Prenos v Dohodnino

Izvoz pripravi datoteko za prenos podatkov o obračunanih iz izplačanih dohodkih v program SAOP Dohodnina. Sam prenos poteka v treh korakih :

Vnos nastavitev

Pripravo podatkov

Prenos v dohodnino.

 

 

Pred pripravo določimo nastavitvene podatke za prenos:

Obračuni, izplačani v letu - s klikom na gumb  izberemo leto, iz katerega naj program zbere podatke za dohodnino. Predlaga se preteklo leto glede na sistemski datum. Podatek je obvezen.

 

Razdelek Prenesi

V razdelku označimo dva možna nabora podatkov, ki jih lahko prenesemo v obdelavo dohodnine.

·      Promet – prenesejo se podatki o obračunanih in izplačanih prejemkih

·      Vzdrževane družinske člane – prenesejo se podatki o vzdrževanih družinskih članih, za katere je zaposleni med letom uveljavljal olajšave pri obračunu dohodnine

Po spremembah pravilnika o dostavi podatkov za dohodnino podatki o vzdrževanih družinskih članih niso več predmet poročanja v okviru obdelave dohodnine. Po Pravilniku o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

je obvezno podatke o vzdrževanih družinskih članih oddati 31.12. leta v predhodni nastavitvi.

Zato se obdelava dohodnine izvede v dveh ločenih korakih :

Vzdrževane družinske člane prenesemo v dohodnino pred koncem leta, ločeno od podatkov o izplačilih.

V naslednjem letu do konca januarja prenesemo v dohodnino še podatke o izplačilih.

Po vnosu nastavitev z gumbom  program zbere podatke za prenos v dohodnino.

Z gumbom  pripravljene podatke prenesemo v obdelavo dohodnine. Prenos poteka lahko na dva načina, odvisno od nastavitev. Če ima program za obračuna plač neposreden dostop do dohodnine mora biti v nastavitvah obračuna, na zavihku Prenosi izpolnjena številka uporabnika za neposredni prenos v dohodnino. Podatki se prenesejo neposredno (priporočena izbira). Nastavitveno okno izgleda tako :

Šifra države – program predlaga SI (Slovenija), ker gre za prejemke, izplačane v Sloveniji.

Izvor – lahko vnesemo poljubno kratko oznako izvora prejemkov. Ta oznaka se v dohodnini lahko uporabi za ugotavljanje vira podatkov in selektivno brisanje po izvoru.

S potrditvijo se neposredno izpolnijo podatki dohodnine in / ali vzdrževanih družinskih članov za izbrano leto.

Če neposredni prenos v dohodnino ni omogočen, je nastavitveno okno drugačno :

Mapa za izvoz – na računalniškem disku ali drugem mediju mora obstajati mapa, v katero bo program odložil podatke. Pri določanju poti do mape si pomagamo s klikom na gumb . Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Program sam predlaga nazadnje vneseno oz. izbrano mapo.

Brisanje obstoječih podatkov v izvozni datoteki – ob potrditvi se pred izvozom trenutnih podatkov za dohodnino briše obstoječa vsebina izvozne datoteke, ki se nahaja v zgoraj navedeni mapi za izvoz. Možno je samo, če so v mapi že podatki za prenos v dohodnino.

S potrditvijo izvoza se v mapo zapišejo v podatki prejemkov "Zavir.p-1" in / ali podatki družinskih članov "Dh-vdc.p-1".

Po prenosu ali izvozu podatkov prejemkov se prikaže poročilo o prenesenih prejemkih :

Pri izvozu je v glavi poročila izpisana pot do mape, kjer so shranjeni podatki.

 

Natisni