Knjiženje terjatev in obveznosti

Ob kliku na gumb Vnesi zapis se odpre okno, ki omogoča knjiženje posameznih terjatev in obveznosti.

 

Oglejmo si pomen izbir v tem oknu:

·    Številka – izpisana je zaporedna številka, po kateri knjižimo terjatev oz. obveznost. Ta podatek se vstavi samodejno in ga tu ne moremo spremeniti. V Knjigi terjatev in obveznosti (KTO) se knjiži v stolpec 2. To številko navadno zapišemo na vsako knjigovodsko listino, na osnovi katere smo vpisali podatke.

·    Datum knjiženja – vpišemo datum knjiženja dokumenta. Datum lahko označimo tudi v koledarčku, ki se odpre ob kliku na puščico. Ta podatek se v KTO knjiži v stolpec 3. Na začetku knjiženja program predlaga trenutni datum, kar pa lahko popravimo. Pri naslednjih vknjižbah predlaga datum, ki smo ga upoštevali pri zadnji vknjižbi. Če je ta datum manjši od datuma predhodne vknjižbe, nas program opozori.

·    Datum dokumenta – vpišemo datum dokumenta. Ta se v KTO knjiži v stolpec 4. Datum lahko označimo tudi v koledarčku, ki se odpre ob kliku na puščico. Program predlaga datum, ki smo ga upoštevali pri zadnji vknjižbi. Če se letnica v vpisanem  datumu razlikuje od letnice knjiženja, nas program opozori. To se zgodi tudi takrat, kadar je datum dokumenta večji od datuma knjiženja.

·    Oznaka dokumenta – vpišemo oznako odokumenta, ki se v KTO knjiži v stolpec 5. Določimo jo sami ali pa jo prepišemo s prejetih listin. Oznake izberemo tako, da nam pozneje olajšajo iskanje podatkov. Program predlaga oznako dokumenta iz prejšnje vknjižbe.

·    Opis vknjižbe – podamo kratek opis vknjižbe, s katerim si bomo pomagali pri iskanju podatkov. Ta se v KTO knjiži v stolpec 6. Program predlaga opis iz prejšnje vknjižbe.

·    Datum zapadlosti – vpišemo valuto oz. datum zapadlosti dokumenta. Ta se v KTO knjiži v stolpec 7. Če je datum zapadlosti manjši od datuma dokumenta, nas program opozori.

·    Šifra stolpca – podamo šifro stolpca iz knjige, kamor knjižimo terjatev ali obveznost. Kadar šifre ne poznamo, kliknemo na gumb  in jo poiščemo v šifrantu stolpcev knjige (glej opis v nadaljevanju). Ko to storimo, se ob okencu izpiše oznaka stolpca, kamor se vknjiži znesek na dokumentu (stolpec 8 v KTO).

·    Znesek – vpišemo znesek na dokumentu. Ta se v KTO knjiži v stolpec 9. Znesek mora biti večji od nič in ne sme biti manjši od vsote plačil, ki se nanašajo nanj.

·    Znesek DDV – vpišemo skupni znesek obračunanega DDV na dokumentu. Ta se v KTO knjiži v stolpec 10.

·    Šifra stranke – vpišemo šifro stranke, ki se v KTO knjiži v stolpec 11. Seveda moramo poprej stranko vnesti v šifrant strank (glej opis na strani ). Kadar vpisujemo terjatve, moramo obvezno vnesti stranko, ki je naš kupec, pri obveznostih pa stranko, ki je naš dobavitelj. V nasprotnem program javi napako. Seveda lahko stranko označimo hkrati kot kupca in dobavitelja. Tedaj se opisanim težavam izognemo. Kadar šifre stranke ne poznamo, kliknemo na gumb  in jo nato poiščemo ter označimo v šifrantu. Če smo to okence označili kot neobvezno, lahko ostane tudi prazno (glej opis nastavitev na strani ).

·    Šifra analitike – vpišemo šifro analitike, ki se v KPO knjiži v stolpec 12. Tudi analitiko moramo poprej vnesti v šifrant analitik. Kadar šifre analitike ne poznamo, kliknemo na gumb  in jo nato poiščemo ter označimo v šifrantu. Če smo to okence označili kot neobvezno, lahko ostane tudi prazno (glej opis nastavitev na strani ).

·    Vrsta plačila – odločimo se za gotovinsko (Gotovina) ali negotovinsko (Negotovina) plačilo. Ta podatek je v KPO predstavljen v stolpcu 13. Če je plačilo negotovinsko, program prenese znesek v Knjigo plačil in tam dokument označi kot neplačan (stolpec Neplačano, glej opis na strani ). Kadar je datum dokumenta enak datumu zapadlosti, program predlaga gotovinsko plačilo, v drugih primerih pa negotovinsko plačilo.

·    Za bilanco stanja – ob potrjeni izbiri se podatki samodejno upoštevajo pri izdelavi bilance stanja. V Knjigi terjatev in obveznosti je še stolpec z zaporedno številko 14, v katerega program samodejno vpisuje neplačane zneske. To pomeni, da tja podatkov ne moremo vpisovati, ampak jih lahko le pregledujemo. Ta stolpec je povezan s podobnim stolpcem v Knjigi plačil (glej opis na strani ).

Natisni