Verzija 2019.03.001 z dne 15.2.2019

Dvostavno knjigovodstvo

Dnevne obdelave - Kompenzacije - Kompenzacije - gumb knjiženje
Ob knjiženju kompenzacije se v polje opis prenesejo delni nazivi obeh vključenih strank

Dnevne obdelave - Opominjanje

 • Okno 'Priprava' se zapira na gumb opusti in ne več samodejno. Na ta način je omogočeno zaporedno pripravljati sklope opominov po izbranih nastavitvah (npr. po referentu, po kontu …)
 • urejen je vzorec UPNQR tako, da tiskan izvod opominov ustreza poljem na obrazcih

Kadrovska evidenca

 • Omogočena priprava pogodb o zaposlitvi v Word obliki.

Obračun plač zaposlenim

 • Pri zaklepanju obr. listov enemu naslovniku, je bila odpravljena pomanjkljivost pri vnosu gesla.
 • Omogočen uvoz / izvoz letnih osnov za boleznine.
 • Dodane vrste obračuna za javni sektor glede na UL. 6/19

Registracija delovnega časa

 • Nov urnik: Tedenski urnik z omejitvijo ur
 • Odpravljene pomanjkljivosti na grafični podobi terminala

Artikli

 • Na preglednici artiklov dodan stolpec Šifra SN in Naziv SN. Za lažji pregled in kontrolo nad vpisanimi stroškovnimi nosilci. 
 • Dopolnitev forme za hitro iskanje artiklov s shranjevanjem pozicije in širine stolpcev.

Fakturiranje

 • Preprečeno kopiranje med knjigami, ko je aktivno polje 'Spremeni predznak količinam' in ko velja, da izbrana knjiga IZ nima DPRja, knjiga V pa ga ima. Odpre se pojavno okno z opozorilom, kjer se uporabnik odloči ali želi nadaljevati oz. prekiniti postopek.
 • Knjigi izdanih računov dodeljen poseben status, s pomočjokaterega je mogoče izločiti knjige z neaktivnim statusom, tako se pri izbiri vrste knjig izognemo takim, ki jih več ne uporabljamo.
 • pri pripravi izdaj v materialno-skladiščnem poslovanju iz računov smo uvedli kontrolo, da se dokument izdaje tvori samo, če obstaja vsaj ena vrstica na predvideni izdaji iz skladišča.
 • Odpravljena težava ko pri pregledu prodaj s tipko F9 ni upoštevalo filtra na kupca - prejemnika.

 • Na funkciji izstavitve je dodana možnost izpisa kopije pdf računa za račune, ki niso predmet davnega potrjevanja računov. Funkcija je vezana na varnostni sistem.

Pogodbe in dopisi

 • Iz nastavitev umaknjena možnost izbire shranjevanje v pdf format. Shranjevanje v PDF je vedno aktivno. 

Dobavitelji in kupci

 • Dobavitelji in kupci – naročila kupcev; na vrstico naročila in preglednico vrstic naročila smo dodali gumb »Datum izdelave«, ki za izdelek iz vrstice naročila izračuna prvi možni termin (datum) izdelave.
 • Optimizirano je delovanje pripomočka Priprava naročil dobaviteljem.
 • Odpravljena težava pri osveževanju preglednice Odpremnih nalogov v primeru uporabe filtra Status vrstic.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – plan proizvodnje; na funkciji »Priprava« plana smo dodali možnost izbire artiklov tudi po povezani šifri artikla.
 • Knjiženje – kooperacija; na izdajah v kooperacijo smo dodali funkcijo tiskanja »nalepk«.
 • Izpisi – Prvi možni termin izdelave; dodali smo izpis (pripomoček) za izračun prvega možnega termina (datuma) izdelave za poljuben izdelek, količino in datum pričetka izdelave.
 • Na spremljanju tehnološke kooperacije smo uredili možnost spremljanja prejetih izmetnih količin:
  • Na vrstici prejema lahko označimo, da je prejeta količina izmet in lahko izberemo razlog (vrsto) izmeta.
  • Na izpisu prejema so posebej označene količine izmeta.
  • Skupna vrednost prejema ne vsebuje vrednosti izmetnih količin.
  • Na izpise kooperacije smo dodali OLAP analizo nad prejemi iz kooperacije preko katere lahko analiziramo tudi količine in vrednosti izmeta.

Obvladovanje kakovosti

 • Šifranti – Artikli-kontrola; odpravljene težave pri vpisu karakteristik v izbran kontrolni plan, če vnos ni bil prej potrjen.

 

Davek na dodano vrednost - N

 • Poračun Odbitka DDV - Poračun po novem - Urejena težava pri izbiri šifre odbitnega deleža.

Stranke

 • Vnos nove stranke iz web-a - Dodana možnost dodajanja stranke iz hrvaške in iz srbske javne baze poslovnih subjektov. 
 • Stranka iz RS: Dodan gumb s povezavo do spletne strani, kjer je mogoče preveriti veljavnost davčne številke srbskega poslovnega subjekta.

API

 • GetTravelOrder - Metodi smo dodali dva nova parametra: EmployeeID in MonthOrder

eRegistrator

 • dodana je priprava dokumentov za samodejno oddajo v arhiv ponudnika Logitus. Dokumente, ki se samodejno oddajajo pri ponudniku Logitus je potreba predhodno podpisati s strani osebe, ki oddaja dokument v arhiv. Pripra dokumentov je predpogoj za samodejno oddajo v arhiv. Ročna oddaja dokument v arhiv Logitus poteka na dosedanji način.

​Skupne funkcije

 • odpravljena je težava pri prešifriranju stroškovnih mest.

Knjiga prejetih računov

Zavihek Prejemi

 • Dopolnjen je prikaz domače in tuje denarne enote v primeru izbora Odvisnih stroškov. Dopolnitev je bila narejena na preglednici za izbor odvisnih stroškov.

Zavihek Knjiženje

 • Dopolnjena je priprava vknjižb, v primeru, ko je račun povezan na prejem. Vknjižba se pripravi iz MSP knjižne skupine v primeru, ko na artiklu nimamo nastavljenega obračunskega konta.

Potrjevanje dokumentov

Potrjevanje - pošiljanje obvestila o aktivnosti

 • Urejeno je pošiljanje obvestila ob začetku ali zaključku aktivnosti tudi v primerih, ko dodamo v potrjevanje novega potrjevalca in mu aktiviramo prejemanje obvestil.

 

Materialno skladiščno poslovanje

 • Izpisi
  • Stanje zalog
   • Izpis dopolnjen z zbiri po oddelkih. Zbiri dodani na vseh reportih glede na nastavitve »Prikaži po« in na ustreznih qrd izpisih.

 

Trgovina na drobno

 • Knjiženje
  • Negotovinska prodaja
   • Odpravljena težava, ko se je v primeru nastavitev hitrega tiskanja dobavnic dogajalo, da so se ob zaključku dobavnice in vnosu nove predlagale zadnje vnesene vrstice.
  • Gotovinska prodaja
   • Knjiženje v knjigovodstvo
    • Nastavitve knjiženja v Blagajniško poslovanje si program shrani zadnje nastavitve in jih predlaga ob naslednjem knjiženju.
 • Tiskanje nalepk
  • Shranjevanje zadnjih postavitev in širine stolpcev. Odpravljena težava pri spreminjanju stolpca »Serija« na preglednici.

 

 

Natisni