Dodajanje novih skupin/razredov

Ob kliku na gumb  Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Skupina, kamor vpišemo podatke o novem razredu.

·      Šifra skupine – vnesemo šifro skupine/razreda. Program predlaga za eno večjo šifro od največje že vnesene. Predlagamo, da vnesete »govorečo« šifro: prva številka pomeni razred, druga številka pa pomeni paralelko (na primer 1.a je 11, 5.c je 53).

·      Naziv skupine – vnesemo naziv skupine/razreda.

·      Šifra enote – vnesemo šifro enote, v katero spada skupina/razred.

·      % odbitka samo za vrtce - vpišemo odstotek odbitka. Običajno se odstotek odbitka uporablja za tiste otroke, ki so vključeni v skupine na območjih s posebnimi razvojnimi problemi. Prispevek staršev v takem primeru se še dodatno zmanjša za ta odstotek.

·      Znesek odbitka samo za vrtce - vpišemo znesek odbitka. Običajno se znesek odbitka uporablja za tiste otroke, ki so vključeni v skupine na območjih s posebnimi razvojnimi problemi. Prispevek staršev v takem primeru se še dodatno zmanjša za ta znesek. Če smo že vnesli % odbitka, nas program opozori: »% odbitka je izpolnjen. Vnos zneska ni dovoljen!«

·      Normativ št. otroksamo za vrtce - vpišemo normativ števila otrok za oblikovanje posamezne vrste skupine. Če je število otrok v skupini manjše od števila otrok, ki je določeno kot najvišji normativ, je lokalna skupnost ustanoviteljica vrtca dolžna zagotavljati sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v skupini in najvišjim normativnim številom (Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, 10.člen). Občina ustanoviteljica je tista občina, ki je vpisana na enoti skupine (glej Dodajanje novih enot).

·      Čas izvedbesamo za vrtce - izberemo iz spustnega seznama eno od možnosti Dopoldan, Popoldan, Izmenično. Podatek se uporablja pri pripravi Statistike za vrtce, privzeta vrednost je Dopoldan.

·      Velikost obroka – vpišemo velikost obroka, ki je vezana na skupino. Npr. otroci v vrtcu in prvi triadi osnovne šole običajno koristijo manjše obroke kot otroci v drugi triadi šole.

·      Razrednik/vzgojitelj – polje je aktivno samo, če uporabljate dodatno kodo za Evidenco šolanja ali Vrtec. Izberete učitelja, ki je v tej skupini/razredu razrednik ali osebo, ki je vzgojitelj vrtčevske skupine.

·      Pomočnik samo za vrtce - Izberete osebo, ki je pomočnik vrtčevske skupine.

·      Program samo za vrtce - OPOZORILO: Podatke izpolnite samo, če za skupino velja, da vsi otroci te skupine sodijo v isti program. V primeru da vnašamo novega otroka Šifranti – Otroci – zavihek Vrtci nam program predlaga Program glede na izbrano skupino otroka. Pri uporabi dodatne kodo za poračune in obračun medmesečnih sprememb: spremenjen vnos Zgodovine otroka v primeru, da vnašamo novo zgodovino in otroku spremenimo skupino – program predlaga Program in vse podatke iz programa glede na izbrano skupino otroka.

·      Starostno obdobje - samo za vrtce - OPOZORILO: Podatke izpolnite samo, če za skupino velja, da vsi otroci te skupine sodijo v isto starostno obdobje. V primeru da vnašamo novega otroka Šifranti – Otroci – zavihek Vrtci nam program predlaga Starostno obdobje glede na izbrano skupino otroka. Pri uporabi dodatne kodo za poračune in obračun medmesečnih sprememb: spremenjen vnos Zgodovine otroka v primeru, da vnašamo novo zgodovino in otroku spremenimo skupino – program predlaga Starostno obdobje glede na izbrano skupino otroka.

·      Stroškovno mesto, Stroškovni nosilec, Referent, Delovni nalog - analitike so dodane za namene dopolnitve priprave vknjižb obračuna v prihodnosti.

·      Opomba – vnesemo zabeležke, ki se nanašajo na to skupino, na primer zakaj smo vnesli % odbitka.

 

Ko končamo, kliknemo na gumb Potrdi (Alt+P), da se podatki shranijo v šifrant. Če si medtem premislimo in razreda ne želimo shraniti, kliknemo na gumb Opusti (Alt+O).

V primeru, da uporabljate koda programa vrtci v kombinaciji z dodatno kodo za poračune in obračun medmesečnih sprememb, potem program po kliku na Potrdi vpraša po datumu, od kdaj naprej nov vnos ali vnesena sprememba naziva skupine ali % odbitka ali Zneska odbitka velja. Po vnosu datuma se bo na otrocih, ki spadajo v to skupino, ustvarila nova zgodovinska vrstica oz. popravila stara.

Natisni