbor.
   • med pripravo se v spodnjem delu okna kaže napredovanje obdelave in števec, ki daje informacijo o številu pripravljenih izvršb
   • po uporabi obdelave, ko se vrnemo v preglednico, so izvršbe razvrščene po številki in vedno so zadnje dodane izvršbe na vrhu preglednice
  • gumb Izstavitev: po končani obdelavi se zapisi v preglednici takoj obarvajo rdeče in podatek v koloni Priponka je izpolnjen
  • gumb Odklepanje:
   • gumb je aktiven samo, če imamo podatke o izvršbah v preglednici
   • po uporabi obdelave, ko se vrnemo v preglednico, so izvršbe razvrščene po koloni, po kateri so bili podatki razvrščeni pred uporabo obdelave 

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje/Plačevanje/Pripomočki - Zapiranje

 • Dodana kontrola na zapise knjižb tečajnih razlik v primeru zapiranja deviznih kontov.(Kontrola obstoja analitik, ustreznost datuma in obdobja...)

Pripomočki - zapiranje

 • Urejeno je filtriranje na zapiranju postavk tako, da se prikažejo vse odprte postavke, tudi, če imajo različna stroškovna mesta.

Knjiga prejetih računov

Prejeti računi

 • v primeru odpiranje slike prejetega računa se v eRegistrator ustrezno zapiše revizijska sled
 • urejeno je kopiranje računa tako, da se kopira tudi podatek o banki (naziv, trr) ter potrjevanju (referent, skrbnik dokumenta, skupina potrjevalcev) ter ne kopira podatek o plačilu in zavrnitvi
 • zavihek Kniženje - uredi se priprava razmejitev tako, da se upoštevajo tudi dodatne analitike
 • zavihek Prejemi - v preglednico za dodajanje zapisov je dodano polje stroškovni nosilec, šifra odvisnega stroška in naziv odvisnega stroška

Obračun storitev

Šifranti

 • Otroci/Učenci/Dijaki... - Uredi zapis - gumb Predvidene storitve: pregeldnica predvidenih storitev otroka je predelana tako da
  • možno razvrščanja po kolonah, iskanje po izbrani koloni

  • ob vstopu v preglednico so zapisi razvrščeni tako, da so na vrhu prikazane vrstice, ki imajo v koloni "Izbrano" kljukico (so že zapisani v predvidenih storitvah), drugi nivo razvrščanja je naziv storitve

  • Kolona "Količina": v primeru, da je storitev brez kljukice Izbrano, potem je prikazana količina 0 (do sedaj je prikazovalo količino iz Storitve > polje Predvidena količina)  

  • nova kolona  »Količina iz šifranta«, kjer je zapisano iz katerega šifranta se bo prebrala količina pri pripravi obračuna: "Storitve, polje Predvidena količina" ali "Predvidene storitve, kolona Količina" ali brez besedila v primeru, da je storitev brez kljukice Izbrano.

Evidentiranje obrokov 

 • Kuhinjski pult v primeru evidence obrokov brez sprememb: urejen izbor storitve v primeru koriščenja neprijavljene storitve in obsežnega šifranta storitev

Obračun

 • Saldo, obresti...: urejen zajem računov za izračun obresti

Spremljanje plačil računov

Računi in plačila

 • gumb Plačevanje - Pregled izpiska:
  • gumb uredi zapis:
   • primeru, da imete povezavo na Obračun storitev in je izpolnjen podatek Šifra stranke in odprermo preglednico za izbiro enega računa ali več računov, potem je nad preglednico dodana nova nastavitev "Upoštevaj združevanje v OST". Če nastavitev obkljukamo, potem se v primeru, da imate je vpisana stranka plačnik za več otrok/učencev/dijakov, se prikažejo dodatni zapisi še za ostale otroke/učence/dijake tega plačnika (starša). 
   • v primeru izbire enega računa za plačilo, ki je večje od neplačanega dela računa, se pojavi vmesno opozorilo
   • v primeru izbire več računov in ostanka plačila, se na zadnji del plačila, ki ni povezan z nobenim računom, zapiše opozorilo "Nepoknjižen del plačila"
  • gumb Pripravi plačila: dodana je nova funkcionalnost, ki vam omogoča, da se preko sklica zapirajo računi, ki so zabeleženi na opominih pripravljenih v DK > Dnevne obdelave > Izterjava > Opominjanje na osnovi računov zapisanih v SPR Spremljanje plačil računov. Velja pravilo, da program išče ustrezen opomin samo, če pred tem ni našel po sklicu nobenega ustreznega računa v SPR Spremljanje plačil računov in je znesek plačila v izpisku enak ali manjši znesku opomina skupaj s stroški opomina.
 • Tiskanje - Odprte postavke - Vrsta = Odprte postavke po zamudi: urejen izpis v primeru razvrščanja Po prvi gruči stranke in imenu za iskanje

Obračun plač zaposlenim

Obračunski list

 • Omogočeno prevajanje naziva obračuna v primeru tiskanja obračunskih listov v tujih jezikih
 • Urejen prikaz osnove za prispevke na obračunskem listu za javni sektor v primeru upoštevanja minimalne osnove za prispevke
 • Prenos v dvostavno knjigovodstvo
  • Urejena priprava knjižbe z zneskom premije za KDPZ na temeljnici za PP
  • Urejeno poimenovanja podatka Delovni nalog v OLAP analizi
 • Formule
  • Delovanje funkcij R(31) in R(32) je usklajeno s funkcijo R(25) – pravilno se upošteva delovna doba v JS – do polnega delovnega časa
 • Evidenca prisotnosti
  • Odpravljena težava v primeru brisanja in ponovnega vnosa dodatnih dogodkov v dnevu.

Naročila kupcev in dobaviteljem

Naročila kupcev in odpremni nalogi

 • Odpravljena neskladja v primeru uporabe rezervacij in brisanja vrstic s količino nič ko so ostale odprte rezervacije vrstic.
 • Spremenjen način prepisa vrstic naročila v odpremo tako, da se prepišejo tudi negativne količine. Enako je delovanje v primeru, ko se uvažajo vrstice na odpremni nalog.
 • Prevzemi od dobavitelja
  • Dopolnjeno knjiženje v Predprejem MSP tako, da se upoštevajo tudi odvisni stroški iz artikla.

Fakturiranje

 • Ob izbiri Računov je dodana kontrola davčno nepotrjenih računov. V primeru, da obstajajo nepotrjeni računi se pojavi obvestilo o številu nepotrjenih računov. Ob izbiri Potrdi se izvede davčno potrjevanje vseh navedenih računov.
 • Kopiranje računov je dopolnjeno, da se kopira tudi Datum dokumenta za eSlog.

Večnivojski razpis proizvodnje 

Šifranti – tehnološki postopki; možnost vpisa alfanumerične šifre tehnološkega postopka (če je tako urejeno na »maskah«).

 • Knjiženje – delovni nalog – »nalepke«; prenovili smo sistem za tiskanje nalepk delovnih nalogov; dodali tudi možnost tiskanja nalepk po naročilih kupcev.
 • Pripomočki – popravljanje količin DN; sedaj je možno vnašati tudi količine večje od 1000.
 • Izpisi – kalkulacija po standardni sestavnici; dopolnili smo kalkulacijo porekla, tako, da se lahko izračunava vrednosti tudi pri količinah izdelka večjih od 1.
 • Dopolnjena pravila za vnos delo delavcev v primeru, ko delovni nalogi nimajo tehnološkega postopka ampak samo tehnološko sestavnico.
 • Delovne naloge lahko prenašamo v zunanji MES sistem:
  • Šifranti – knjige delovnih nalogov; na zavihku »Ostale nastavitve« je dodan nov sklop nastavitev »MES« preko katerih nastavimo vrsto povezave delovnih nalogov na zunanji MES sistem ter lahko vključimo opcijo avtomatskega prenosa.
  • Šifranti – knjige delovnih nalogov; na zavihku »Ostale nastavitve« je dodan nov sklop nastavitev »MES« preko katerih nastavimo vrsto povezave delovnih nalogov na zunanji MES sistem ter lahko vključimo opcijo avtomatskega prenosa.
  • Šifranti – tehnološki postopki; na tehnološki postopek sta dodana podatka »Prenos v MES« ter »Delovna postaja«.
  • Knjiženje – delovni nalogi; v »glavo« delovnega naloga sta dodana podatka »Prenos v MES« ter »Delovna postaja«. Podatka se preneseta iz tehnološkega postoka, na nalogu jih lahko spremenimo
  • Knjiženje – preglednica delovnih nalogov; v preglednico smo dodali dve koloni »Prenos MES« ter »Preneseno v MES«. Prva prikaže podatek ali se delovni nalog prenaša v MES sistem, druga pa ali je nalog že prenesen v MES sistem. Delovni nalogi preneseni v MES sistem se v preglednici prikažejo v vijolični barvi (besedilo). Med funkcije preglednice (desni klik miške) smo dodali funkciji »Prenos MES« in »Stop MES«, ki nalog preneseta v MES sistem (tvori se ustrezna datoteka) ali pa izvede preklic prenosa. Dodana je tudi funkcija »Log MES«, ki prikaže dnevnik prenosov izbranega naloga.
  • Varnostni sistem – v funkcijski varnostni sistem smo dodali novo nastavitev »VRP – DELOVNI NALOGI; upravljanje MES«. Operaterji (ali skupine), ki imajo to nastavitev vklopljeno imajo onemogočeno upravljanje nastavitev prenosa v MES (tehnološki postopki, delovni nalogi) in onemogočene funkcije »Prenos MES«, »Stop MES« in »Log MES«

Sociala, zdravstvo in obračun

Sociala

• Začasno bivališče:

 • Če imamo nameščeno Word predlogo Prijava začasnega prebivališča - word (navodila o namestitvi se nahajajo na dnu tega seznama novosti), se izpiše Seznam stanovalcev s podaljšanim bivališčem  v Wordu, kjer ga lahko poljubno dopolnimo, oblikujemo. 

 

• Poročila: 

 • Poročila:
  • Predajna knjiga: Pri izpisu Predajne knjige po oddelkih je možno vklopiti ali izklopiti prelom strani po vsakem oddelku, enako kot po priimku in imenu ali šifri stanovalca. 

 Zdravstvo• Zdravstveni karton:

 • Zavihek Terapije: 
  • dodani stolpci Pakiranj, Frekvenca in Frekvenca jemanja. Stolpce dodamo preko Trajanje prilagojenih stolpcev. Iz teh stolpcev se ne računa zaloga zdravila pri stanovalcu, vsebinsko pojasnilo stolpcev je naslednje: 
   • Pakiranj je število pakiranj zdravila, kot jih je naročenih iz lekarne.
   • Doza (enako kot do zdaj) je doza pri eni uporabi zdravila.
   • Frek. jemanja je na kakšen način se jemlje zdravilo (X Na dan, na vsakih X ur, X na teden, …). Tega seznama frekvenc se ne da spreminjat, je enak kot pri eReceptih.
   • Frekvenca je X pri Frek. jemanja. Če je Frekvenca 4 in imamo Na ure, pomeni to vsake 4 ure, če imamo frekvenco 4 in Na dan, pa to pomeni 4x na dan.

 

 • Zavihek Načrtovani posegi: 
  • Z izpolnjevanjem podatka Kraj se nam v ozadju polni šifrant Krajev.  Ko začnemo tipkat v polje Kraj, se nam odpre seznam že vnesenih krajev. Če vnesemo nov kraj, se bo ta naslednjič pokazal v seznamu. 

 

 • Vnos Terapij:
 • dodani stolpci Pakiranj, Frekvenca in Frekvenca jemanja. Stolpce dodamo preko Trajanje prilagojenih stolpcev. Iz teh stolpcev se ne računa zaloga zdravila pri stanovalcu, vsebinsko pojasnilo stolpcev je naslednje: 
  • Pakiranj je število pakiranj zdravila, kot jih je naročenih iz lekarne.
  • Doza (enako kot do zdaj) je doza pri eni uporabi zdravila.
  • Frek. jemanja je na kakšen način se jemlje zdravilo (X Na dan, na vsakih X ur, X na teden, …). Tega seznama frekvenc se ne da spreminjat, je enak kot pri eReceptih.
  • Frekvenca je X pri Frek. jemanja. Če je Frekvenca 4 in imamo Na ure, pomeni to vsake 4 ure, če imamo frekvenco 4 in Na dan, pa to pomeni 4x na dan.

 

 • ​Poslovanje z zdravili:
 • Zaloga zdravil: Možno je grupirati podatke po Uporabniku, Terapiji itd. in to uporabiti za izpis. Če je tabela grupirana, ni možno vnesti nove vrstice. Vnesemo lahko tudi datum poteka in se iz tega preračunajo dnevi.

 

 • ​Poročila:
 • Dodano poročilo »Nalepke za epruvete«, ki je namenjen tiskanju nalepk. Da se ta forma prikaže, je potrebno namestiti Word predlogo Nalepke za epruvete.doc (navodila o namestitvi se nahajajo na dnu tega seznama novosti)
 • Dodano poročilo »Terapije po grupacijah«, ki izpiše terapije grupirane po grupacijah. 

 

 • Šifranti:
  • Šifranti zdravstva: dodan je šifrant »Zdravila grupacije«, v šifrant zdravil pa stolpec Grupacija. V ta namen je med poročila zdravstva dodano poročilo »Terapije po grupacijah«, ki izpiše terapije grupirane po grupacijah. 

  Delo

 • Predajna knjiga
  • Pri izpisu Predajne knjige po oddelkih je možno vklopiti ali izklopiti prelom strani po vsakem oddelku, enako kot po priimku in imenu ali šifri stanovalca. 
 • Skupni vnos storitev: 
  • Zavihek Načrtovani posegi: 
   • Z izpolnjevanjem podatka Kraj se nam v ozadju polni šifrant Krajev.  Ko začnemo tipkat v polje Kraj, se nam odpre seznam že vnesenih krajev. Če vnesemo nov kraj, se bo ta naslednjič pokazal v seznamu. 
  • Zavihek Izdaja zdravil: 
   • Za namene DEPO storitev, je dodan datum Naslednja izdaja zdravil. Če je datum vnesen, se ob vnosu izdaje zdravila zapiše še na zavihek Načrtovani poseg za tega uporabnika na izbran datum, v Kraj se zapiše zdravilo in v Dodatno »Naslednja izdaja zdravila«.
  • Individualna habilitacija: 
 • Dodan meni Individualna habilitacija kjer lahko zapisujejo opis, načrte in cilje individualne habilitacije. Če vklopimo funkcijo »Pokaži vse«, se pri tiskanju (»Natisni«), prikažejo vsi deli Individualnega načrta (socialna anamneza, socialno delo, delovana terapija, zdravstvena nega, fizioterapija – če imajo seveda vpisane podatke), če ne, samo trenutni. Po namestitvi verzije uporabnik nima samodejno dostopa do Delo – Individualna habilitacija, to je potrebno vklopiti v meniju Administracija – Operaterji, tako da dodamo kljukico.

  Administracija• Operaterji:

 • Dodana pravica vklopa Individualne habilitacije v meniju Delo.

 

Natisni