Gumb E-knjiženje

Omogoča nam:

·      prevzem in popravljanje podatkov, ki so bili pripravljeni preko interneta. Po prevzemu podatkov le-ti,  pri uporabniku, ki knjiži preko interneta, pridobijo status prevzetih podatkov.

·      hiter vnos podatkov  kjer se konto privzame iz vzorca v DDV-ja. Vzorec DDV moramo vpisati na dogodek v šifrantu Dogodkov.

·      Obdelava  deluje na podlagi podatkov iz izbranega dogodka in vzorca DDV vpisanega v šifrantu izbranega v dogodka.

 

Knjižimo lahko tudi brez vzorca na dogodku. V tem primeru vpišemo konto v preglednici E-knjiženje.

V preglednici so vrstice vknjižbe različno obarvane. Obarvajo se glede na vsebino polja Konto:

·      Rdeče – konto ni vpisan v vknjižbi

·      Rumeno – konto je vpisan, vendar nima izračunljivega vzorca. To pomeni, da ni popolnih protivknjižb.

·      Svetlo zelena – vknjižba in protivknjižbe so pravilne.

Z gumbom Potrdi pod preglednico, prenesemo vknjižbe iz E-knjiženja v Posredno knjiženje. Pri tem se:

·      za vknjižbe, ki imajo dogodek z vzorcem ustvarijo proti knjižbe.

·      Pri povezavi z DDVC, za knjižbe, ki imajo konto označen z ustrezno davčno knjigo, vpiše račun v DDVC. Pri tem ni upoštevana izbira na dogodku Brez odpiranja DDV. V vsakem primeru zapiše račun direktno v ustrezno davčno knjigo.

Lahko imamo tudi situacijo, ko je na dogodku vpisana knjiga DDV in ni vpisan vzorec. Konto vpišemo na preglednici E-knjiženja. Knjiga DDV bi se odprla ob samem prenosu vknjižb v posredno knjiženje.

·      Pri povezavi s plačilnim prometom, Nastavitve – zavihek Plačevanje – izbrano Povezava s plačilnim prometom, in oznako na Dogodku Plačilni nalog = Virman in izbira Avtomatsko odpiranje PP, se zapiše plačilni nalog v plačilni promet. Pri tem ne upoštevana izbiro na dogodku Odpiranje okna PP. Če je le-ta izbrana, se ne bo odprlo okno, ampak bo kljub temu direkten zapis v PP. Pri kreiranju plačilnega naloga je urejeno, da vzame številko uporabnika za zaposlene iz nastavitev v PP-ju in s tem omogoča iskanje po šifri zaposlenega.

Natisni